محاکمه‌کشت‌یهای‌کر ‌های‌در‌دادگاه‌تصمی‌مگیران

آخرین‹خب‹رها‹از‹خرید‹کشت‹یهای‹خارجی‹چیست؟‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

زیرس/اخت:

بر اساس این قرارداد، گروه صنایع سنگین هیوندایی، بزرگتریللن گروه کشتیسللازی جهان اعللام کرد، که قرارداد ساخت کشللتیهای کانتینری مگاسایز ۴۱هزار و۰۰۵ TEU و تانکرهللای حمللل مشللتقات نفتللی و محموالت شللیمیایی ۹۴هللزار تنی را بللا تامین مالی بانکها و شرکتهای کرهای با کشتیرانی ایران بهعنوان یکی از بزرگترین شللرکتهای کشتیرانی خاورمیانه در سئول منعقد کرده است. مذاکرات اولیه سفارش ساخت کشتی اوایل دی ۴۹۳۱ آغاز شده بود.

به درخواسللت کشللتیرانی جمهوری اسامی ایران و به منظور توسللعه صنایع کشتیسللازی ایرانی، در کنار این قرارداد، شللرکت کشتیسازی گروه صنایع سنگین هیوندایی ،)HHI( برنامه تبادلنظر و پیگیری همکاری فنی با یکی از یاردهای کشتیسازی داخلی را در دستور کار خود قرار داده است. براساس موافقتنامه اجرایی که بهوسیله دو طرف به امضا رسید شرکت هیوندایی متعهد شد نسللبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسللی و اطاعللات فنی و مدلهای نرمافزاری با یکی از شرکتهای سازنده کشتی در داخل کشور در مدت بیشتر از ۴ماه اقدام کند.

شرکت هیوندایی نیز همچنین متعهد شد از تولیدات و توانمندیهللای فنللاوری شللرکتهای دانشبنیان و تولیدی جمهوری اسللامی ایران نهایت اسللتفاده را از سللاخت و نصب تجهیللزات و تولید نهایللی محصوالت دریایی ببرد.

‹انتقاد‹بخش‹خصوصی ‹

با ایللن حللال رییس کمیتلله کشتیسللازی انجمن مهندسللی دریایی، به استفاده قابل توجه از شرکتهای دانشبنیان و انتقال دانش به ایران امیدوار نیست.

پیمان مسللعودزاده در گفتوگو با گسللترش صنعت گفت: قرارداد خرید کشللتیها برای سال 78۳۱ بود که اجرایی نشد و به تازگی این قراردادها با برخی تغییرات به امضا رسیده است.

رییس کمیته کشتیسللازی انجمن مهندسی دریایی افزود: سللال گذشللته در پی با خبر شدن از رایزنیهای کشتیرانی با کرهجنوبی، در مکاتباتی که با آنها داشتیم از کشتیرانی جمهوری اسامی ایران خواستیم مشخصات کشتیها را بدهد تا بتوان زیرساختها را فراهم کرد اما ایللن اطاعات به ما داده نشللد تا این که امضای قراردادها در روزهای اخیر بهطور قابل توجهی رسللانهای شللد و از سللوی برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت.

وی افزود: بیشللتر ایللن انتقادها درباره اسللتفاده نکللردن از ظرفیتهای داخلی در سللاخت کشتی است و در دفاع از این قراردادها اسللتفاده از پیشپرداختهای ایران در قرارداد قبلی مطرح میشود.

مسللعودزاده گفت: اگللر نگاهی ملی به کشتیسازی ایران داشته باشیم خواهیم دید که در ۰۱سللال گذشته توان ساخت کشتیهای کانتینر بر، حمل فرآوردههای نفتی ...و را بهدست آوردهایم. امروز ایران از نظر فنی، توانایی سللاخت بدنه و نصب تجهیللزات را دارد، بنابرایللن بهتر بود در قللرارداد با کره سللاخت بدنلله و نصب به ایران سللپرده میشللد. اگر چنین شود، فرصتی ایجاد میشود که کندی ایران در ساخت کشتی کاهش داده شود.

رییس کمیته کشتیسللازی انجمن مهندسی دریایی معتقد اسللت بللا وجللود وعدههایی که داده میشللود، شللرکتهای دانشبنیان فرصتی بللرای همکاری با کره نخواهند داشت.

وی در اینبللاره گفللت: اگر مرحله طراحللی را مورد بررسی قرار دهیم، شرکت خارجی طرح را ارائه میدهد و در این مرحله از ایران استفادهای نمیکند مگر اینکه در زمان سللاخت پروژه همکاری داشته باشیم. اگر یک بار در زمان سللاخت در کشور کره بتوانیم روند ساخت را ببینیللم و در مرحله بعد کره بهعنوان سللوپروایزر به ایران بیایللد و با نظارت آنها بتوانیم مراحل سللاخت را اجرایی کنیم، آن زمان است که میتوانیم از دانش آنها استفاده کنیم.

‹حمایت‹دولت ‹

حامیان این پروژه کم نیستند و جایگاه آنها تا معاون اول رییسجمهوری هم رسیده است.

اسحاق جهانگیری در حمایت از این پروژه گفته بود: این قرارداد برای سللال 78۳۱ است و موضوع جدیدی نیسللت. در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۵۲درصد مبلغ قرارداد به طرف کرهای پرداخت شد اما در مراحل بعدی بهدلیل تحمل تحریمها امکان انتقال پول فراهم نشد.

براسللاس گزارشی از ایسنا اسحاق جهانگیری توضیح داده بود: طرف کرهای پس از دریافت ۵۲ درصد هزینه اولیه، کار کشتیسازی را آغاز کرده بود اما به دلیل پرداخت نشدن پول از سوی ایران کار خللود را متوقف و از ایران در دادگاهی شللکایت کرد اما بعللد از برجام در جریان مذاکراتی که با کرهایها انجام شد قرار شد قرارداد قبلی با ۵۲درصد کمتر، از سللمت آنها اجرایی شود.

جهانگیللری بللا اشللاره بلله نقللش تولیدکننللدگان داخلللی در قراردادهللای خارجی تاکیللد کرده بود: دولت و سللتاد اجرایللی اقتصاد مقاومتی همللواره بر این موضوع اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید امضا شود مگر اینکه از ظرفیتهای داخلی بهطور کامل اسللتفاده شللده و پیوسللت فناوری نیز لحاظ شود.

معاون اول رییسجمهوری با اشللاره به ظرفیتهای موجود در بحث کشتیسازی کشللور افزوده بود: زیرسللاختهای خوبی در صنعللت کشتیسللازی کشللور ایجللاد شللده اسللت. در همین زمینه این صنعت بایللد راه افتاده و راهکارهای مناسللبی نیز برای تامین مالللی موردنیاز آن فراهم شللود. جهانگیری با تاکید بر تامین مالی پروژههای کشتیسللازی گفته بود: با یافتن راهکار مناسب برای تامین مالی در زمینه کشتیسازی، ایران به کشتیساز خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد اما باید بسترها برای حضور بخش خصوصی فراهم شود تا اقتصاد قادر به مقاومت در مقابل شللوکهای بیرونی و حتی درونی باشللد. معاون اول رییسجمهوری راهحل چالش کمبود منابع مالی برای پروژههای عمرانی را اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانسته و افزوده بود: در ایران منابع مالی خوبی وجود دارد اما روش تامین منابع مناسب نیست. باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم از منابع مالی مردم و سللرمایهداران استفادههای مطلوبی داشته باشیم.

‹بررسی‹مجلس‹ ‹

بر اساس این گزارش، قرار است قرارداد خرید کشتی از کرهجنوبی در کمیسیون عمران بررسی شود.

سللیدهادی بهادری، نایبرییس کمیسللیون عمران مجلللس با اشللاره به اینکه در بررسللی قللرارداد خرید کشللتیهای بزرگ از کرهجنوبی آنچه برایمان اهمیت دارد، نوسللازی ناوگان دریایی اسللت، گفللت: در زمان تحریمهای اقتصادی، بسیاری از کشورها ضد جمهوری اسللامی ایران سیاسللتگذاری میکردند. با این حال سللازمان بنادر و کشتیرانی توانست با وجود همه موانع بینالمللللی به فعالیتهای برونمرزی خود ادامه دهد و تا حد امکان در تامین مایحتاج کشور مشکلی به وجود نیامد. براسللاس این گزارش، اگرچه این قرارداد مربوط به 8سللال پیش است و زمزمههای ترمیم این قرارداد از سال گذشللته به گوش میرسللد اما با امضای قرارداد، بخشهای خصوصللی، دولتی و مجلس هنوز به وحدت نظر نرسیدهاند و این موضوع، امروز به بزرگترین چالش صنایع دریایی تبدیل شده است. ایران از شمال و جنوب به راههللای دریایی متصل بوده و بیش از ۵هزار و ۰۰8 کیلومتر مرز آبی دارد اما صنعت دریایی از جایگاهی که ظرفیت دسللتیابی به آن وجود داشت عقب مانده است. سهم صنایع دریایی ایران از ظرفیتهای اقتصاد دریا به حدی است که سللهم تولید دریایی از کل تولید کشور یکدرصد و سللهم اشللتغال دریایی کمتر از یکدرصد عنوان شللده است. گردشگری دریایی، توسعه در تولید محصوالت دریایی، همکاری با محیطزیست برای نجات دریاها، از رده خارج کردن شللناورهای فرسوده و تولید آب شللیرین از دریاهای شور از موضوعات مورد اهمیت در صنایع دریایی هستند که هنگام رسیدگی به قرارداد 8سللاله معروف، الزم اسللت هر چه سریعتر و با دقتتر مورد بررسللی قرار گیرند. همچنین باید در نظر داشت بخللش خصوصی و صنایع دریایی ایران در حالی مدعی برای مشارکت در ساخت کشتیهای کانتینربر هستند که در برخی پروژهها پیشینه ۲ دهه تاخیر را در پرونده خود دارنللد. البته این بلله معنی حذف کشتیسللازان داخلی نیسللت اما دولت باید متناسب با تمام کمبودها و ظرفیتهللای موجللود در صنایللع دریایللی کشللور، قراردادهای خارجی را تنظیم کند. یکی از راههایی که میتواند مسیر رشد و توسللعه صنایع دریایی در کشور را تسللهیل کند حضور بخللش خصوصی در قراردادها و استفاده از ظرفیتهای داخلی صنایع دریایی است.

میانه آذر، قرارداد خرید ۸ فروند کش/تی با کرهجنوبی از س/وی کش/تیرانی جمهوری اس/امی ایران امضا شد. براساس این قرارداد، بعد از توافق هستهای، این نخستین سفارش ساخت کش/تی با فاینانس خارجی از سوی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران است که چالشهای بسیاری در این زمینه به همراه داشته است. بخش خصوصی و صنایع دریایی ایران در حالی مدعی برای مشارکت در ساخت کشتیهای

کانتینربر هستند که در برخی پروژهها پیشینه ۲ دهه تاخیر را در پرونده خود دارند. البته این به معنای حذف کشتیسازان داخلی نیست اما دولت باید متناسب با تمام کمبودها و ظرفیتهای موجود در صنایع دریایی کشور، قراردادهای خارجی را

تنظیم کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.