افزایش قیمت خودرو در صورت نبود حمایتهای دولتی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروس//ازان با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت قطعات خودرو، حمایت بیشتر دولت را خواستار شدند.

ب//ه گزارش ش//بکه خب//ر، احم//د نعمتبخش دبی//ر انجمن خودروس//ازان در برنامه تیتر امش//ب گفت: ما ت//الش کردیم با افزای//ش تولید، قیمت خودرو را کاهش دهیم اما نوس//انات دالر باع//ث افزایش قیمت فوالد؛ یکی از اج//زای اصلی تولید خودرو ش//ده است. دولت میتواند به خودروس//ازان ارز مبادلهای بدهد تا قطعهس//ازان با افزایش قیمتها روبهرو نشوند و ما نیز بتوانیم قیمت خودرو را کنترل کنیم.

وی با بی//ان اینکه اگر دول//ت کمکی به خودروس//ازان نکند طبیعی اس//ت که شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود، افزود: پتروش//یمی و آلیاژها گران شدهاند و در مقابل انتظار دارند قیمت خودرو گران نش//ود که این طرز فکر صحیح نیست. ۹درص//د قیمت یک خودرو را ارزش افزوده و 52درصد قیمت را نی//ز عوارض گمرکی به خود اختصاص میدهد و همه این موارد به قیمت خودرو اضافه میش//ود. ش//مارهگذاری و بیمه شخص ثالث نیز به این قیمتها افزوده میشود و در عمل از 02میلیون تومان پراید 21میلیون تومان سهم ماست و باقی به دولت تعلق دارد.

دبی//ر انجم//ن خودروس//ازان گفت: یک//ی از دالیل//ی که از افزایش قیمت خودرو دوری میکنیم نبود توان خرید از س//وی مصرفکننده است. در حال حاضر تعرفه خودرو 0۴درصد است و زمان//ی که میزان تولیدکننده خارجی کاهش مییابد نیروهای خ//ود را تعدیل میکن//د در حالیکه میزان تولید ما نس//بت به س//الهای گذش//ته کاهش یافته اما خودروسازان به این راحتی اجازه تعدیل نیرو ندارند.

رض//ا رضای//ی، رییس انجمن قطعهس//ازان نی//ز در ادامه این گفتوگو گفت: با گران ش//دن دالر شاهد افزایش قیمت قطعات خودرو در بازار هس//تیم. نباید قیمتها با نوس//انات دائمی دالر دچ//ار تالطم ش//ود بلکه قیمتها باید بهگونهای باش//د که حق مصرفکنندگان ضایع نشود.

او اف//زود: صنع//ت قطعه و خ//ودرو جزو یک خان//واده بوده و ش//رکتهای رقیب نیز به دنبال ش//کاف در این خانواده هستند تا بتوانند جای پای خود را در کش//ور مس//تحکم کنند. ما سعی کردی//م در تحریمه//ای اخیر تولید خ//ود را افزای//ش دهیم تا قطعهس//ازان و خودروسازان متضرر نشوند، حال به یکباره شاهد افزای//ش 12 تا 51درصدی در قیمت مواد اولیه هس//تیم و این افزایش قیمت برای ما غیرقابل تحمل اس//ت، حدود ۳ ماه است که مواد اولیه گران شده و ذخیره مواد اولیه نیز به حداقل رسیده است.

امیرحس//ین قنات//ی، مدیرکل خ//ودرو و نیرومحرک//ه وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امش//ب گفت: بح//ث کارگروه صنعت درباره دغدغههای قطعهس//ازان و صنعت خودرو تنها روی افزایش قیمت تاکید ندارد زیرا افزایش ن//رخ ارز ب//ه تنهایی در افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار نیس//ت و باید تمامی ش//اخصهای موثر ب//رای افزایش احتمالی قیمت خودرو لحاظ شود.

قناتی با اش//اره به تصمیمگیری برای رفع نگرانی قطعهسازان و خودروس//ازان افزود: ابتدا باید جلسات با حضور خودروسازها، قطعهس//ازان، پتروش//یمی و فوالد مبارکه برگزار شود تا در یک باالنس قیمتی کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند.

وی ب//ا بیان اینک//ه خروج از قیمتگذاری به تنهایی مش//کل قطعهس//ازان و خودروس//ازان را رفع نمیکند، گفت: آنها باید به دنب//ال تولید خودروی رقابتپذیر و قیمت//ی که توان خرید آن برای مشتریان در بازار وجود دارد، باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.