فراخوان بیش از ۶ هزار آئودی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آئودی اس//ترالیا فراخوان خود پس از رسوایی تقلب دیزلی را آغاز کرد که شامل بیش از ۶هزار دستگاه خودرو در این منطقه از جمله۴ ‪A۶،Q3 A۵، A،‬ و۵ Q است.

به گزارش خبرنویس، بخش بومی این خودروساز در بیانیهای اعالم کرد: آئودی استرالیا خرسند است که تاییدیه دولت فدرال را برای فراخوان داوطلبانه بیش//تر خودروه//ای آئودی دریافت کرده است و اصالحات فنی برای برخی مدلهای این خودروساز اکنون برای مشتریان انجام میشود.

این خودروساز افزود: اصالحات فنی اکنون برای بیش از ۶هزار دستگاه از خودروهای آئودی قابل اجرا هستند.

بر اس//اس این بیانیه، آئودی در هفتههای آینده مش//تریان را به نمایندگیه//ای آئودی فرا میخواند تا اصالحات فنی را روی خودروهای آنها اعمال کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.