ساختارهای‹قدیمی،‹بالی‹جان‹ایران‹ایر

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مذاکرات گسترده و فنی مقامات ایران با نمایندگان دو شرکت هواپیماساز ایرباس و بوئینگ نرخ نهایی هواپیماهای خریداری شده از سوی کشور را به شکل قابلتوجهی کاهش داد. با این وجود اما هنوز مشکاتی که از سالها پیش گریبان شللرکت ایرانایر را گرفته اسللت تامین منابع مورد نیاز برای این هواپیماها را دشوار میکند.

به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران (هما) که از سالها پیش برنامهریزی شده تا سهام آن در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصیسازیاش فراهم شود، هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه اسللت و همین موضوع باعث شللده در روزهای پس از اجرای توافق هسللتهای بهعنوان یک شرکت دولتی پای میز مذاکره بنشیند. این مسئله برای این شرکت محدودیتهای جدی در زمینه تامین منابع مالی به وجود آورده است. همانطور که مدیرعامل این شرکت گفته نهتنها آنها نمیتوانند از سللرمایهگذاری بخش خصوصی بهطور مستقیم بهره بگیرند، بلکه حتی بللرای دریافت کمکهای دولتی نیز محدودیتهایی دارند و از اینرو نهایی کردن توافق با ایرباس و بوئینگ در زمینه مالی نیاز به پیگیریهای جدی و گسللترده داشته است. با وجود آنکه ایران توانسته هواپیماهای خریداری شللده را با قیمتهایی بسللیار پایینتر از کاتالوگ ابتدایی این دو شللرکت خریداری کند اما همچنان چگونگی تامین مالی پیش پرداختهای ابتدایی با ابهام روبهرو است. از کل منابع مورد نیاز برای خرید، ایرانایر (هما) تنها بایللد ۵۱درصللد را به صورت نقدی پرداخت کنللد و ۵8درصد باقیمانده با تامین فاینانس از سوی شرکتهای بینالمللی اجرایی خواهد شد.

براساس محاسللبات ابتدایی وزارت راه، اجرای گام نخست برای ایرانایر حدود یکمیلیارد دالر هزینه خواهد داشت که این رقم در ۴ قسط حدود ۰۵۲میلیون دالری به شرکتهای هواپیماساز تحویل داده میشود.

براسللاس ارزیابیهای انجام شللده هزینه مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماهللا از ۳ منبع مختلف تامین میشللود که حللدود نیمی از آن باید بهطور مستقیم از سوی مدیران ایرانایر اجرایی شود.

اصغللر فخریهکاشللان، قائممقللام وزیللر راه در امور بینالملللل گفته که ۰۰۵میلیللون دالر از پیللش پرداختهللای ابتدایی با اسللتفاده از منابعی پرداخللت خواهد شللد که ایرانایر از طریق دریافت تسللهیات خارجی به قرارداد وارد کرده است. ۰۵درصد باقیمانده نیز از طریق کمکهای غیرمستقیم دولت اجرا میشود که حللدود ۰۳۳میلیللون دالر آن آورده صندوق توسعه ملی اسللت و حدود ۰۲۱میلیون دالر نیز از طریق انتشللار اوراق صکوک تامین خواهد شد. البته برداشللت از صندوق توسللعه ملی در مرحله اجللرا یللک ابهام مهللم خواهد داشللت زیرا طبق اساسللنامه نهایی ایللن صندوق، منابع موجود مجوز الزم برای ارائه شللدن به شللرکتهای دولتی را ندارنللد و ایرانایر نیز بهعنللوان یک نهاد دولتی نمیتواند بهطور مسللتقیم از این تسللهیات بهره بگیللرد. از اینرو به نظر میرسللد وزارت راه با مذاکراتی که انجام داده تبصرهای جدید برای اجرای این بخش از قرارداد خرید هواپیما به وجود آورده است.

همچنیللن در زمینلله ۰۲۱میلیللون دالر اوراق نیللز هنللوز وزارت راه و شهرسازی توضیح دقیقی درباره زمان انتشار و دوره بازگشتش ارائه نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.