جنرالموتورز ۹۲ میلیون دالر جریمه شد

چین درنهایت تالفی کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مقامات چینی، شرکت سرمایهگذاری مشترک جنرالموتورز چین را ۹2میلیون دالر جریمه کردند. دلیل این اقدام سرپیچی این شرکت از قوانین «ضد تراست» اعالم شده است.

به گفته مقامات چینی در ش//انگهای، شرکت سیاک جنرالموتورز که ش//رکت چینی جنرالموتورز است با نمایندگیهای فروش تبانی کرد ت//ا بتواند قیمت مدلهای کادیالک، ش//ورولت و بیوک را ثابت نگه دارد.

از آن س//و، ش//رکت جنرالموت//ورز امریکا در بیانیهای ار ش//رکت س//رمایهگذاری مشترک خود در چین حمایت کامل کرد و اطمینان داد که همه اقدامات الزم برای رفع این مش//کل را انجام خواهد داد. دسترس//ی به شرکت س//یاک اما کار س//ختی بود و به همین دلیل نظر مقامات این ش//رکت بالفاصله بعد از انتشار این خبر در دسترس نیست.

شرکت جنرالموتورز چیزهای زیادی برای از دست دادن در چین دارد. چین کش//وری اس//ت که ش//رکت جنرالموتورز از خود امریکا هم بیش//تر در آن محصوالت خود را میفروش//د. مشتریان چینی در فاصله 11ماه س//ال رو به پایان میالدی ۴/۳میلیون خودروی ساخت ش//رکت جنرالموتورز را خریدند. این یعنی آم//ار خرید چینیها از جنرالموتورز در 11ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5/۸درصد افزایش داشت.

اق//دام دادگاه چین//ی در محکوم کردن ش//رکت س//رمایهگذاری مش//ترک جنرالموتورز در چین در ش//رایطی انجام ش//ده که روابط چین و امریکا در برهه حساسی قرار گرفته است. هفته گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب امریکا، پیتر ناوارو، اقتصاددان و یکی از منتقدان سیاستهای چین را به سمت رییس شورای تجارت ملی کاخ سفید منصوب کرد. ناوارو هم مانند ترامپ عقیده دارد که چین در تجارت منصفانه رفتار نمیکند.

به باور رسانههای دولتی انتصاب ناوارو به این سمت، باعث شده تا پکن نس//بت به آن، به این شکل واکنش نشان دهد. به نوشته چاینا دیلی این انتخاب ترامپ نشانهای از «رویکرد مقابله» رییسجمهوری آینده نس//بت به روابط با چین اس//ت. روزنام//ه انگلیس زبان گلوبال تایم//ز ‪)Global Times(‬ چی//ن هم دراین باره نوش//ت که با این انتص//اب این احتمال وجود دارد که رییسجمهوری آینده در س//ال جدید به سراغ اتخاذ سیاست حمایت از تولید داخلی یا پروتکشنیسم برود.

دونال//د ترام//پ در زمان مب//ارزات انتخاباتی تهدید ک//رده بود که تعرفههای 5۴درصدی روی کاالهای وارداتی از چین خواهد گذاشت ت//ا بتواند نبود توازن تجاری در امریکا را س//امان دهد. اقدام متقابل چینیها در برابر شرکتهای امریکایی چندان بیارتباط با این مسئله نیست.

مقامات چینی پیش از این، هرگونه سیاسی بودن تنبیه خودروساز امریکایی را رد کرده و به صحبتهای مطرح شده در اینباره اعتنایی نک//رده بودند. بع//د از اینکه خبرهایی هفته گذش//ته مبنی بر اینکه مقام//ات چینی در پی جریمه کردن یکی از خودروس//ازان امریکایی هستند و نامی هم از خودروساز برده نشده است، منتشر شد. وزارت خارجه این کش//ور اعالم کرد که چین از س//رمایهگذاری خارجی در کش//ورش اس//تقبال میکند اما شرطش این اس//ت که شرکتها به قوانین کشورش احترام بگذارند.

این جریمه همچنین روی شرکت چینی سیاک و شرکت امریکایی جنرالموتورز تاثیرگذار خواهد بود. در س//رمایهگذاری مش//ترک دو ش//رکت سیاک و جنرالموتورز، ش//رکت چینی 15درصد از سهام را در اختیار دارد.

چین در س//الهای اخیر تحقیقاتی درباره پیش گرفتن سیاس//ت تثبیت قیمتها از سوی ش//رکتهای خودروسازی بینالمللی انجام داده ک//ه حاص//ل آن جریمهه//ای چن//د میلیون دالری ب//رای این شرکتهای بزرگ بوده است.

جریم//ه س//نگین چینیها ب//رای جنرالموت//ورز ک//ه روز جمعه به صورت رس//می اعالم ش//د، هفته بد این خودروس//از امریکایی را کام//ل کرد. این ش//رکت پیش از ای//ن نیز اعالم ک//رده بود در حال تعدیل 1۳00 ش//غل در کارخانه مس//تقر در ش//هر دیترویت است. ای//ن یعن//ی جنرالموتورز در امری//کا با کاهش فروش مواجه ش//ده است.

همه این موارد در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب امریکا در یک اقدام بیس//ابقه در چند دهه گذشته، ۳ هفته پیش و قبل از اینکه کارش را بهطور رسمی در کاخ سفید آغاز کند، تلفن//ی با رییسجمهوری تایوان گفتوگو ک//رد. چین همواره تاکید داش//ته که تایوان بخش//ی از چین بزرگ بهش//مار میآید و سیاست «چین واحد» به گفته کارشناسان برای این کشور از هر چیزی مهمتر است.

ترامپ ادع//ا کرده بود که امریکا نیازی به پذیرش سیاس//ت چین واحد ندارد و اگر اراده کند میتواند به چند دهه روابط دو کش//ور به شکل فعلی پایان دهد.

حاال چی//ن با نق//ره داغ ک//ردن جنرالموت//ورز و دریافت جریمه ۹2میلیون دالری از ش//رکت س//رمایهگذاری این برند نامدار دنیای خودرو در چین به خوبی نشان میدهد که چین اگر بخواهد میتواند دالیلی برای جریمه کردن امریکاییها بیابد.

کشمکشهای چین و امریکا از زمان شروع مبارزات انتخاباتی برای ریاس//تجمهوری در امریکا آغاز ش//د. دونالد ترامپ از همان ابتدای تبلیغات انتخاباتی نش//ان داد که با توپ پر به سراغ چین آمده است. او رفت//ار تجاری چین را غیرمنصفانه خواند و در وعدههای انتخاباتی خ//ود بارها چی//ن را تهدید کرد که تعرفههای س//نگین برای کاالی صادراتیاش به امریکا وضع خواهد کرد.

اینک//ه پایان مبارزه دو ابرقدرت فعلی اقتص//اد دنیا به کجا خواهد کشید، مش//خص نیس//ت اما درحالحاضر قرعه به نام جنرالموتورز افتاده تا یکی از نخس//تین قربانیان کش//مکشهای چینی امریکایی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.