جریمه فولکسواگن از سوی کرهجنوبی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عالوه بر جریمه مالی سنگین، دولت کرهجنوبی قصد بازجویی از مدیران فعلی و سابق فولکسواگن در این کشور را دارد.

به گ//زارش خبرنویس، دول//ت کرهجنوبی به عل//ت تبلیغات دروغ و اطالعرس//انی غل//ط درباره محصوالت دیزلی، ش//رکت فولکسواگ//ن را به پرداخت جریم//ه ۲3میلیون دالری محکوم کرده اس//ت. این رقم در کشور کرهجنوبی، به نوعی رکورد برای تبلیغات دروغ به شمار میرود.

گروه مسئول درباره پیگیری ماجرای دیزلگیت در کرهجنوبی، همچنین دس//تور بازجویی از ۵ مدیر فعلی و سابق فولکسواگن در زم//ان دیزلگیت را صادر کرده اس//ت. اگ//ر اتهام این افراد و دس//ت داشتن آنها در این رس//وایی ثابت شود، هر کدام ممکن است با جریمههای مالی و گذراندن مدتی در زندان مواجه شوند.

مطرحترین افراد از این فهرس//ت ۵ نفره، آندری کانس//براک (قائممق//ام بخش ف//روش آئ//ودی در امریکا) و ترن//س برایس جانس//ون (مدیر بخش فروش خارجی آئودی) هس//تند. رویترز ب//ا مطرح کردن نام این دو نفر، گفته اس//ت که هر کدام از آنها ممکن است با ۲ سال زندان و پرداخت ۰3۱میلیون دالر جریمه شوند.

این البته س//نگینترین جریمه کرهجنوبی برای فولکسواگن نیست. آنها پیش از این نیز گروه فولکسواگن را به دلیل ارسال اطالع//ات غلط به مقامات و موسس//ههای ایمنی، نزدیک به ۶۱ میلیارد دالر جریمه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.