قدیمیترین میدان نفتی ایران در رویای رونق

«گسترش‹صنعت»‹از‹آخرین‹وضعیت‹بهره‹برداری‹از‹نفت‹مسجد‹سلیمان‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امیر مهرزاد- صنعت زیر س/اخت:

مدیرعام//ل ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز مس//جد س//لیمان کل میزان نف//ت خروجی از مخازن مس//جد سلیمان را در 103 سال گذشته براساس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن 2/1میلیارد بشکه نفت اعالم کرد و گفت: میزان نفت درجای باقیمانده قابل تولید نیز از این میدان 22 میلیون بشکه برآورد شده است.

صفر علی رییسی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مس//جد سلیمان به آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان اش//اره کرد و به شانا گفت: طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با حفاری 17 حلقه چاه ش//امل 15 حلقه چاه تولیدی و 2 حلقه چاه تزریق آب در حال اجراست.

وی اف//زود: هماکن//ون بهرهبرداری از ای//ن 71حلقه چاه در حال انجام اس//ت که بر اساس برنامه ارائه شده ازسوی مجری طرح (شرکت مهندسی و توسعه نفت) با راهاندازی تمامی چاههای یاد شده روزانه 52هزار بشکه در روز به تولید نفت از میدان مس//جد س//لیمان افزوده میشود.

رییس//ی درب//اره حجم نف//ت درجای می//دان نفتی مسجد س//لیمان توضیح داد: براس//اس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن، حجم درجای اولیه میدان مسجد س//لیمان 6میلیارد و 085میلیون بش//که برآورد ش//ده اس//ت. همچنین براس//اس گزارش مجری طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان ضریب بازیافت نفت از این میدان قدیمی نفتی به 12درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعام//ل ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز مس//جد س//لیمان بیان کرد: براساس گزارشهای موجود، میزان نفت تولید ش//ده از چاه شماره یک مسجد سلیمان نیز در س//الهای حیاتش حدود 05هزار بشکه برآورد شده است.

رییسی درباره اقدامهای انجام شده به منظور افزایش

CNPCI تولی//د از می//دان نفتی مس//جد س//لیمان گفت: نصب تلمبههای درون چاهی ب//رای تمامی چاههای تولیدی ب//ه منظور احیای تولید در ای//ن میدان در برنامه کاری قرار گرفته است.

وی ب//ا بیان اینکه از این تلمبهها برای نخس//تین بار در میدانهای خش//کی کشور اس//تفاده میشود اظهار ک//رد: موفقیت بهرهگی//ری از تلمبهه//ای درون چاهی در میدان نفتی مسجدس//لیمان که قدیمیترین میدان بهرهبرداریشده در ایران و خاورمیانه است و تولید از آن به کمترین میزان رسیده بود، میتواند نقطه قوتی برای استفاده در دیگر میدانهای قدیمی باشد.

رییسی گفت: براس//اس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن، میزان نفت باقیمانده قابل تولید از قدیمیترین میدان نفتی کش//ور 22میلیون بش//که نفت بوده که در صورت//ی که با همین روند و ضری//ب بازیافت 81درصد تولید ادامه داش//ته باش//د حدود 04س//ال دیگر تولید خواهیم داشت.

وی درباره شمار چاههای فعال و غیرفعال میدان نفتی مسجد سلیمان گفت: هماکنون در این میدان نفتی 50 حلقه چاه فعال و 300 حلقه چاه غیرفعال وجود دارد.

‹713‹حلقه‹چاه‹در‹مسجد‹سلیمان ‹

تاکن//ون 317 حلق//ه چ//اه در این می//دان پیر نفتی حفاری ش//ده که 285 حلقه چاه از این تعداد در مخزن آسماری تکمیل شده است. حداکثر تولید نفت از مخزن آس//ماری مسجدس//لیمان در س//ال 3131خورشیدی حدود 211هزار بشکه در روز بوده است.

هماکنون میدان نفتی مس//جد س//لیمان با گذشت بیش از 108 س//ال از توسعه و تولید از آن، هنوز بیش از 5 میلیارد بش//که نفت درجا دارد که با فشار طبیعی مخزن قابل بازیافت نیس//ت، بر این اس//اس، از آنجا که میدان نفتی مس//جد سلیمان، نخس//تین میدان نفتی کش//ف ش//ده در غرب آسیاس//ت و تولید از آن با افت فشار مخزن آسماری به مرز 2500 بشکه در روز رسیده بود، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تا ای//ن طرح را در چارچوب یک پ//روژه ملی در برنامه توسعه خود قرار دهد.

تا اینکه پس از گذشت مراحل توسعه اولیه و حصول نتایج چش//مگیر در این پروژه، فاز توسعه ثانویه آن آغاز ش//د که بر این اس//اس ش//رکت ملی نفت ایران، طرح توس//عه ثانویه این میدان را با هدف دس//تیابی به تولید روزانه حدود 52هزار بشکه نفت خام تعریف کرد.

میزان نفت درجای مخزن آس//ماری میدان مس//جد س//لیمان بیش از 5/6میلیارد بش//که نفت خام تخمین زده ش//ده ک//ه از زم//ان دارس//ی تاکنون فق//ط حدود 81درصد از ذخایر نفت درجای آن برداشت شده، البته ۹۹درصد از حجم نفت قابل استحصال مسجد سلیمان تخلیه شده اس//ت. با توجه به آمارهای ارائه شده هنوز در این میدان بیش از 5 میلیارد بش//که نفت خام باقی اس//ت که این امر درواقع هدف اصلی از توس//عه میدان مسجد سلیمان را مشخص و تبیین میکند. فعالیتهای اجرایی طرح توس//عه میدان نفتی مس//جد سلیمان در بخش قرارداد بیع متقابل ش//امل حفاری 17 حلقه چاه و احداث واحد بهرهب//رداری، نمکزدایی و خطوط لوله جریانی چاههاس//ت که اجرای این طرح از مرداد 86 در چارچوب قرارداد بیع متقابل با سرمایهگذاری مشارکت ش//رکتهای نفتگران ایران و شرکت CNPCI چین و ش//رکت ملی نفت ایران آغاز و حدود 22 حلقه چاه در آن حفاری ش//د. البته قرارداد طرح توسعه ثانویه میدان نفتی مسجد سلیمان در خرداد 1381 موثر شد اما پس از مذاکره با طرف چین//ی، الحاقیهای به قرارداد افزوده شد که در مرداد 1386 موثر شد و طبق برآوردها، قرار بود که این پروژه در اردیبهشت 13۹0 راهاندازی شود.

براس//اس مطالعات انجام ش//ده، تولید روزانه 52هزار بش//که نفت خام در روز مازاد بر تولی//د کنونی و انجام مطالعه مخزن و استفاده از فناوری حفاری افقی و نصب پمپهای برقی درون چاهی )ESP( امکان بهرهبرداری از می//دان نفت//ی مس//جد س//لیمان با قدم//ت بیش از 001سال را فراهم میکند.

این طرح در فاصله 0۹ کیلومتری شمال شرقی اهواز و در حاش//یه سلس//له جبال زاگرس در نزدیکی ش//هر مسجد سلیمان واقع شده است.

بروزرس//انی مطالعه جامع مخ//زن، حفاری و تکمیل 3حلقه چ//اه عمودی و 13 حلقه چ//اه افقی و 3 حلقه چ//اه دفع آبه//ای زاید حاصل از واح//د بهرهبرداری و نمکزدایی، طراحی و س//اخت واحده//ای بهرهبرداری نمکزدای//ی به ظرفیت فرآورش 52هزار بش//که در روز و س//اخت واحدهای تفکیککننده س//رچاهی ،)FPF( مجموعه فعالیتهای اجرایی طرح توسعه ثانویه میدان نفتی مسجد سلیمان را تشکیل میدهد.

در ای//ن طرح اجرای بخش//ی از پروژه از جمله تامین ب//رق و گاز ش//یرین م//ورد نی//از واحد بهرهب//رداری و نمکزدایی، س//اخت خط لوله انتقال نفت خام تولیدی از واحدهای بهرهب//رداری و نمکزدایی در حال احداث طرح به واحد بهرهبرداری نفت سفید و احداث سیستم مخابراتی م//ورد نیاز طرح از مح//ل منابع مالی داخلی ش//رکت ملی نفت ایران پیشبینی ش//ده اس//ت. نفت تولیدی میدان مسجدسلیمان با درجه گرانروی )API( حدود 83، نفت سبک و مرغوبی است.

شرکت چینی پس از توسعه یال شمالی میدان نفتی مسجد سلیمان با هدف ازدیاد برداشت از طریق اجرای روشهای EOR و IOR توانس//ت تولید ثانویه از این می//دان را آغاز کن//د اما در ادامه به علت نمکی ش//دن نفت میدان و استفاده از تاسیسات با کیفیت نامناسب، خط//وط لول//ه و تاسیس//ات واحد بهرهبرداری مس//جد س//لیمان در منطقه تلبزان آس//یب دید و تولید از این بخش از میدان متوقف شد.

اما ش//رکت چینی مج//ری طرح ازدیاد برداش//ت از میدان نفتی مسجد سلیمان طبق قرارداد بیع متقابلش با ش//رکت ملی نفت ایران، تعمیر و تعویض تاسیس//ات آس//یبدیده در طرح توس//عه ثانویه این می//دان را در دس//تور کار خود قرار داده اس//ت. هماکنون تولید نفت از قدیمیتری//ن میدان نفتی ایران متوقف اس//ت و پس از راهاندازی دوباره تاسیس//ات بهرهب//رداری آن با توجه ب//ه نمکی و گوگردی ش//دن نفت خام مخزن مس//جد س//لیمان پیشبینی میش//ود تولید از ای//ن میدان در خوش//بینانهترین ش//رایط به حدود 01هزار بش//که در روز برس//د. حجم س//رمایهگذاری الزم برای اجرای این پروژه حدود 003میلیون دالر پیشبینی شده و چنانچه ش//رکت چینی در اجرای طرح تعویض و بهرهبرداری از این واحد تولیدی با مش//کلی روبهرو نشود این پروژه در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

ش/رکتچینی مجریطرحازدیادبرداشتاز میدان نفتی مس/جد سلیمان براس/اس قرارداد بیع متقابل با شرکت ملی نفت ایران، تعمیر و تعویض تاسیس/ات آسیبدیده در طرح توس/عه ثانویه این میدان را در دستور کار خود قرار داده اس/ت. هماکن/ون تولید نفت از قدیمیتری/ن میدان نفتی ایران متوقف اس/ت و پس از راهاندازی دوباره تاسیسات بهرهبرداری آن با توجه به نمکی و گوگردی شدن نفت خام مخزن مسجد سلیمان پیشبینی میش/ود تولید از این میدان در خوشبینانهترین شرایط به حدود ۰۱هزار بشکه در روز برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.