۴۴3 روستای کشور برق ندارد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرﻋامل شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیﻊ برق ای//ران (توانی//ر) با اش//اره به وجود ۴۴۳ روستای بدون برق در کشور گف//ت: ۴۳ه//زار خانوار ﻋش//ایری بدون برق نیز در کشور وجود دارد که ت//اش میشود هرچه زودتر به آنه//ا برقرسانی شود. ب//ه گزارش ایرنا، آرش کردی از برقرسانی به روستاهای بدون برق بهﻋنوان تحول//ی در برقرسانی یاد کرد و اف//زود: روستاهای سختگذر نی//ز از طریق انرژی فتوولتائیک ب//رقدار میشوند. وی با اشاره ب//ه اینکه شرک//ت توانیر برنامه تکمیل و بهرهب//رداری از ۳هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده را در دستور کار خود دارد، گفت: یکه//زار و ۱۶۵ مگاوات موافقتنامه جدید نیز دریافت شده که نیازمن//د تامین تس//هیات از محل صن//دوق ذخیره ملی است. کردی ی//ادآور شد: با تاش مهندسان و کارشناسان داخلی، در بخ//ش فهام (فراسامانه هوشمند اندازهگیری و مدیریت انرژی)، اجرای سامانه AMI و شروع هوشمندسازی جزو کش//ورهایی هس//تیم که ساخت کنت//ور در آنها بومی ش//ده است. به گفته این مقام مس//ئول، امس//ال ۰۰۴هزار کنتور هوشمند با اولویت مش//ترکان دیماندی (انش//عاب ۰۳ کیلووات و بیشتر)، صنعتی و کش//اورزی نصب ش//ده و برای اجرای طرح فه//ام در مناطق پنجگانه کش//ور با مرکزی//ت استانهای تهران، مش//هد، اهواز، زنج//ان و بوشهر قرارداد منعق//د شده است. وی گفت: هماینک ۱۷۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فعال است و تا پایان امس//ال ۰۰۱ مگاوات نیروگاه جدید از این دست به بهرهبرداری خواهد رسی//د. مدیرﻋام//ل توانیر تکرقمی ش//دن نرخ تلفات انرژی در شبکههای توزیﻊ برق، اجرای طرح «فهام» استفاده از سامانههای هوشمند و برقرسانی به روستاهای ۰۱ تا ۰۲ خانوار را از جمل//ه مس//ئولیتهای این شرکت ﻋنوان ک//رد. بنا بر این گزارش، فهام بخش نخس//ت هوشمندسازی شبکه برق کش//ور اس//ت ک//ه در آن از فناوری اطاﻋ//ات و ارتباطات (آیسیتی) ب//رای بهرهبرداری بهتر از شبکه برق استفاده میشود و ﻋاوهبر آن، امک//ان ارتباط دوطرفه با مش//ترکان فراهم خواهد شد. به گفت//ه ستار محمودی، قائممقام وزیر نی//رو که طرح فهام را در شهری//ور ۴۹ کلید زد، این ط//رح در چارچوب اقتصاد مقاومتی طراح//ی و اجرا میش//ود و زمینه ارتقای به//رهوری، کاستن از تلفات برق و فراهمسازی زمین//ه توانمندیهای داخلی را برای صادرات خدمات به خارج کشور آماده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.