‌مدیریت‌حم‌لونق ‌ل با‌اجرای‌سامانه‌هوشمند‌جاد‌های

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

اجرایی ش//دن س//امانههای هوش//مند جادهای در حوزه حملونقل درونش//هری و برونش//هری، میتواند گام موثری در ارائه راهکارهای جامع مدیریت حملونقل باشد.

ب//ه گزارش ایدرو نیوز، مدیرعامل مرکز گس//ترش فناوری اطالعات ایران (مگفا) با اش//اره به حضور مگفا در نخستین نمایشگاه راهداری، راهس//ازی، حملونقل و صنایع وابس//ته گفت: سامانههای حملونقل هوش//مند با ارائه راهکار جامع مدیریت حملونقل مبتنی بر 3 مولفه اصلی راهها، وسایل نقلیه و افراد با دسترسی لحظهای به اطالعات راهها از طریق حس//گرهای مختلف، وس//ایل نقلیه از طریق جیپیاسهای نصب شده و افراد امکان مدیریت هوشمند حملونقل را فراهم میکند.

محمدجواد انبیایی با بیان اینکه توانمندی مگفا در حوزه حملونقل هوشمند و زیرساختهای آن تصریح کرد: زیرساخت سامانه اطالعات جغرافیایی،GIS س//امانه کنت//رل و مانیتورینگ ابنی//ه (اعم از راهها، تونلها، پلها، عالئم ،)...و داشبوردس//از پویای س//ازمانی با پش//یبانی کام//ل از طرحه//ای مرتبط با ح//وزه حملونقل، حس//گرهای متنوع یکپارچه با زیرساخت اینترنت اشیا، پلتفرم اینترنت اشیای اختصاصی برای حوزه حملونقل، فناوری رایانش ابری، پلتفرم به عنوان سرویس، زیرساخت ذخیرهس//ازی دادههای کالن و زیرساخت هوش تجاری به منظ//ور مانیتورینگ لحظ//های دادهها از جمله خدم//ات مگفا در این حوزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.