فروش سبدی خودروسازان محدود شود

فعاالن بازار با اشاره به داللی در نمایندگیهای خودروسازان تاکید کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

این تاکیدات در حالی اس//ت که هاشم یکهزارع مدیرعام//ل ایرانخودرو نی//ز در نامهای به رییس هی//ات عامل ای//درو، وعده کاه//ش فاصله قیمت کارخان//ه و بازار خودروهای داخلی را داده و تاکید کرده که با افزایش تولی//د و عرضه خودرو، از این پس ش//اهد روند نزولی اختالف قیمت بین بازار و کارخانه خواهیم بود و این رویه در هفتههای آینده استمرار خواهد یافت.

این تاکیدات و این قولوقرارها در حالی است که نگاهی به قیمتها در بازار نشان میدهد هنوز هم با توجه به وجود فاصله میان قیمت کارخانه و بازار برخ//ی خودروها، بازار داللی و واس//طهگری رونق داش//ته و این موضوع به نوبه خود س//بب افزایش قیمتها شده است.

فع//االن ب//ازار خ//ودرو، اخت//الف قیم//ت در نمایندگیه//ا را دلیل//ی ب//ر این ادع//ا میدانند و معتقدند که فروش سبدی که روشی رایج در دنیا برای فروش به ش//مار میرود در ایران به ش//کلی نادرس//ت اجرایی میش//ود و همین ام//ر باعث به وج//ود آمدن فاصل//ه قیمتی بین ب//ازار و کارخانه شده اس//ت. از س//وی دیگر وجود اختالف قیمت بین کارخانه و نمایندگیهای زیرمجموعه نیز یکی از مواردی اس//ت که خودروس//ازان با توجه به آن میتوانند مانع از هرگونه داللی شوند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر این که در حال حاضر فروش داللی در ب//ازار وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر تهیه یک خودرو به صورت کاردکس//ی که از نمایندگی صادر میشود،انجام خواهد شد که این روند مانع از هرگونه داللی و واس//طهگری در بازار خودرو میشود اما دلیل اصلی دو نرخی بودن قیمت در کارخانه و بازار به عملکرد خودروس//ازان و نمایندگیهای مرتبط با آنها برمیگردد.

س//عید موتمنی ب//ا بیان اینکه خ//ودرو در حال حاض//ر ب//ه عن//وان کاالی س//رمایهای ش//ناخته نمیش//ود و تنها مصرفکنندگانی که نیاز داشته باشند اقدام به خرید خودرو میکنند، افزود: داللی و واسطهگری در بازار خودرو در زمانی رخ میدهد که ش//خصی از خرید خودرو سودی نصیبش شود ای//ن در حالی اس//ت ک//ه هماکنون انتق//اد اصلی فعاالن ب//ازار خودرو از ش//رکتهای خودروس//از فروش به شیوه سبدی است.

وی با تاکید براینکه اگر خودروسازان به صورت س//بدی اقدام به فروش محصوالت خود میکنند، باید قیمت در نمایندگی، ش//رکت و بازار یکس//ان باش//د، تصریح کرد: فروش سبدی به معنای خرید 100 تا 200 دس//تگاه خودرو از سوی یک شخص خواهد بود در حال حاضر در ایران فروش س//بدی با تحویل یک یا دوماهه انجام میشود اما در زمان عرضه قیمتها باالتر از کارخانه خواهد بود، این در حالی است که روش فروش سبدی در دنیا متفاوت بوده و اگر شخصی 100 دستگاه خودرو رزرو کند در زمان تحویل تخفیفی به خریدار داده میش//ود ام//ا به او اجازه داده نمیش//ود که این خودروها را گرانتر در بازار به فروش برس//اند بلکه محصوالت باید به قیمت مصوب شرکت در بازار عرضه شود.

رییس اتحادیه فروش//ندگان خودرو با اش//اره به روند قیمتها در هفته گذشته اظهار کرد: بررسی رون//د قیمتها نش//ان میدهد در هفته گذش//ته قیمتها ب//ا کاهش همراه بوده که دلیل اصلی آن عرضه زیاد س//بدیها بوده است اما از روز یکشنبه قیمتها افزایش یافته اس//ت با این که از فروردین تا آبان قیمته//ا افزایش یافت و در آذر خریداری وجود نداشت، قیمتها کاهش یافته بود.

موتمن//ی یادآور ش//د ک//ه تاکید فع//االن بازار ب//ر حذف روند خ//ودرو دو نرخ//ی و از بین رفتن فاصل//ه قیمت کارخانه تا بازار اس//ت و تاکید کرد: عملکرد ش//رکتهای خودروس//از باعث به وجود آمدن این اختالف ش//ده به ط//وری که با مراجعه به نمایندگیهای خودروسازان شاهد افزایش یک تا 1/5 میلیون تومانی قیمت، نس//بت به کارخانه هستیم که الزم است این روند اصالح شود.

وی در پایان ب//ا تاکید بر اینکه هماکنون امکان داللی و واس//طهگری در بازار وجود ندارد، فروش اینترنت//ی را راه//کاری ب//رای جلوگی//ری از این روند دانس//ت و تصری//ح کرد: البت//ه توجه به این نکته ضروری اس//ت که ب//رای خودروهای جدید امکان واس//طهگری وج//ود دارد؛ نمونه آن خودرو استپوی بود و در حالیکه قیمت این خودرو 52 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد حتی تا 10 میلیون تومان بیش//تر در بازار به فروش رسید که خودروسازان باید مانع از این اقدام شده و از فروش تعداد باال به مشتریان جلوگیری شود.

این اظهارات نشان میدهد باید همچنان منتظر مان//د و دید ک//ه در کن//ار افزایش پی//ش فروش اینترنتی خودرو، اقدامات جدی خودروسازان برای عرضه زیاد خودروها تا چه اندازه میتواند بازار را از داللی و واسطهگری دور نگاه دارد.

دس/تور رئیس هیات عامل سازمان گس/ترش و نوسازی صنایع ایران مبن/ی بر کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید ش/ده در چند روز گذش/ته این امی/دواری را به وجود آورده که از این پس ش/اهد کاهش واس/طهگری و دالل/ی در بازار خودرو خواهیم بود. منصور معظمی از خودروس/ازان خواس/ته تا به واس/طه عرضه بیش/تر و همچنین فروش اینترنتی، ضمن کاهش فاصله قیمتی موردنظر، دست دالالن را از بازار خودرو کوتاه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.