‌جنرال‌موتورز ‌۹۲‌میلیون‌دالر‌جریمه‌شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مقامات چینی، ش//رکت جنرالموتورز چین را به دلیل س//رپیچی از قوانی//ن «ضد تراس//ت» ۹۲میلیون دالر جریمه کردند.

سال بیست و هشتم

شماره 15

پیاپی 1988

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.