حذف برق از تولید آب شیرین صنعتی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ایران با وجود دسترسی از دو منطق//ه ش//مالی و جنوبی ب//ه آب دریا برای تامی//ن آب آش//امیدنی، مص//ارف کش//اورزی و دامداری و مصارف صنعتی در برخی از شهرستانها دچار کمبود آب است. از این رو چند سالی است که ش//رکت آب و فاض//اب شهرس//تانهای مختل//ف، طرحهای متعدد آبش//یرینکن را اجرا میکنند اما انتقادهای//ی به هزینههای ب//االی این طرحها وجود دارد که با توجه به فناوریهای روز داخلی و خارجی توجیه پذیر نیست.

به گ//زارش گس//ترش صنعت، اج//رای پروژههای شیرینس//ازی آب در بیش//تر کش//ورهایی که از آب ش//ور برخوردارن//د، دنبال میش//ود. این کش//ورها شیرینسازی آب شور دریا را به معنای داشتن منبﻊ ﻋﻈیمی از آب برای رشد اقتصادی میدانند.

شیرین کردن آب ﻋاوهب//ر اینکه در تهیه و تولید آب شرب کاربرد دارد در «تهیه و تولید آب مورد نیاز برای رشد سریﻊ دام و طیور»، «مصارف کش//اورزی، گلخانهای و باغ//داری» و «کارخانههای پتروشیمی، فوالد، نس//اجی، کاغذ سازی، رنگسازی »...و کاربرد دارد. همچنین در «کارخانهه//ای داروسازی و لوازم آرایش//ی» و «دستگاهه//ای دیالی//ز بیمارستانها و دیگ//ر مص//ارف بیمارستانی» به کار ب//رده میشود. شیرینس//ازی آب در«نیروگاهه//ای بخ//ار و سیکل ترکیبی» و «بازیافت پس//ابهای صنعتی» نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

با افزایش تقاض//ا برای دستگاههای آبشیرینکن، شرکته//ای متع//ددی وارد ساخت ای//ن دستگاهها شدن//د. از این رو گس//ترش صنعت ب//ه بررسی چند شرک//ت تولیدکنن//ده دستگاهه//ای آبشیرین کن پرداخ//ت تا جزئیات بیش//تری از نحوه سفارشدهی و ساخت این دستگاهها بهدست آورد.

‹از‹هزینه‹تا‹خدمات‹ساخت‹ ‹

براساس این بررسیها، ه//ر کدام از این شرکتها با درنﻈ//ر گرفتن شرای//ط آب ورودی و نیاز شرکت سفارشدهن//ده، دستگاه//ی مناس//ب آن شرک//ت میسازن//د. هزینه ساخت دستگاههای//ی با ظرفیت ۰۰۸ تا هزار گال//ن در روز، بین ۵۱میلیون تومان تا بیش از ۰۶ میلیون تومان است.

‹درجه‹شفافیت،‹شاخص‹اصلی‹تولید ‹

یک//ی از تولیدکنندگان دستگاههای آبشیرینکن به گسترش صنعت گفت: برای ساخت دستگاه مورد نﻈ//ر در ابت//دا باید دو موضوع روشن شود، نخس//ت اینکه تیدیاس آب ورودی چقدر است؟

«تیدیاس درجه شفافیت آب را مشخص میکند. به ﻋبارت دیگر، منﻈور از تیدیاس، کل مواد جامد محلول در آب است.»

ﻋلیرضا روستایی افزود: دومین شاخصی که سازنده دستگاههای آبشیرینکن به آن نیاز دارد، میزان آب مصرفی است. ظرفیت تولید دستگاههای تصفیه آب خانگ//ی بین ۰۵ تا ۵۷گال//ن در روز است و ظرفیت تولید سیستمهای تصفیه آب صنعتی RO نیز باالی ه//زار گالن در روز است. در مصارف صنایﻊ کوچک و ادارهها نیز نیاز به سیستمهای تصفیه آب با ظرفیت تولید بی//ن ۰۰۱ تا ۰۰۴ گالن در روز وجود دارد که در ای//ن دستگاهها، از ترکی//ب دو دستگاه خانگی و صنعتی، دستگاه تصفیه آب نیمهصنعتی میسازیم.

ای//ن سازنده دستگاهه//ای آبشیرینک//ن درباره اینکه کدامی//ک از صنایﻊ کوچ//ک سفارش ساخت آبشیرینک//ن نیمهصنعت//ی را میدهن//د، گف//ت: خشکشوییها یکی از مشتریان ما از صنایﻊ کوچک هس//تند. خش//کشوییها مش//کل رسوبگذاری و س//وراخ شدن دیگ بخ//ار را دارن//د. ﻋاوهبر این، به دلی//ل سخت بودن آب معمولی و کفدهی نامناسب شویندهها، مجبور به استفاده میزان بیشتری شوینده هستند بنابراین سفارشهایی از خشکشوییها برای دستگاه آبشیرینکن داریم.

وی اشارهای به کارب//رد آبشیرینکنها در بخش اداری و خانگ//ی ک//رد و گفت: برجه//ای بزرگ که دارای کولینگتاور (برج خنککننده) برای سیس//تم سرمایش و تهویه مطبوع هس//تند، به این دستگاهها نی//از دارند. سازمانها و مجتمﻊهایی که تردد زیادی دارند نی//ز برای آبسردکنهای بزرگ، از تصفیه آب نیمهصنعتی با فیلترها و ساختاری شبیه تصفیه آب خانگی با ظرفیت تولید باالتر استفاده میکنند.

‹قیم ‹تهای‹منطق ‹های‹ ‹

سازن//دهای دیگر در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اش//اره به اینک//ه ساخ//ت آبشیرینکنها در هر شه//ر و منطقه متفاوت است، گف//ت: هزینه ساخت دستگاههای آبشیرینکن در استان بوشهر نس//بت ب//ه ته//ران باالتر است چرا که مق//دار شوری آب در بوشهر باال است.

محمد باق//ری درباره هزینه ساخ//ت دستگاههای آبشیرینک//ن گفت: هزینه ساخ//ت را تا زمانی که اطاﻋات دقیقی درباره سفارش کارفرما وجود نداشته باشد، نمیتوان پیشبین//ی کرد. وی افزود: اگر برای تولید ۰۰۸ گالن در روز از آبهای لولهکشی شهری بوشهر دستگاه//ی بخواهیم، کارفرما هزینهای حدود ۲۱ میلیون تومان باید بپردازد و اگر قرار باشد از چاه آب برداشت کند، ح//دود ۵۱ میلیون تومان خواهد ب//ود و اگر می//زان تیدیاس آب ح//دود ۶۱ هزار تا ۰۲ هزار باشد (که بیش//تر آبهای بوشهر اینچنین هستند) ۰۶ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

به گفته این کارشناس، این دستگاه حدود یک متر ﻋرض، ۲ متر طول و ۲ متر ارتفاع دارد.

این سازن//ده دستگاهه//ای آبشیرینکن به طول ﻋم//ر باالی این دستگاهها اشاره ک//رد و افزود: طول ﻋم//ر این دستگاهه//ا دائمی اس//ت و شرکت ما یک سال گارانتی و ۰۱ سال خدمات پس از فروش دارد. ه//ر دستگاهی نیاز به تعمیرات پیدا میکند، شرکت سازنده تعمیرات آن را برﻋهده میگیرد.

امیررضا شفیع//ی پورمختار، سازن//ده دیگری بود که گس//ترش صنعت ب//رای بررس//ی وضعیت تولید آبشیرینکنهای صنعتی با او به گفتوگو پرداخت. وی با اش//اره به نقش آنالی//ز آب در تولید و ساخت دستگاهها گفت: با توجه به نیاز مشتری دستگاه مورد نﻈر ساخته میشود اما پیش از هر اقدامی، ابتدا باید آنالیز آب مورد نﻈر مش//خص باشد تا بتوانیم قیمت دستگاه را اﻋام کنیم. برای این کار آزمایش//گاههایی وج//ود دارد و شرکتهای آب و فاضاب هر شهر هم این آزمایش//گاهها را دراختیار دارند که با مراجعه به آنها مقدار تیدیاس آب مشخص میشود.

به گفت//ه وی، برای تولید هزار گالن در ۴۲ ساﻋت دستگاهی در ابعاد یک در ۳ متر ساخته خواهد شد.

‹آ ‹بشیری ‹نک ‹نها؛‹از‹شهر‹تا‹روستا‹ ‹

به گزارش گس//ترش صنع//ت، شرکتهای آب و فاضاب استانه//ا و شهرستانها هر سال تعدادی پروژه آبشیرینکن را اجرایی میکنند.

ﻋملیات اجرای//ی آبشیرینکن طرح انتقال آب دری//ا به جم از استان بوشهر نیز از آذر گذشته آغاز شده است تا بح//ران آب شهرستان جم را برطرف کن//د. مدیرﻋام//ل شرک//ت آب و فاض//اب استان بوشهر، ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ۰۹ درصد آب آشامیدن//ی استان بوشهر از سدکوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و ک//ازرون در استان فارس تامین میش//ود که در سال با فراز و نش//یبهایی مواج//ه است، از تدوین ۵ ط//رح آبشیرینکن در نقاط ساحلی استان بوشهر خبر داد.

به گفته کیقب//اد یاکیده، اکنون طرحهای تامین آب آشامیدن//ی است//ان بوشه//ر از ظرفیت ساحل و دری//ا طراحی ش//ده و بر این اس//اس طرحهای آبشیرینک//ن در نقاط ساحلی است//ان بوشهر با ظرفیتهای متفاوت تدوین و در حال اجراست.

‌5‹آب‹شیری ‹نکن‹در‹بندر‹لنگه ‹

از س//وی دیگ//ر، ساخ//ت ۶آبشیرینک//ن در روستاهای هرمزگان نیز ۰۷ درصد پیشرفت داشته است. ب//ه گفته مدیرﻋامل شرک//ت آب و فاضاب روستای//ی هرمزگان ۵آبشیرینک//ن در بندرلنگه و ی//ک آبشیرینکن در میناب ب//ا ظرفیت ۷هزار مترمکع//ب تا یک س//ال آین//ده ب//ه بهرهبرداری میرس//د. ایس//نا در گزارش//ی از ﻋبدالحمی//د حمزهپ//ور نوشته اس//ت که با بهرهب//رداری از این ۵آبشیرینکن ۰۱هزار نفر در روستاهای استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند میشوند.

بر اس//اس این گ//زارش، هرمزگان ب//ا ۷۱ سال خشکس//الی روبهرو است و ای//ن آبشیرینکنها ب//ا هزینه ۰۵ میلیارد تومان//ی و با همکاری بخش خصوص//ی ساخت//ه میشوند. به گفت//ه حمزهپور، اکن//ون آب آشامیدن//ی ۰۵۲ روست//ای است//ان هرمزگ//ان از طریق آبشیرینک//ن تامین و ۰۰۱ روستای استان به صورت سیار آبرسانی میشود و در ۰۰۲ روستا هم آب جیرهبندی است.

مازندران نیز از طرحهای آبشیرینکن استفاده میکند. اردیبهش//ت س//ال گذشته مع//اون آب و فاضاب شه//ری مازن//دران از اجرایی شدن طرح آبشیرینک//ن در شهرستان گلوگ//اه شرق استان مازندران خبر داده بود.

‹تغییر‹منبع‹تامین‹برق ‹

ب//ا وجود اینک//ه هزین//ه ساخ//ت دستگاههای آبشیرینک//ن چن//دان زیاد نیس//ت، هزینههای برق مصرفی آن قابلتوجه است آنچنان که مزیت استفاده از آبشیرینکنها را زیر سوال میبرد.

در ساله//ای گذشته، استف//اده از دستگاههای آبشیرینکن در سواح//ل شمالی و جنوبی ایران رای//ج شده است اما شرکت توانی//ر استفاده از این آبشیرینکنه//ا در ساﻋات اوج ب//اری را موجب خس//ارت سنگین به شبکه برق کشور میداند چرا که تم//ام این دستگاهها برقی هس//تند و به دلیل مص//رف باال، اغلب موجب خس//ارت ب//ه شبکه و قطع//ی ب//رق میشوند. به ﻋبارت دیگ//ر، با توجه به هزینههای باالی تولید و مشکات مالی صنایﻊ و کش//اورزان، استف//اده از آبشیرینکنه//ا برای مصارف صنعتی و کش//اورزی به صرفه نیست زیرا این دستگاهها ب//رای شیرین کردن هر مترمکعب آب، ح//دود ۴کیلووات برق مص//رف میکنند که نزدی//ک ب//ه ۰۰۴توم//ان هزین//ه دارد و ﻋاوهبر ای//ن، مخارج دیگری از جمل//ه تعویض ممبرانها (غش//اهای اسم//زی)، تعمیر و نگه//داری و سایر تجهی//زات به کارب//ران تحمیل میکن//د. اما ﻋلم روز ب//ه این مباحث پایان داده است و این انتقادها توجیهی ندارد. به گزارش گسترش صنعت، حدود ۳س//ال پی//ش، از بزرگترین ط//رح آبشیرینکن خورشی//دی آب دریای جه//ان در دوبی رونمایی شد. در این زمان، بزرگترین کارخانه آبشیرینکن خورشیدی در جهان در راسالخیمه تاسیس شد تا بی//ش از ۲۲ میلیون گالن آب آشامیدنی در روز و ۰۲ مگاوات انرژی خورشیدی تولید کند.

ط//رح کارخانه جدی//د ازسوی شرک//ت یوتیکو خاورمیان//ه- بزرگتری//ن تاسیس//ات خصوص//ی و ارائهدهنده راهحل ش//ورای همکاری خلیجفارساﻋام شد.

ریچ//ارد منزس، نایبرییس یوتیک//و خاورمیانه گفت//ه بود که ای//ن پروژه معیار جدی//دی را برای مدل کس//ب و کار نمکزدایی تنﻈیم خواهد کرد و سبزتری//ن کارخانه آبشیرینک//ن در جهان با حداقل میزان انتشار دی اکسید کربن خواهد بود.

در ای//ن پروژه از پیش//رفتهترین فن//اوری اسمز معکوس و تصفیهسازی استفاده شد و قیمت تولید واحد را به طور قابلتوجهی کاهش داد.

‹حمایت‹از‹اختراع‹ایرانی ‹

ﻋاوهبر فناوریهای جهانی، ایران اختراﻋی دارد که میتوان به آن تکیه کرد و با اطمینان بیشتری در مسیر شیرینسازی آب قدم زد و از نگرانیهایی که درباره بحران آب وجود دارد، کاست.

در سال ۴۹ یک پژوهشگر ایرانی موفق به ابداع سامانه آبشیرینک//ن در مقیاس صنعتی شد که بدون نیاز ب//ه مصرف برق، قادر ب//ه انجام فرآیند نمکزدای//ی از آب دری//ا اس//ت. در گزارش//ی که مشرق منتشر کرد، سیدامیرﻋائی فرد در توضیح ویژگیه//ا و مزایای طرح اختراﻋی خود، گفته بود: از آنج//ا که روش اختراﻋی آبشیرینکن به انرژی برق نیاز ندارد قیمت تمامشده برای فرآیند شیرین ک//ردن هر مترمکعب آب تا ۰۷ درصد کاهش پیدا میکند.

ای//ن مخت//رع ایران//ی گفت//ه ب//ود: در آبشیرینکنهایی که در شمال و جنوب کشور و سایر نقاط جهان وجود دارد از پمپهای فشار قوی برقی استفاده میشود که باید بتوانند فش//ار باالی ۰۴ بار )Bar( را تولید کنند و به ازای نمکزدایی هر ۳ه//زار مترمکعب آب محص//ول در شبانهروز، حدود ۰۰۵ه//زار دالر یعنی مع//ادل یک میلیارد و ۰۰۸میلی//ون تومان برای خری//د این پمپهای واردات//ی هزین//ه میشود ولی م//ا در سامانه خود ب//ا حذف اینگونه پمپه//ا و استفاده از تجهیزات ساخت داخل، هزینههای سرمایهگذاری اولیه را تا ۰۵ درصد کاهش دادهایم.

وی اف//زود: در روشه//ای پیش//ین، آب دریا با چگال//ی باال با استف//اده از پمپهای برقی از ﻋمق ح//دود ۰۱ متری ی//ا چاههای ساحل//ی به سایت آبشیرینک//ن منتق//ل میش//ود ام//ا در روش جدی//د این ﻋمل به وسیله فش//ار هیدرواستاتیک دری//ا و بدون مصرف برق انج//ام میشود. به گفته ﻋائیفرد، در این اختراع، ﻋملیات تخلیه پس//اب ب//ه اﻋماق دریا و در مناطق بس//یار دور از ساحل، ب//دون مص//رف برق انج//ام و کمتری//ن آسیب به محیطزیس//ت دریا و آبزیان وارد میشود. با توجه به اینکه چشمهها و سفرههای زیرزمینی آب کشور در حال خش//ک شدن هس//تند و خط//ر شوری، آبه//ای زیرزمینی را تهدید میکن//د و بارندگی نیز وضعیت مناسبی ندارد، دریا پایدارترین منابﻊ آب به شمار میرود که با کاهش هزینهها میتوان به مدیری//ت آب امیدوار ب//ود. همچنین توسعه و تجاریس//ازی محصوالتی که استفاده از برق را به طور کل منتفی کردهاند از سیاستهایی است که دول//ت میتواند با درپیش گرفت//ن آنها منابﻊ آبی مورد مصرف را افزایش دهد.

سید امیر اعالیی فرد: در سال ۴۹ یک پژوهشگر ایرانی موفق به ابداع سامانه

آبشیرینکن در مقیاس صنعتی شد که بدون نیاز به مصرف برق، قادر به انجام فرآیند نمکزدایی از آب دریا است از آنجا که روش اختراعی آبشیرینکن به انرژی برق نیاز ندارد قیمت تمامشده برای فرآیند شیرین کردن هر

مترمکعب آب تا ۰۷ درصد کاهش

پیدا میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.