بومیسازی شیرهای توپی صنایع نفت و گاز

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پژوهش//گران ایرانی موفق به بومیس//ازی دان//ش فنی تولید شیرهای توپی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز شدند.

مدیرعامل ش//رکت دانشبنیان پیشگام صنعت به خبرگزاری ص//دا و س//یما گفت: ای//ن محص//والت در صنایع نف//ت، گاز و پتروش//یمی برای خاموش و روش//ن کردن و کنترل خط مورد استفاده قرار میگیرد.

صادق جانی گفت: دانش فنی این محصوالت بومیسازی شده و در صنایع مختلف کشور از محصوالت ایرانی استفاده میشود.

جانی گفت: قیمت این محص//ول یکپنجم قیمت نمونههای خارجی است و میتواند از هر لحاظ در رقابت با آنها باشد.

مدیرعامل ش//رکت دانشبنیان پیشگام صنعت افزود: براساس قانون داماتو ایران نمیتواند این محصول را صادر کند اما باز هم کشورهای منطقه خواستار خرید این محصوالت از ایران هستند.

جانی افزود: تمام محصوالت این ش//رکت ب//ا خدمات پس از ف//روش به صنایع داخلی ارائه میش//ود. وی گفت: این ش//رکت برای تولید بخش//ی از محصوالت از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.