فعالیتهای نفتی بومی مصداق اقتصاد مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رییس س//ازمان صدا و س//یمای جمهوری اس//المی ایران در بازدی//د از میدان نفتی یاران ش//مالی در منطق//ه صفر مرزی از دس//تاوردهای س//تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در جهت توس//عه میدانهای نفتی خوزس//تان و همچنین دیگر اقدامات س//تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه محرومیتزدایی و توانمندس//ازی اقتص//ادی و اجتماعی مناط//ق محروم و کمتر توسعهیافته کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرآنالین، علی عسکری در بازدید از میدان نفتی یاران ش//مالی در منطقه هویزه در جمع مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: فعالیتهای انجامش//ده در میدان نفتی یاران شمالی با فعالیت سایر مجموعهها و شرکتهای نفتی خارجی قابل قیاس نیس//ت چراکه کار بسیار منظمتر و در زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر و ظرافت خاصی از س//وی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام شده است.

عس//کری اف//زود: ج//ا دارد از زحمات س//تاد اجرای//ی فرمان حض//رت امام(ره) و س//ایر همکارانش//ان در اج//رای این پروژه بااهمیت قدردانی کنیم، چراکه این فعالیتها نمونه بارز اقتصاد مقاومت//ی اس//ت. وی گفت: امی//د میرود بهزودی مش//کالت سرمایهگذاریهای مالی در داخل کشور برطرف شده و دشمنان بدعهدیه//ای خود را کنار بگذارند تا ش//اهد تامین منابع مالی برای اجرای هرچه بهتر این پروژههای نفتی باشیم.

رییس س//ازمان صدا و سیما و مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به همراه جمعی از مسئوالن کشوری و استانی در س//فر یک روزه خود به شهرس//تان هویزه ابت//دا با حضور در یادمان ش//هدای این شهر نس//بت به مقام شامخ شهدای دوران دف//اع مق//دس ادای احترام ک//رده و پ//س از آن از فعالیتهای ش//رکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که وظیفه توس//عه میدانهای نفت//ی غرب کارون را بر عهده دارد، بازدید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.