رویکرد‹هوشمندسازی‹در‹طرح‹توسعه‹جفیر‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پژوهش//گاه صنعت نفت بهعنوان مرجع هوشمندس//ازی چاههای نفتی در کش//ور، سناریوی توسعه میدان جفیر را با رویکرد هوشمندسازی ارائه داده است.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از ش//انا، تورج به//روز، رییس پژوهش//کده مطالعات مخازن و توسعه میدانهای پردیس باالدستی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه بهعنوان نخستین ارگان صنعت نفت در زمینه هوشمندس//ازی مخازن ورود کرد و به همت پژوهشگران و متخصصان خود توانس//ت نخستین نمونه آزمایشی چاه هوشمند در ایران و خاورمیانه را طراحی کند و بسازد.

وی افزود: پژوهشگاه در این حوزه با شرکتهای مختلف ازجمله شرکت نف//ت مناطق مرکزی ایران، ش//رکت ملی گاز ایران و ش//رکت نفت و گاز اروندان مذاکرات و فعالیتهای مشترکی داشته است.

بهروز با اش//اره به اینکه اس//تفاده از فناوری مخازن هوش//مند، نگرش جدیدی در دنیاس//ت گفت: ویژگیهایی مثل لحظ//های بودن، کنترل از راه دور، نبود حضور شخص در محل و متعاقب آن کاهش خطرات فردی، تصمیمگیری سریع، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی و افزایش بازیافت از مخازن از مزیتهای مهم این روش است.

بهروز با اش//اره به هوشمندس//ازی چاههای نفتی در س//طح بینالمللی گفت: در این زمینه رقبای منطقهای ما همچون عربستان و عمان پیشرفت خیرهکنندهای داشتهاند، بهطوریکه عربستان با داشتن بزرگترین میدان نفت//ی در دنیا از طریق این فناوری و از فاصل//ه 350 کیلومتری چاههای خود را کنترل میکند.

وی درب//اره جزئیات فعالیتهای مش//ترک پژوهش//گاه صنعت نفت با ش//رکتهای تابع//ه نفت درباره فناوری هوشمندس//ازی گف//ت: پروژهای ب//رای ش//رکت نفت مناطق مرکزی دنبال میش//ود و میدانه//ای آنها را اولویتبن//دی کردهایم که یک میدان برای اجرا انتخاب ش//ده و مذاکرات برای پیادهس//ازی عملیات در حال انجام است. پروژه بعدی با شرکت نفت و گاز اروندان است که در آن برای میدان جفیر سناریوی توسعه میدان با دید هوشمندسازی ارائه شده و مذاکراتی هم برای پیادهسازی فناوریهای هوشمند در فرآیند ذخیرهس//ازی گاز با شرکت ملی گاز داشتهایم؛ انجام پروژه طراحی هوشمند توسعه ساختار یورتشا یکی از پروژههای این گروه بود.

وی افزود: درباره همکاریهای مشترک با شرکتهای خصوصی و گاهی خارجی2 رویک//رد وجود دارد؛ ابتدا اینکه بتوانیم از دانش آن ش//رکتها اس//تفاده کرده و آن را در اختیار بگیریم و دوم، زمانی که قس//متی از یک پروژه در اولویت دانش//ی و کاری ما نیس//ت ترجیح میدهیم برونسپاری کنی//م؛ گاهی هم با ش//رکتهای داخلی و خارجی در نوش//تن پروپوزال مشترک همکاری داریم.

به گفته بهروز، ازجمله ش//رکتهایی که در توسعه میدانها و مطالعات مخازن میتوانند همکاری داش//ته باش//ند و پژوهشگاه صنعت نفت نیز با بعضی از آنها تفاهمنامه امضا کرده است، میتوان به IFP فرانسه، دانشگاه کرتین اس//ترالیا و چند ش//رکت و دانش//گاه داخلی یا خارجی اشاره کرد. رییس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدانهای پردیس باالدستی پژوهش//گاه صنعت نف//ت با بیان اینک//ه در مطالعات مخ//ازن، عمده کار مغزافزاری و نرمافزاری اس//ت و خیلی مبتنی بر تجهیزات نیس//ت، افزود: پژوهشگاه در بحثهای مطالعات مخازن و توسعه میدانها در دنیا چیزی از شرکتهای مطرح دنیا کم ندارد و مدام در حال بروزرسانی دانش خود است و از روزآمدترین نرمافزارهای دنیا استفاده میکند.

بهروز، تولی//د نفت و بازیافت حداکثری از مخ//ازن به کمک فناوری را دغدغه اصلی پژوهش//کده مطالعات مخازن و توس//عه میدانهای پردیس باالدستی پژوهشگاه صنعت نفت اعالم کرد و گفت: برآنیم تا با بهرهمندی از روزآمدتری//ن دس//تاوردها و فناوریهای دنیا و آم//وزش نیروهای این پژوهش//کده هنگام انجام پروژهها با ش//رکتهای تراز نخست دنیا در این زمینه همکاری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.