2 تکیهگاه صنعت قطعه در معرض آسیب

قطع ‹هسازان‹در‹گف ‹ت‹وگو‹با‹‹«گسترش‹صنعت»‹چال ‹شهای‹تولید‹را‹تشریح‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی ک//ه بی//ش از ۰۷درصد س//اخت خودرو مرب//وط ب//ه فعالی//ت قطعهس//ازان بوده اما این صنعت همچنان با مش//کالتی مواجه است. تعرفه، س//ود بانکی، مطالبات معوقه، بیمه، مالیات ...و از چالشه//ای اساس//ی بیرون//ی اس//ت که ج//دا از مشکالت فعلی بوده و در داخل واحدهای تولیدی به ش//کل منفرده وج//ود دارد. ب//رای نمونه گفته میش//ود ارگانها و نهادهای مربوط با قطعهسازی که مش//غول روزآمد کردن ماشینآالت خود است در تامین نیازهای انرژی با وی همراهی و همکاری نمیکنند یا به دلیل رکود بازار و افت میزان تولید بعضی از کارخانهها ناگزیر به تعدیل نیرو هستند؛ نیروه//ای کار ماهری که آم//وزش آنها هزینهبر و زمانب//ر بوده اس//ت یا بهدلیل وضعیت نامناس//ب کاری در صنعت قطعه برخی از نیروهای کار، خود ترجیح به تغییر شغل میدهند. از این رو امروز که تولیدکننده با فضایی به نسبت مناسب برای ادامه کار مواجه شده نیاز دارد زمانی را برای ترمیم این بخش از خألها صرف کند.

در گ//زارش حاضر برخی از قطعهس//ازان ضمن اشاره به توان تولید خود از چالشهای فعالیت در تولید گفتهاند که تاثیر زیادی در میزان تولید آنها داشته است.

‹3‹ش/رکت‹فع/ال‹در‹صنع/ت‹قطعه‹در‹ ‹ مجموع ‹های‹بزرگ

احسان نعمتبخش، مدیر دفتر هلدینگ بخش خودرو شرکت گیتیپسند، ابتدا از کاالهای تولید این ش//رکت به گس//ترش صنعت گف//ت و عنوان کرد: گروه صنایع «گیتیپس//ند» هلدینگی شامل چندین ش//رکت بوده که در زمینههای مختلف در حال فعالیت است و بخشی از این فعالیتها مربوط به صنع//ت خودرو با ن//ام ش//رکت «کیمیاجاوید س//پاهان» ب//وده ک//ه بزرگتری//ن تولیدکنن//ده کامپاندهای پلیمری است.

او در پاسخ به این پرسش که ظرفیت تولید این شرکت چقدر اس//ت؟ گفت: ظرفیت تولید ساالنه این شرکت حدود یک هزار و ۰۰۲ تن است.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: شرکت دیگری از این هلدینگ که در صنعت قطعه با مدوالرهای گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت سایپا در حال همکاری است، شرکت سپهرفوم اسپادانا است که تولیدکنن//ده فومهای پ//یای(EP)، ایکسپیای )XPE( و ایکسپ//یاس )XPS( برای تامین نیاز خودروسازان داخلی است.

نعمتبخ//ش به فعالیت ش//رکتی دیگ//ر از این مجموع//ه بزرگ در امر صنعت خودرو اش//اره کرد و گفت: ش//رکت «زرینس//ازان امید گیتیپسند» از دیگر ش//رکتهایی اس//ت که به تولید قطعات پلیم//ری پرداخت//ه و با نش//ان «گیدک//و» عرضه میش//ود. این واح//د تولیدی باالی ۴۸ دس//تگاه تزریق از اندازه کوچک تا هزار تنی در اختیار دارد که با شرکت ساپکو و سازهگستر قرارداد همکاری دارد و ب//ه تامی//ن قطعات پلیم//ری موردنیاز آنها میپردازد.

او درباره سهم شرکتها در صنعت خودرو کشور به درصدها اش//اره ک//رد و گفت: این ش//رکت در زمینه قطعه حدود ۵۱ تا ۰۲درصد س//هم بازار اما در زمینه کامپانده//ای پلیمری در صنعت خودرو باالی ۵۷درصد را در اختیار دارد.

الزم به یادآوری اس//ت که این 3 شرکت تنها در بخش OEM (تامین قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان) فعالیت دارند.

‹نقدینگی‹و‹سرمایه‹در‹گردش ‹

احس//ان نعمتبخش درباره چال//ش تولید برای قطعهس//ازان، به س//رمایه در گ//ردش و نقدینگی اش//اره کرد و گفت: نقدینگی مش//کلی اس//ت که تمام قطعهسازان با آن درگیر هستند و باید گفت نخس//تین تهدید این صنع//ت، در بحث نقدینگی آنهاست و مش//کالتی که قطعهسازان در برگشت سرمایه خود در قالب هزینه محصوالت خود دارند.

وی افزود: البته قرار است بر اساس تصمیمهای دولتی ام//وال منقول و غیرمنقول خودروس//ازان برای فروش گذاش//ته ش//ود تا بتوانن//د مطالبات قطعهس//ازان را بپردازند. به ط//ور نمونه طلب این ش//رکت باالی ۰۸۱ روز اس//ت که هنوز پرداخت نش//ده و به تازگی بدهی س//ال گذشته صفر شده است.

‹نرخ‹تعرفه‹یکسان ‹

در ادامه گس//ترش صنعت س//راغ یکی دیگر از فعاالن صنعت قطعه رفت و درباره چالشهای آنها در امر تولید از وی پرس//ید. مسیب ناصری، مدیر مهندس//ی محصوالت رول محورسامان از تعرفهها گفت که تاثیر مستقیمی بر تولید و سهم بازار آنها دارد. ناص//ری یکی از دالیل عمده باال بودن قیمت تمام ش//ده قطعات ایرانی را نرخ تعرفهها دانست و گفت: امروز این ش//رکت فع//ال در بلبرینگ برای واردات م//واد اولی//ه مورد نیاز خ//ود همان درصد تعرف//ه پرداخت میکند که اگر یک تاجر آن را به شکل بلبرینگ کامل وارد کند. به این ترتیب یک بلبرینگ چینی با مواد اولیه مورد نیاز یک شرکت تولیدکننده بلبرینگ در ایران یک نرخ تعرفه دارند و این عدد ۰۱درصد است.

ش//نیده میش//ود نرخ تعرفهها بر اساس میزان تولید داخل و نیاز بازار تعیین میشود. ناصری در پاس//خ به این پرس//ش که آیا مواد اولیه مورد نیاز این شرکت در داخل تولید دارد؟ اظهار کرد: خیر، با ش//رکتهای تامینکننده م//واد اولیه زیادی در داخل صحبت شد و تاکنون شرکتی نتوانسته این مواد را برای رول محورس//امان تامین کند. این امر (نرخ تعرفه) یکی از چالشهای بزرگ تولیدکننده ایرانی است.

‹دیرک/رد‹پرداخت ‹یه/ا‹و‹آس/یب‹ب/ه‹ ‹ قطع ‹هسازان

وی در ادامه به نقدینگی بهعنوان دومین چالش قطعهسازان ایرانی اشاره کرد و گفت: در امر تولید، برگشت سرمایه بسیار ش//اخص مهمی است زیرا تامی//ن نقدینگ//ی ب//رای ادامه حی//ات واحدهای تولیدی ضروری اس//ت اما هنگامی که قطعهس//از قطعات مورد نیاز خودروس//ازان را تحویل میدهد زمان زیادی طول میکشد تا هزینه این محصوالت ب//ه واحدهای تولی//دی برگردد ک//ه پرداختها با تاخیر انجام میشود.

وی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکننده برای آزادس//ازی م//واد خام خ//ود از گمرک باید بهطور دائم جریمه بپردازد و تمام این مش//کالت به نبود سرمایه در گردش بازمیگردد.

ناصری در نهایت اظه//ار کرد: اگر این دو چالش (تعرفه و نقدینگی) رفع ش//ود ب//ه راحتی میتوان ظرفیت تولید در کش//ور را افزایش داد زیرا نیروی کار ماهر و دستگاههای مورد نیاز روزآمد در اختیار ماست و سیس//تم مدیریتی کشور بر این مبناست ک//ه از تولید داخلی حمایت کن//د و چرخ تولید را برای خودکفایی و استقالل کشور به حرکت درآورد.

کمکم به پایان س//ال نزدیک میش//ویم و هنوز قطعهس//ازان از پرداخت نش//دن مطالبات خود در مدتزم//ان طوالن//ی میگوین//د. در گزارشهای پیش//ین آمده بود که قطعهس//ازان برای کمک به چالشهای موجود بین خود و خودروس//ازان یک بس//ته ۵ بخش//ی پیش//نهاد دادهاند. این ۵ بخش ش//امل چک مش//تریان خرید خودرو بوده و قرار بود خودروهای//ی که بهصورت اقس//اطی فروخته میشوند بخشی از مطالبات با این چکها پرداخت ش//ود. خرید دین بخش دیگری ب//ود که با دادن چک از س//وی خودروس//ازان، قطعهس//ازان آن را ب//ه بانک بدهن//د و در ازای آن وام بگیرد. در واقع قطعهسازان از سوی خودروسازان به بانک معرفی ش//وند و با اعتبار آنها وام دریافت کنند اما اصل و فرع اقساط آن را خودروساز بپردازد.

بخش//ی نیز مربوط ب//ه انتقال ام//الک، اموال و س//هام خودروس//از بود که قابل معامله در بورس باش//د. بخش دیگر مربوط به س//بد خودرو بود و اینکه قطعهسازان در انتخاب مدل خودرو در قبال مطالبات خ//ود آزاد باش//ند. و در نهایت پرداخت نقدی بود.

اما هنوز برخی از قطعهسازان از دیرکرد ۰۸۱ روز هزینههای قطعات تامینی خود برای خودروسازان میگوین//د و اینک//ه این امر آس//یب بس//یاری به واحدهای صنعتی وارد میکند.

احسان نعمت بخش: نخستین تهدید صنعت قطعه در بحث نقدینگی است که تمام قطعه سازان با آن درگیر هستند

مسیب ناصری: بیشترین مشکل تولید کنندگان نرخ تعرفه است که گاهی تعرفه مواد اولیه و محصول کامل

یکی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.