اجرای پروژههای آبرسانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدی//ر تحقیقات به//رهوری شرکت مهندس//ی آب و فاضاب روستایی استان فارس از اج//رای ۷۵۱میلیارد ریال انواع پروژه مرب//وط به بخش آب از سوی خی//ران آبرسان این استان خبر داد. ب//ه گزارش ایرن//ا، هدایت ادبفر در بازدی//د خبرنگاران از فعالیته//ای صنعت آب و فاض//اب استان فارس ب//ا اشاره به تش//کیل «مجمﻊ خیرین آبرسان» استان فارس به ﻋنوان یکی از نخس//تین مجام//ﻊ از این دست در سطح کش//ور افزود: بروز خشکسالیهای پیاپی، ناکافی بودن اﻋتبارات دولتی برای اجرای طرحه//ا و پروژههای مرتبط ب//ه بخش آب و وجود ظرفیتهای مردم//ی برای کم//ک به تامی//ن آب مناط//ق روستایی، دالیل ض//رورت تاسیس این مجمﻊ در استان ب//ود. به گفته این مقام مسئول، برابر پیگیریهای مستمر، پروانه فعالیت این مجمﻊ در ۸۱ مرداد امسال صادر شد که تشکلی غیرسیاسی و غیرانتفاﻋی ب//ا هدف اصلی کمک به مقوله آبرسانی است. وی سایر اهداف مجمﻊ را شناسایی روستاهای نیازمند آب مطابق با طرح جامﻊ آب استان و شناسای//ی و جذب کمکهای خیران و ساماندهی آنان با نﻈارت شرک//ت آبفای روستایی استان بیان کرد. ادبفر یادآوری ک//رد: بودجه این مجمﻊ از روشهای گوناگون ازجمله هدی//ه، اﻋانه و هبه اشخاص، وقف و حبس م//ال از سوی افراد و دریاف//ت ح//ق ﻋضویت از اﻋض//ا جمﻊآوری میشود. مش//اور مدیرﻋام//ل شرکت آبفار است//ان فارس در ام//ور بهرهبرداری و مجمﻊ خیرین آبرس//ان، با اشاره به برخی اقدامهای انجام شده از س//وی ای//ن مجمﻊ گفت: اج//رای خط انتق//ال آب روستای «کهن//ه اوز» با کمک ۳۱میلیارد ریالی یک نیکوکار و حفر چاه در شهرستانه//ای شیراز (۹ حلق//ه)، الر (۶ حلقه)، مرودشت (۴حلقه)، الم//رد، فراشبند، نیریز، فیروزآب//اد، بوانات، داراب و خن//ج (هر کدام یک حلق//ه) در یک سال مالی با اﻋتبار بیش از ۷۵ میلیارد ریالی از سوی خیران از جمله این اقدامات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.