چم و خم تولید یک دست مبل

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹کارگاه‹«مبلینه»

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مبلم//ان از آن دس//ته صنایع//ی اس//ت ک//ه میتوان به آن گفت هنر صنعتی یا حتی صنعتی هن//ری؛ کاف//ی اس//ت فرصتی فراهم ش//ود و به یکی از کارگاههای تولید مبلمان سری بزنیم. آن زمان است که به خالقیت دس//ت انسان در میان چوب و پارچه و تعداد کمی دس//تگاه پیمیبری//م مش//ابه کارگاه مبلینه. این کارگاه ۶۱۲ مس//احت متر دارد که در فاز نخست ش//هرک صنعتی عباسآباد تهران واقع شده است. کارگاهی که با وجود تعداد کمی نیروی ش//اغل در فضای//ی صمیم//ی و البته س//اکت، فعال اس//ت و هرچند امروز مش//ابه ۵ س//ال گذش//ته سروصدا و ش//لوغی ندارد اما همچنان فعال است. شاید مانند چند سال گذشته صادرات و فروش چندانی ندارد اما به قوت و زور بازوان و فکر ۷ کارگر خود س//رپا مانده اس//ت ۷ کارگری که همچون ۰۷ کارگر از ۵ س//ال گذش//ته در این کارگاه فعالیت خود را ادامه میدهن//د. ای//ن کارگاه به بخشه//ای رنگکاری، رویهکوب//ی و ب//رش و خیاط//ی و نجاری تقس//یم میش//ود. در کنار این بخشها یک زیرزمین ۰۰۵ متری نیز وجود دارد که پر از مبلهایی اس//ت که برای ف//روش و بازدید در چیدمانی زیبا خودنمایی میکنند. مبلهایی با رنگها و مدلهای رنگارنگ. از مبلهای رامادا گرفته تا و نیز. این مبلها از روی مدلهای ایتالیایی و مالزیایی طرح زده شدهاند. در کنار چیدمان، مبلمان سنتی در این زیرزمین زیبا خاطراتی از کودکی را برای همه آنهایی که از مرور گذشته لذت میبرند زنده میکند تا جایی که این فکر به س//ر میزند که دیگر بخشه//ای کارگاه را نباید دید و اندکی در گوش//ه ای//ن زیرزمین روی مبلهای سنتی نشست. اما طبقه باالی کارگاه که کارگران خیاط و رویهکوب و برش//کار حضور دارند نیز جلوه دیگری دارد. هرچند تعداد کارگران ۷ نفر اس//ت اما تالش آنها برای تولید یک دست مبلمان راحتی در روز نیز جای تش//کر دارد چراکه زحمت زی//ادی برای آن میکش//ند. از دوخت پارچه مبل گرفته تا رویهکوبی و برشزنی که هر کدام میزها و بخشهای جداگانهای دارند.

‹فرهنگ‹خرید‹مبل ‹

کاظ//م تبریزی مدی//ر کارگاه مبلینه اس//ت که همراه با همس//ر خود ای//ن کارگاه را اداره میکند. البته تبریزی میگوید که همس//رش برای پیگیری کاره//ای اداری صبحها بیرون از ش//هرک صنعتی اس//ت و بعدازظهرها ب//ه کارگاه میآی//د. تبریزی تمام بخشه//ای کارگاه را به ما نش//ان میدهد و همزم//ان درد دلهای زیادی میکند؛ از افتت//اح کارگاه مبلین//ه در س//ال ۰۸۳۱ در شهرک صنعتی و تولید ۲۱ دست مبلمان در یک روز و از واردات کنونی مبلم//ان از ترکیه و تولید یک دس//ت مبلمان آن هم به اجبار در روز درحالحاضر! از فرهنگ نامطلوبی که اجن//اس خارجی را ب//ه ایرانی ترجیح میدهد در حالی ک//ه قیمت مبلمان ترکیه دو برابر تولید ایران است.

‹مشکالت‹همیشگی ‹

تبریزی اینگون//ه توضیح میدهد: در سال ۵۷۳۱ زمین کارگاه مبلینه را دریافت و بعد از ۵ سال تولید مبلمان راحتی تمامپارچه را شروع کردیم. آن زمان به تمام ش//هرهای ایران مبل میفروختیم اما درحالحاضر تنها طرفهای قرارداد ما رستورانها، فروش//گاهها و برخی از مش//تریانی هس//تند که از نمایش//گاه و تولی//دات ما بازدی//د میکنند آن هم در ش//رایط اقتص//ادی که مواد اولی//ه تولید از ۰۲ تا ۰۶ درصد در یک هفته گران ش//ده است. البته مبلمان صنعت خوبی اس//ت. اگ//ر تولیدات ایرانی ب//ه تولیدات مبل ترک ترجیح داده ش//ود، مالیات ارزشافزوده مش//ابه دیگر کش//ورها گرفته نشود و از تولیدکنندگان حمایت ش//ود. اگ//ر کپیبرداری تازهکارها نباش//د، اگر قانون چک اصالح شود، آن زمان ما هم میتوانیم مانند ترکیه صادرات داش//ته باشیم.

تبریزی که کارگران کارگاه «آقا کاظم» صدایش میزنن//د میگوی//د که از برگ//زاری نمایش//گاه و تبلیغ//ات و بازاریابی نتیج//های نگرفتهایم چراکه هزینهاش زیاد اس//ت و ترجیح میدهیم با ظرفیت و تع//داد اندک نیروی کار فعالی//ت کنیم. در کنار آن کار تعمی//رات مبلمان نی//ز انجام میدهیم زیرا دستکم از بیکاری بهتر است.

‹کارگران‹شکرگزار ‹

کارگران جوان کارگاه مبلینه با شور و حال کار میکنند. ارس//الن طحانی کارگ//ر برش//کار ای//ن کارگاه اس//ت. طحانی ۰۳ س//ال دارد و متاهل است. او از کار خ//ود راضی اس//ت. هرچند از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر در ش//هرک صنعتی اس//ت و روزانه ۴ ساعت باید برای رفت و برگش//ت خ//ود به منزل صرف کند اما خوش//حال است که ۴۱ سال سابقه کار در کارگاه مبلینه دارد و امروز اگر س//رمایهای داش//ته باشد، قادر اس//ت در ش//هرک صنعتی برای خود کارگاه احداث کند.

سعید جعفری، خیاط کارگاه است. همسر و فرزند دارد. او ۵۱ سال سابقه کار دارد. از ش//غل و از س//رویس رفت و برگشتی که در ش//هرک صنعتی ب//رای جابهجایی کارگران وجود دارد راضی است. همچنین از برقراری امنیت و نظارت بر س//طح ش//هرک صنعتی ابراز رضایت میکند. جعفری از اینک//ه میتواند با اطمینان در کارگاه کار کند و ش//ب آس//وده ب//ه منزل خود در افسریه برود خدا را شکرگزار است.

‹تنوع،‹رمز‹موفقیت ‹

از حال و هوای کارگران که میگذریم بخشهای برش چوب و نجاری و رنگآمیزی کارگاه جلوهای هنریتر به آن داده بود. اما تبریزی معتقد است تا زمان//ی که در این صنعت از تولید حمایت نش//ود، خل//ق زیبایی و تنوع نیز در آن امکانپذیر نیس//ت چراک//ه اصلیترین الزمه تولید در صنعت مبلمان، تن//وع در رنگ و طرح اس//ت تا مش//تریان جذب ش//وند. این همه در حالی اس//ت ک//ه قیمت مواد اولیه همچون چوب، اسفنج و پارچه افزایش یافته و احتمال گرانی بیش//تر هم در آن وجود دارد. این عامل باعث افزایش هزینه تمامشده تولید میشود. زمانی نیز که این اتفاق بیفتد دیگر امیدی به رقابت با کش//ورهای ایتالیا، مالزی و ترکیه نیست به ویژه اینکه این مش//کل تمامی صنعتگران مبلمان است که با آن دست و پنجه نرم میکنند.

‹تاملی‹کوتاه ‹

حدود ۰۲ هزار واحد تولیدی در تهران مش//غول به فعالیت هس//تند ک//ه از این میزان بس//یاری از تولیدکنندگان به دلیل واردات بیرویه یا ورشکسته شدهاند یا دیگر تمایلی به فعالیت ندارند. همچنین ۰۸ درصد واردات مبلمان کش//ور از چین، مالزی، ترکی//ه، اندونزی و ویتنام اس//ت و تنها ۵۱ تا ۰۲ درصد از تولید داخل به کشورهایی چون امارات و افریقای جنوبی صادر میشود. با توجه به گفتههای تبریزی، به نظر میرس//د که مهمترین مش//کالت صنع//ت مبلمان تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرف//ه ب//اال، ناآگاه//ی از بازارهای ه//دف، کمبود نقدینگی و ساختار سنتی است که باعث شده این صنعت در مقایس//ه با کشورهای دیگر عقب بماند. ب//ه عالوه اینک//ه تولیدکنن//دگان و فعاالن صنعت مبلس//ازی مجبور به پرداخت مالی//ات و عوارض (مالی//ات ارزشاف//زوده، مالیات مش//اغل، عوارض مس//تغالت، عوارض اجاره و تکمیلی ...و ) هستند ک//ه با احتس//اب مجم//وع درآمده//ا و هزینههای جانبی همچون حقوق و دستمزد کارگران بهصرفه نیس//ت. با این حال حضور در شهرکهای صنعتی از نظر ایجاد امکانات زیرساختی و امنیت میتواند تا حدی مشکالت تولیدکنندگان را کاهش دهد.

از برگزاری نمایشگاه و تبلیغات و بازاریابی نتیجهای نگرفتهایم چراکه هزینهاش زیاد است و ترجیح میدهیم با ظرفیت و تعداد اندک نیروی کار فعالیت کنیم. در کنار آن کار تعمیرات مبلمان نیز انجام میدهیم زیرا دستکم از بیکاری

بهتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.