نخستین جاده خورشیدی درفرانسه

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

یک شهر کوچک در فرانس//ه نخس//تین خیابان//ی است که با پنله//ای خورشیدی فرش شده اس//ت و برق تولید میکند. به گزارش برق نیوز، پنلهای خورشیدی پیشرفت زیادی کردهاند ام//ا نه ب//ه آن اندازه که جای نفت و دیگر سوختهای فس//یلی را در جهان پر کنند. میزان پیش//رفت ای//ن فناوری برای تولید ب//رق از نور خورشید ب//ه قدری است که بتوان//د یک خیابان را ب//رای روشنایی خودکف//ا کن//د. در خیابان//ی در شهر کوچک «توروائو پز» در نورماندی فرانس//ه مسافتی معادل یک کیلومتر با موزائیکه//ای خورشیدی فرش شد تا از این پس انرژی برق مورد نیاز ب//رای روشنایی این معبر، از خودش تامین شود. این فرشهای خورشی//دی با رزین شفاف پوشیده شده تا در مقابل وزن و ضرب//ات خودروهای ﻋبوری مق//اوم باشد. از آنجا که این پنلها مانند نیروگاههای معمول خورشیدی، زاویه صحیح برای تابش ﻋم//ودی ندارند و روی سطح زمین پهن شدهاند، بازدهی کمتری نسبت به سلولهای معمولی خواهند داشت اما شرکتی که این قرارداد را بس//ته، فکرهایی برای جبران این کاهش دارد که آنها را منتشر نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.