ضرورت تعیین درصد ارزش قطعات در همکاریهای جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی که بی//ش از نیمی از س//ال از انعق//اد قراردادهای خودرویی ایران میگذرد و تا پایان س//ال نخس//تین خودروهای تولی//دی خودروس//ازان وارد ب//ازار میش//ود دلنگرانیه//ای قطعهس//ازان ادامه دارد. عض//و هیات مدی//ره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور معتقد اس//ت ک//ه در همکاریهای جدید باید درص//د ارزش قطعات در تولید محصوالت مشترک مشخص شود.

مهدی مطلبزاده در گفتوگ//و با خبرخودرو با انتقاد از نبود سیاس//تی م//دون و دقیق در صنعت قطعه کش//ور تصریح کرد: متاس//فانه بخش مهمی از مش//کالت امروز صنع//ت قطعه ایران ناشی از نبود سیاستگذاری دقیق در این صنعت است.

وی تصری//ح ک//رد: بهط//ور قطع در رون//د همکاریه//ا باید سیاستهایی تدوین ش//ود که خودروساز خارجی تمامی شبکه تامی//ن را با هدف انتقال دانش و فن//اوری وارد کند تا همکاری موثری در ش//بکه قطعهسازی ایران و شرکتهای خارجی شکل گیرد و موجب توسعه و روزآمدی این صنعت شود.

ای//ن فعال صنعت قطعه گفت: اگر کل فناوری قطعات خودرو همزم//ان با عقد قرارداد با ش//رکتهای خارجی منتقل ش//ود، قطعهسازان داخلی ضمن تامین نیاز داخل، وارد بازارهای جهانی شده و صادرات قطعه نیز رونق خواهد یافت.

وی افزود: در صورتی که در جریان همکاریها قطعات تولیدی در واحده//ای قطعهس//ازی در چرخه تامین خودروس//ازان قرار نگیرد قطعهسازی ایران رو به فنا خواهد رفت.

به گفته وی، در ش//رایط کنونی باید زمینه سرمایهگذاری در صنعت قطعه کشور بیش از گذشته فراهم شود.

ای//ن قطعهس//از در ادامه عن//وان کرد: پیشبینی میش//ود با گس//ترش س//رمایهگذاری و ایجاد همکاریهای مشترک شاهد ش//رایط بهتری به لحاظ تولید و عرض//ه فناوریهای جدید در صنعت خودرو و قطعه کشور خواهیم بود.

مطلبزاده با تاکید بر اینکه پایه و اساس خودروسازی، صنعت قطعه است، تصریح کرد: باید نگاه موجود به صنعت قطعه کشور تغییر کند.

تش//کیل جلسههای مختلف بین خودروس//ازان و قطعهسازان داخل//ی خألیی اس//ت که ب//رای تولید محص//والت جدید دیده میش//ود و به نظر میرس//د اگر این دو صنعت بزرگ کشور رو در رو ب//ه بیان خواس//تههای خود بپردازند ب//ه نتیجه نزدیکتر خواهد بود.

مطلبزاده تاکید کرد: متاسفانه همچنان شرایط کنونی حاکی از تضعیف صنعت قطعهس//ازی اس//ت به طوری ک//ه با انتخاب گزینش//ی برخی از واحدهای خاص قطعهسازی بخش زیادی از فعاالن ای//ن صنعت بهتدریج در حال ح//ذف از میدان رقابت و فعالیت هستند.

وی گف//ت: در همکارهای جدید خودرویی تعهد خاصی برای حضور قطعهس//ازان داخلی وجود ندارد این در حالی اس//ت که همواره تاکید میش//ود منافع خودروساز و قطعهساز به هم گره خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.