تولیدات عظام در خط تولید خودروسازان جهانی

معاون امور بینالملل یکی از غولهای صنعت قطعه در گفتوگو با «گسترش صنعت» خبر داد

Sanat Newspaper - - گزارش ویژه -

یک/ی€از€تاثیرگذارترین€بخ €شها€در€صنعت€خودرو€و€کیفیت€آن،€صنعت€قطعه€اس/ت.€ قطعات€تولیدی€که€به€گفته€فعاالن€این€حوزه€با€استانداردهای€سختگیرانه€خودروسازان€ تولید€م €یش/ود€اما€با€این€حال€در€بس/یاری€از€مواقع€آ €نطور€که€باید€رضایت€مشتریان€را€ جل/ب€نم €یکند.€در€گزار €شهای€ارائه€ش/ده€از€خدمات€پس€از€ف/روش€نیز€کمبود،€نبود€و€ همچنین€کیفیت€قطعات،€یکی€از€اصل €یترین€چال €شها€شناخته€شده€است.€این€در€حالی€ است€که€برخی€از€فعاالن€این€حوزه€در€سا €لهای€گذشته€و€به€واسطه€اعمال€محدودی €تهای€ ناش/ی€از€تحری €مها،€با€مشکالت€متعددی€مواجه€بود €هاند€که€یکی€از€اصل €یترین€آنها€دور€ ماندن€از€فضای€بی €نالمللی€و€فناور €یهای€روز€است.€هرچند€برخی€معتقدند€قطع €هسازان€ با€اید€هآ €لترین€ش/رایط€نی/ز€قادر€به€رقابت€ب/ا€فضای€بی €نالمللی€نیس/تند€اما€در€همین€ حال€نگاهی€به€دس/تاوردها€و€اقدامات€برخی€ش/رک €تهای€قطع €هس/از€نشان€م €یدهد€که€ این€اظهارنظر€چندان€هم€درس/ت€نیست.€نگاهی€به€دستاوردهای€شرکت€عظام€یکی€از€ بزرگترین€قطع €هس/ازان€ایران€که€عالوه€بر€نیاز€خودروسازان€داخلی€در€بازارهای€جهانی€ حضور€پررنگی€داش/ته€است،€موید€این€مطلب€است.€انجام€سرمای €هگذار €یهای€مشترک€ با€خارج €یها€و€حضور€محصول€نهایی€این€قطع €هساز€در€خط€تولید€بزرگترین€شرک €تهای€ خودروسازی،€از€اهدافی€است€که€اصغر€خسروشاهی،€معاون€امور€بی €نالملل€گروه€صنعتی€ عظام€در€گف €توگو€با€گسترش€صنعت€به€آنها€اشاره€کرده€و€این€موارد€را€از€دستاوردهای€ ب/زرگ€یک€قطع €هس/از€م €یداند€ک/ه€در€حال€حاض/ر€در€این€گروه€در€حال€تحقق€اس/ت.€ گف €توگوی€ما€با€وی€را€در€ادامه€م €یخوانید.

€نقش€صنعت€قطعه€در€رضایتمندی€مش/تریان€را€ € چگونه€م €یبینید؟

نق//ش قطعه در صنعت خودرو نقش مهمی اس//ت و در صورت تقسیم صنعت خودرو به 3 بخش طراحی، ساخت و تولید و در نهایت مونتاژ، تاثیرگذارترین بخش س//اخت قطعه خواهد بود. بنابراین خودکفایی در س//اخت قطعات و مجموعهه//ا یک//ی از مهمتری//ن نقشه//ا را در کیفیت خودروها ایفا میکند. اگ//ر طراحی قطعه و یک مجموعه خودرو استاندارد باش//د عمدهترین نقش را تولید قطعات ایف//ا خواهد ک//رد. در این می//ان هراندازه در س//اخت و خودکفایی قطعات از فناوریهای پیشرفته استفاده کنیم تاثیر مس//تقیمی بر کیفیت خودرو خواهیم گذاشت. این ش//رایط در حالی است که در چند س//ال گذشته یکی از دالیلی که مش//تریان را ناراضی کرده بخش قطعات بوده اس//ت. در برخی مواقع قطعاتی که تامین میش//ود دارای اس//تاندارد الزم نیس//تند و واردکننده قطعات، توجهی به موضوع کیفیت نمیکند و از س//وی دیگر س//ازندهها نیز توجهی به این موضوع نخواهند داش//ت بنابراین کیفیت و اس//تاندارد الزم رعایت نمیشود که پس از ساخت خودرو شاهد مش//کالت عدیدهای در صنعت خودرو خواهیم بود. بنابرای//ن هران//دازه بتوانیم کیفیت صنع//ت قطعه را ارتقا دهیم و فعاالن این حوزه بتوانند با قطعهس//ازان جهانی و درجه یک ارتباط داشته باشند، مشارکت کنند و خدمات خود را در این زمینه توسعه دهند، شاهد افزایش کیفیت تولیدات قطعهسازان خواهیم بود.

€راهبرده/ای€افزایش€کیفیت€در€گ/روه€صنعتی€ € عظام€از€چه€طریقی€اعمال€م €یش/ود؟€آیا€الگوبرداری€ از€کش/ورهای€موفق€در€دس/تور€کار€ق/رار€دارد€یا€از€ توان€مهندسان€داخلی€برای€بهبود€وضعیت€استفاده€ م €یشود؟

گروه صنعتی عظام در واقع به هر دو جهت دقت داشته و س//عی کرده با الگوگیری از کشورهای موفق و همچنین اس//تفاده از توانمندیهای مهندس//ان داخلی، وضعیت و کیفیت را بهبود ببخش//د. بر این اساس برای محصوالتی ک//ه در حال حاضر در گ//روه صنعتی عظام در حال تولید اس//ت با هدف اخذ فناوری جهانی، همکاریهای خوبی با قطعهسازان جهانی انجام شده و شرکتهای قوی در حال هم//کاری با این گروه صنعتی هس//تند که کمک موثری بوده تا دانش مهندس//ان و تولید در این گروه ارتقا یابد و در نهایت منجر به تولید محصول باکیفیت ش//ود. در حال حاضر نیروی انس//انی فعال در این گروه باکیفیت هستند که از نظر س//طح فناوری و دانش روز همردیف مهندسان قطعهسازان جهانی هستند از سوی دیگر همکاری مستمر با قطعهس//ازان بزرگ از جمله بوش آلم//ان، ماندوی کره و والئو فرانس//ه که جزو بهترینهای صنعت قطعه اروپا و آس//یا هستند، باعث شده کیفیت تولیدات افزایش یافته و نیروی انس//انی نیز رش//د قابل مالحظهای داشته باشد. با توجه به ش//رایط کنونی ایجاد شده بعد از برجام همکاری با ش//رکتهای خارجی در حال توسعه است بهطوری که همکاریهایی که پیش از این بهصورت قراردادهای تحت لیس//انس بود، با باز ش//دن فضای بینالملل//ی، تبدیل به شرکتهای س//رمایهگذاری مشترک (جوینت ونچر) شده که بیش//ک شرایط مناسبی را برای گروه صنعتی عظام و اس//تفاده از فناوریهای روز و در نهایت تولید محصوالت باکیفیت فراهم میسازد.

€برنام/ه€گ/روه€صنعت/ی€عظ/ام€بع/د€از€برجام€و€ € بازش/دن€فضا€برای€فعالی €تهای€بیشتر،€وارد€چه€فاز€ جدیدی€شده€است؟€

شرایط در این گروه صنعتی بعد از برجام به مراتب بهبود یافته اس//ت. بهطوری که قراردادهای گروه صنعتی عظام پیش از این بهصورت لیسانس و یا خرید بود و شرکتهای خارج//ی عالقهای برای ورود به ایران و س//رمایهگذاری و ایجاد س//رمایهگذاری مش//ترک از خود نش//ان نمیدادند ام//ا بعد از فرجام برجام ش//رکتهای خارجی برای تولید مش//ترک قطعات عالقهمند ش//ده و آمادگی خود را برای همکاریهای مش//ترک اعالم کردهاند که این روند دالیل مختلفی داش//ته اس//ت. اما در نهایت برای گروه صنعتی عظام شرایط مناسبی خواهد بود زیرا سرمایهگذار خارجی میتوان//د با انتق//ال فناوری به داخل کش//ور، فرآیندهای تولی//د را از نظر فناوری بهروزرس//انی ک//رده و کیفیت را بهبود ببخش//د . از سوی دیگر ش//رایط برای شرکتهای اروپایی نیز مس//اعد است چرا که ایران قابلیتهای خوبی در زمینه نیروی انس//انی فنی و هزینههای تولید دارد که ای//ن روند میتواند قطعهس//ازان خارجی را ب//ه تولید در ای//ران و فروش در کش//ور و همچنین ص//ادرات از طریق ایران تش//ویق کند. در ص//ورت وقوع این اتف//اق نه تنها قطعهسازان خارجی رشد میکنند بلکه در زمینه صادرات قوی خواهیم ش//د از سویی با این روند، ایران وارد زنجیره تامین قطعه ش//رکتهای بزرگ خودروسازی خواهد شد. اگر قطعهس//ازان داخلی بتوانند قطعات خود را در زنجیره تامین خودروسازانی همچون پژو سیتروئن و یا رنو نیسان که در سراس//ر جهان مشغول تولید و فروش هستند، قرار دهند و به فروش برس//انند ناخودآگاه کیفیت قطعهسازان داخلی رش//د خواهد کرد. بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط مساعدی که بعد از برجام به وجود آمده بیشتر قطعهسازان عالقهمند شدند و نه تنها گروه صنعتی عظام بلکه س//ایر قطعهس//ازان نیز در این زمین//ه و همکاری با قطعهس//ازان ب//زرگ به دس//تاوردهای خوبی رس//یدهاند و قراردادهای س//رمایهگذاری مش//ترک خوب//ی به امضا رساندهاند که با این ش//رایط به نظر میرسد آینده خوبی در انتظار صنعت قطعه کشور خواهد بود.

€گ/روه€صنعت/ی€عظ/ام€در€زمینه€ص/ادرات€چه€ € اقداماتی€انجام€داده€و€بعد€از€برجام€چه€روندی€را€در€ دستور€کار€خود€قرار€داده€است؟€

پی//ش از برج//ام اقداماتی در زمینه ص//ادرات در گروه صنعت//ی عظ//ام انجام ش//ده ب//ود و صادرات بیش//تر در قطعاتی که صرفه اقتصادی در کشور داشت مانند قطعات ریختهگ//ری و قطع//ات آلومینیومی معطوف ش//ده بود و از آنجا که قیمت تمام ش//ده در ایران به نس//بت جهان پایینتر بوده و صرفه اقتصادی در این قطعات وجود داشت اقدام به صادرات این محصوالت کردیم که صادرات خوبی به اروپا داشتیم و هماکنون نیز در حال انجام است. بخش دیگری که در آن فعال هس//تیم خدمات فروش و پس از فروش )AFTERMARKET( اس//ت که به کشورهای مختلف ترکیه، روس//یه و ش//مال افریقا صادرات داشته و در حال توس//عه آن هس//تیم. این در حالی است که بعد از برج//ام و بهبود ش//رایط، خودروس//ازان نی//ز حاضر به خرید قطعه هس//تند که به این ترتیب وارد بازار « »OE میش//ویم. به طور قطع این ب//ازار، بازار مهمی خواهد بود و اگر قطعهس//ازی بتواند قطعه خود را به یک خودروساز بزرگ جهانی بفروشد این روند نشان میدهد که در رتبه باالی کیفیت قرار گرفته و قدرت رقابت خواهد داشت. در این ش//رایط بازار خوبی در اختیار قطعهساز قرار دارد که میتواند در زمینه خدمات پس از فروش نیز وارد آن بازارها شده و خدماتی ارائه دهد. بعد از برجام بیشتر تالش گروه صنعتی عظام فروش و صادرات قطعات تولیدی این گروه صنعتی به خودروسازان جهانی و تیروانهاست.

€روند€کند€پرداخت€مطالبات€قطع €هس/ازان€تا€چه€ € اندازه€مانع€از€اقدامات€توسع €های€شده€است؟

محدودی//ت مناب//ع مال//ی، هم//ه کارخانهه//ا از جمله قطعهس//ازان را تح//ت فش//ار ق//رار داده اس//ت. البت//ه خودروس//ازان نیز درگیر این چالش هس//تند اما بیشک مطالبات به تعویق افتاده هرگونه برنامهریزی انجام ش//ده را با مخاطراتی مواجه میکند. بیش//ک برای رس//یدن به نقطه ایدهآل نیاز به س//رمایهگذاری اس//ت و در شرایطی که بازگش//ت س//رمایه زمانبر بوده این روند مشکالتی را برای قطعهس//ازان ایجاد خواهد کرد. این در حالی اس//ت ک//ه در همه کش//ورها، دولتها و بانکها برای گش//ایش السی همکاریهای الزم را انجام میدهند تا قطعهسازان و بهطور کلی تولیدکنندگان به اهداف از پیش تعیین شده خود دس//ت یابند که امیدواریم ایران نیز با سیاستهایی ک//ه در زمینه تامین مالی تولیدکنن//دگان و به دنبال آن صادرکنندگان در پیش گرفته، کمکهای بیشتری داشته باش//ند تا مش//کالت را حل کنی//م در غیراین صورت این محدودیتها، مانع از حرکتهای بزرگ خواهد شد.

€قطع €هس/ازانی€که€به€صورت€مستقیم€با€مشتری€ € در€ارتباط€نیس/تند،€چگونه€م €یتوانند€اقدام€به€ارائه€ خدم/ات€پ/س€از€فروش€ب/ا€هدف€رضایت€مش/تری€ کنند؟€

قطعهس//از بس//ته به نوع قطعه با مش//تری در ارتباط اس//ت. برخی از قطعات در زم//ان خدمات پس از فروش با مش//تری در ارتباط هس//تند اما قطعهسازان میتوانند ب//ا راهکارهایی ای//ن ارتباط با مش//تری را فراهم کنند تا در صورت نارضایتی، مش//تری ق//ادر به برقراری ارتباط و بیان مش//کالت خود به تولیدکننده باشد. در حال حاضر ای//ن روند در گ//روه صنعتی عظام در ح//ال انجام بوده و با ایجاد یک تلفن گویا، مش//تری میتواند نارضایتی خود از قطع//های را به گ//وش مدیران این مجموعه برس//اند. مس//ئوالن مربوطه نی//ز با بازرس//ی، پیگیریهای الزم را برای شناس//ایی مش//کالت و حل آن انجام خواهند داد. کارخانجاتی ک//ه بخش عمدهای از محص//والت تولیدی آنه//ا در بازار به فروش میرس//د، امکان//ی را برای رصد، ارزیاب//ی و ح//ل مش//کل فراه//م میکنند و س//ریع نیز بازخوردها را به مشتری اعالم میکنیم تا رضایت مشتری جلب ش//ود و بهطور قطع با بازخ//وردی که تولیدکننده دریافت میکند تا زمان حل مش//کل، موضوع را پیگیری خواهد کرد. اما بخش//ی از قطعات هستند که خودروساز اس//تفاده میکند و تنها در بازار به فروش نمیرس//د. در این ش//رایط خودروساز مشکالت را به قطعهسازان اطالع میدهد. خودروسازان به اندازه کافی سختگیر هستند و اس//تانداردهای سختگیرانهتری نسبت به بازار دارند و اگر قطعهای کیفیت الزم را در اختیار نداش//ته باشد از قبول آن س//ر باز میزنند اما اگر قطعه بیکیفیتی وارد سیستم تولید خودروسازان شده و برای آنها مشکالتی ایجاد کند از طریق شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان بازخوردها به قطعهس//از اعالم میشود و سازندگان قطعه نیز بررس//یهای الزم را انجام میدهند و نس//بت به رفع مش//کل اقدام میکنند و حتی اگر الزم باش//د نسبت به جایگزینی قطعه اقدام میکنند.

€در€پایان،€برگزاری€چهارمین€همایش€بی €نالمللی€ € صنع/ت€خودرو€ایران€با€محوری/ت€فروش€و€خدمات€ پس€از€فروش€و€عملیاتی€ک/ردن€تجربیات€موفق€را€ ت/ا€چه€اندازه€در€پیش/رفت€صنعت€خ/ودرو€به€ویژه€ صنعت€قطعه€موثر€م €یدانید؟

یکی از مشکالت صنعت خودرو ایران در بحث خدمات پس از فروش اس//ت و در این زمینه با مش//کالت زیادی مواجه هس//تیم و هنوز آنطور که بای//د توجه ویژهای به خدمات پس از فروش نش//ده است و به اندازه کافی رشد نکردهایم که الزم است توجه ویژهای به این موضوع شود. بر این اساس چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ای//ران را میتوان اقدام خوبی در این زمینه دانس//ت چرا ک//ه توجه ویژهای به خدمات پس از فروش کرده اس//ت. این ش//رایط در کش//ور ما در حالی اس//ت که کشورهای اروپایی، رش//د خوبی در این زمینه داش//تهاند و در حال حاضر برخی از ش//رکتها رش//د و جایگاه مناس//ب خود را مدی//ون ارائه خدمات پس از فروش مناس//بی که ارائه دادهاند، میدانند. بنابراین اگر شرکتهای فعال در صنعت خودرو ایران بتوانند اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دهند بیش//ک در توسعه فروش آنها نیز موثر خواهد بود. کشورهای پیشرفته در زمینه صنعت خودرو توجه ویژهای به این موضوع داش//تهاند و سرمایهگذاریهای زیادی در این بخش انجام دادهان//د تا خدمات خوبی ارائه کنند که مش//تری به واس//طه این اقدامات، برای آن شرکت باقی بماند و به س//راغ س//ازنده دیگری ن//رود. در ایران نیز در سالهای گذش//ته و به واس//طه محدودیتهای ناشی از تحریمها، ش//اهد کاهش ارتباط//ات بینالمللی بودهایم از اینرو فناوری که در س//طح جهانی وجود داش//ته منتقل نش//ده بنابراین ش//اهد عقبافتادگیهایی در این بخش بودهای//م که ای//ن همایش باعث میش//ود ب//ا روشها و سیس//تمهای جدید خدمات پس از فروش بیش//تر آشنا ش//ده و ش//اهد جهش//ی در ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد سیس//تمهای مناس//ب برای سرویس به مشتری باشیم که این روند بیشک باعث بهبود میشود. با توجه به ش//رایط رقابتی که در زمینه خودرو و سایر رشتههای صنعت//ی وجود دارد به طور قطع ش//رکتی که س//رویس بهت//ری ارائه دهد و مش//تری رضایت کافی از او داش//ته باش//د، موفقتر خواهد بود. بنابراین این کنفرانس فرصت خوبی اس//ت ت//ا از روند تغییرات به خوبی آگاه ش//ویم و رتبه و ش//رایط ارائه خدمات پس از فروش خود را بهبود ببخش//یم تا مشتری احس//اس کند حرکت مثبتی شده اس//ت. بنابراین بسیار به این همایش امیدوار هستیم زیرا اکنون شرایط مساعدی برای رقابت است و خودروسازان ناگزیر به ارائه خدمات پس از فروش بهتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.