چالشهای صنعتی با 8 درصد اشتغال کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

صنعت مبلمان کشور یکی از قدیمیتری//ن و در عی//ن حال نفیسترین هنرها است که امروزه به ۳ بخش مبلمان منزل، مبلمان اداری و مبلمان کودک تقسیم میشود. مزیت نس//بی صنعت مبلمان ایران ب//رای حض//ور در بازاره//ای خارج//ی با توج//ه به کیفیت و قیمت رقابت//ی محصوالت این صنعت، واقعیتی است که در ص//ورت حمایت ضمن کنار رفت//ن ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد پدیدار شدن افقهای روشنی برای آن خواهیم بود؛ چراکه ۸درصد تولید صنعتی کش//ور در صنعت مبلمان و صنایع وابس//ته اس//ت. البته مشکالت حاکم بر تولید و تحمیل هزینههای متعدد به تولید موجب ش//ده تا تولید داخلی توان رقابت ب//ا محصوالت وارداتی را نداشته باشد به گونهای که امروزه سهم محصوالت وارداتی به کشور بسیار است و س//رمایهگذاریهای تولیدکنندگان ب//رای تولی//د محصول باکیفی//ت راکد مانده اس//ت. با این حال صنعت مبلمان کش//ور از مزیتهای به نسبت مطلوبی برخوردار اس//ت که ب//ا برنامهریزی نظاممند و اس//تراتژی تش//کیالتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف، این صنعت میتواند نهتنها بازارهای مبل منطقه بلکه بازارهای اتحادیه اروپا را هم در دس//ت بگی//رد. برای اثبات این ادعا کافی اس//ت بدانیم که ۸درصد اش//تغال کش//ور در صنعت مبلم//ان اس//ت. همچنین ۶۴ه//زار واحد تولی//دی و ۶۲۲ تولیدکننده و فروش//نده صنفی مبلمان به صورت رس//می و غیررس//می در کش//ور فعالیت دارند. هرچند کشورهای چین، کانادا، لهستان، بلژیک و امارات تولیدکنندگان اصلی مبلمان در جهان هس//تند و ۴۵درصد مبلمان دنیا را تولید میکنن//د با این ح//ال اگر در تولید مبلم//ان برای مصرف داخلی کش//ور به خودکفایی برس//یم که به واردات نیز نیاز نباشد به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

‹چالش‹های‹همیشگی ‹

وج//ود هزینههای زی//اد تولید در صنع//ت مبلمان باعث میش//ود تولیدکنن//دگان ای//ن صنع//ت ق//درت برابری با خارجیها را از دست بدهند. به عالوه اینکه تولیدکنندگان مبلمان با ماش//ینآالت روز دنی//ا کار میکنند در حالی که ضعف ما در مواد اولیه، خدمات پس از فروش ماش//ینآالت وارداتی و همچنین یراقآالت و «امدیاف» اس//ت که باید برطرف ش//ود. این موضوع باعث شده که با توجه به وجود ظرفیته//ای زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاس//فانه این صنع//ت چه در داخل و چه در بازارهای جهانی ناش//ناخته بماند. در مقابل، جای آن واردات بگیرد. هرچند تالش شده اس//ت که از واردات مواد اولیه تولید یا حتی مبلمان آماده جلوگیری شود. بهعنوان نمونه، با وجود نیازمندیهای روز و پیش//رفت فن//اوری، صنعت مبلمان اداری با اس//تفاده از روشهای فنی و مهندس//ی در کشور به خودکفایی رسیده است تا جایی که نیازی به واردات در این بخش -به جز در چند ماده اولیه ساخت – احساس نمیشود.

‹تولید‹مشترک ‹

یک//ی از راهحله//ای افزای//ش رون//ق تولی//د در صنعت مبلمان، تولید مش//ترک اس//ت؛ موضوعی که مدتهاست از زبان مس//ئوالن شنیده میش//ود. به عنوان نمونه ایتالیا مهد دکوراس//یون دنیا اس//ت و به نظر میرسد که با چنین کش//وری تولید مش//ترک انجام ش//ود. البته پیشنیازهایی میطلبد ک//ه در جای خود باید ب//ه آن پرداخت. به عالوه اینکه نشانس//ازی مش//ترک کار بسیار س//ختتری است. اما اگر این اتفاق بیفتد، تولیدات مختلفی با نش//ان ایرانی، ایتالیایی یا نش//ان مشترک میتوانیم عرضه کنیم. از اینرو اگر کشورهای قدرتمند در صنعت مبلمان وارد شوند بسیار مطلوب اس//ت. هر چند کش//ور ما در تولید مبلمان خانگی کمتر از ایتالیا نیست و حتی مبلمان خانگی ما با کشورهای خارجی برابری میکند.

ب//ا این حال مش//کل صنعت مبلمان ما از چندین س//ال تحریم ناش//ی میش//ود که تولیدکنندگان این صنعت را با مش//کالت زیادی روبهرو کرد. به عالوه اینکه ماشینآالت و تجهیزات در این صنعت قدیمی و فرسوده است به گونهای که در کش//ور ما با ماشینهای ۵۴ سال گذشته مبل تولید میشود.

‹نیاز‹به‹مبلمان ‹

صنعت مبلمان در ایران از ۰۵س//ال قبل پیش//رفتهای قابل قبولی داش//ته و در تولید چوب و ساخت انواع مبلمان حرکت رو به رش//دی را آغاز کرده است. امروزه استفاده از مب//ل تنها ویژه ثروتمندان نیس//ت و بلک//ه بهعنوان کاالی اساس//ی در بیشتر منازل مورد استفاده قرار میگیرد. کمتر خانهای اس//ت ک//ه در آن از مبلمان خبری نباش//د. اگر در گذش//ته به مبلمان بهعنوان یک صنعت لوکس نگاه میشد امروز دیگر بهعنوان صنعتی اس//ت ک//ه در کنار هنر ایرانی میتواند سهم مهمی در اشتغالزایی و تولید در کشور داشته باش//د. با این حال تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرفه باال، ناآگاهی از بازارهای هدف، کمبود نقدینگی و س//اختار سنتی از مهمترین مشکالت تولید و صادرات صنایع چوبی و مبلمان در کش//ور اس//ت از اینرو باید مش//کالت تولید برای صنعتگران مبلمان تا حدی برطرف ش//ود که بتوانند تولیدات خود را صادر کنند.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.