غرامت هیوندای به خودروساز کرمانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس با اش//اره به بحث بازگشت شرکت هیوندای کره به بازار خودرو ایران تاکید کرد که وزارت صنع//ت، معدن و تجارت باید وضعیت تعهدات قبلی این شرکت و زیان خروج آنها از ایران در زمان تحریم را بررسی کند.

به گزارش اخبار خودرو، محمد عزیزی اظهار کرد: باید درباره بازگش//ت دوباره برخی ش//رکتها که به بهانه تحریم، تعهدات خود را نس//بت به طرف ایرانی انجام ندادهاند، دقت و تجدیدنظر شود. بنابراین نباید برای شرکتهایی که همسو با غربیها و به بهان//ه تحریم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان ایرانی ش//دهاند، ف//رش قرمز پهن کرد. وی با اش//اره به برنامهریزی انجام ش//ده برای بازگش//ت ش//رکت هیوندای کره به ایران، تصریح کرد: بر اساس قراردادی که شرکت هیوندای با خودروسازان راین داشته اس//ت، طرف ایرانی با صرف هزینه زی//اد کارخانهای در منطقه مح//روم تجهیز کرده بود تا محصول هیون//دای را تولید کند اما ط//رف کرهای در میانه راه به بهانه تصویب تحریمها علیه ایران، هم//کاری خود را قط//ع کرد در حالی که ش//رکت راین خودرو مجب//ور به ارائه خدم//ات پس از فروش ب//وده و همچنان بدون حضور و حمایت کرهایها، این خدمات را ارائه میدهد. براساس ای//ن اقدام ش//رکت کرهای و قطع رابطه هم//کاری، ضرر و زیان زیادی متوجه طرف ایرانی شده است. عزیزی با انتقاد از شرایط آس//ان برای ورود دوباره اینگونه ش//رکتها به بازار ایران گفت: اقدامات گذش//ته این شرکتها و ش//رایط و اولویت طرف ایرانی قرارداد نباید به راحتی از ذهن مس//ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و فضای کس//بوکار ایران پاک شود. عضو کمیسیون صنای//ع و معادن مجل//س تاکید ک//رد: وزارت صنعت، معدن و تج//ارت باید با دقت وضعیت تعهد ش//رکت هیوندای در قرارداد قبلی با طرف ایرانی را بررسی کند تا مشخص شود که اگر ضرر و زیانی ایجاد شده است، به عهده کیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.