معضل راهداری

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نگهداری از راههای مواصاتی کشور یک وظیفه مستمر و جاری است و با حفظ راهها بهعنوان سرمایه ملی، ایمنی در جادهها ارتقا مییابد.

داود کشللاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس این سللازمان با حضور در برنامه روی خط خبر سللیما با تبریللک هفته حملونقل، راننللدگان و راهداری بهتمامی کارکنان بخللش، متصدیان و بخللش خصوصی در حوزه حملونقللل و راهداری در سراسللر کشللور اظهللار کرد: مجموعه راههای کشللور افزونبر ۵۰۲هزار کیلومتر انواع راههاست که حدود 68هزار کیلومتر راههای برونشهری و باقی راههای روستایی هستند، در این محاسبات راههای درونشهری لحاظ نشده است، از راههای برونشهری نیز حدود ۴۳هزار کیلومتر جزو راههای شللریانی هستند که بیشترین حجم ترافیک به آنها اختصاص دارد.

او با اشاره به ارزش روز تقریبی راههای کشور که معادل ۰۰۲هزار میلیارد تومان است افزود: در نرم جهانی معموال ۲ تللا 6درصد ارزش راه بللرای نگهداری از آنها باید اعتبار هزینه شللود و چنانچه مقرر باشد متوسط ۵/۳ تا ۴درصد اعتبار برای نگهداری هزینه شللود حللدود 7هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید بخشی از آن شامل راههای شللریانی حدود ۵۴درصد از طریق منابع ملی تامین شود و ۵۵درصد راههای غیرشریانی نیز از محل استانی تامین شللود که در سللالهای اخیر به علللت افزایش قیمت قیر در کشللور کلله جهانی شللد از یکسللو و افزایش قیمت ماشللینآالت و قطعات یدکی نیز از سللوی دیگر موجب شللد هزینه سللاخت و نگهللداری رشللد قابلماحظهای داشللته باشللد و از آن مقطللع زمانللی منابللع اسللتانی بههیچعنوان تکاپوی نگهداری از راهها را نمایان نمیکند و حداکثر ۰۲درصد اعتبارات موردنیاز در استانها تأمین میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تخصیص نیافتن اعتبارات ملی گفت: اعتبارات تخصیص داده شده از منابع ملللی به امر نگهداری راههای شللریانی بهدلیل تنگناهای اعتبللاری بهصورت ۰۰۱درصللدی تامین نمیشللود و با اختصاص اسللناد خزانه بخشی از هزینهها تامین میشود از ایللنرو راهللداری همچنللان با کمبودهللای اعتباری و مالی بهویژه در زمینه نگهللداری راههای فرعی و راههای روستایی مواجه است.

او بللا بیان اینکه امر نگهللداری راهها نیازمند یک منبع پایللدار اعتباری و مسللتقل از بودجههللای عمرانی دولت اسللت، افزود: امر نگهداری راهها یک امر جاری و مستمر اسللت و نمیتواند دستخوش نوسللانات اعتباری عمرانی دولتی باشللد، ازایللنرو بهتریللن گزینهای کلله میتواند مورداسللتفاده باشللد، عوارض بر سللوخت وسللایل نقلیه اسللت که براساس میزان مصرف سللوخت وسایل و تردد در جادههای کشللور، عوارض وضع شده و آن مبلغ برای نگهداری راهها تخصیص داده شود.

کشللاورزیان تصریح کرد: در ۲سللال گذشته، براساس مصوبه مجلس محترم شللورای اسللامی مقرر شللده بود ۰۲درصد قیمللت گازوئیل مصرفی برای نگهداری راهها و راهآهن اختصاص داده شللود که با توجه به سیاستهای ضدتورمی دولت تاکنون اجرا نشده است، امید آن میرود با افزایش قیمت سللوخت این سهم افزایش پیدا کند و با تخصیص آن، بخشللی از هزینههای نگهداری و بهسللازی راهها تامینشده و به ارتقای وضع ایمنی در جادهها منجر شود.

وی در پاسللخ بلله مجری برنامه دربللاره درآمد عوارض آزادراهها در کشللور اظهار کرد: در راستای سیاست دولت در زمینه مشللارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراهها در کشور، در سالهای اخیر قراردادهای مشارکتی افزایش داشللته اسللت و بهمنظور حفظ انگیزش و سرمایهگذاری بخش خصوصللی، نرخ عوارض آزادراهها براسللاس میزان سرمایهگذاری و سللود بازگشتی سرمایه محاسبه شد که درآمللد حاصللل از این عوارض صرف نگهللداری آزادراه و هزینههای جاری میشود.

معاون وزیر راه و شهرسللازی همچنین خاطرنشان کرد: بهمنظللور تقویت بخش خصوصی در حللال حاضر بخش عمدهای از وظایف نگهداری راهها در اسللتانهای مختلف از سللوی پیمانللکاران و بهصللورت پیمانی واگذار شللده اسللت و باقی وظایف هم بهتدریج و در صورت توانمندی پیمانکاران واگذار خواهد شد.

کشاورزیان با تاکید بر اینکه از فرصت اعتبارات عمرانی باید در تولید ثروت و ارزآوری در کشللور اسللتفاده شود، افزود: مدیران بخش دولتی باید شللرایطی فراهم کنند تا شرکتهای تراز بینالمللی شکل بگیرند و عاوه بر انجام پروژههای عمرانی در کشللور، فعالیتهللای خود را ارتقا دهند و در سللطح بینالمللی خدمللات انجام داده و برای دولت ارزآوری داشته باشند.

رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، همچنین در ادامه سللخنان خود بر اهمیت برندسللازی و تاثیر آن در بخشهای مختلف حملونقل اشللاره کرد و افزود: در بخللش حملونقل مسللافری جادهای، با ابللاغ آییننامه جدید تاسیس شللرکتهای مسللافربری، بیش از ۰۰۵۲ شللرکت مسللافربری که بهعنللوان یک شللرکت حقوقی مسللتقل فعالیت میکنند، در قالب ۰۳ تا ۰۴ برند معتبر سللاماندهی میشللوند که این امر عاوه بللر جلوگیری از تخلفات، به ارتقای ایمنللی و کیفیت خدمات قابلارائه از سوی شرکتها کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.