بازآموزی همکاری با شرکتهای آلمانی در گیالن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عب/دی- صنای/ع کوچ/ک:

احم//د جوانمردی، مدیر توس//عه ب//ازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حاش//یه برگزاری دوره بازآموزی کسب آمادگی برای همکاری با شرکتهای آلمانی اظهار کرد: آمادهسازی زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی و نیز حمایت نرمافزاری از صنایع کوچک و متوس//ط ش//الوده اصل//ی فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی ایران است.

جوانم//ردی تصریح کرد: در بخ//ش نرمافزاری دورهه//ای آموزش//ی کارب//ردی، ش//رکت در نمایش//گاهها و توس//عه فن//اوری، تامی//ن مال//ی، تعام//ل با هیاتهای تجاری، علوم کاربردی روابط بینالمللی ...و به صاحبان صنایع ارائه میشود.

مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: ص//ادرات کاال به صورت انفرادی یکی از مهمترین خأله//ای موج//ود در عرص//ه ص//ادرات کش//ور است.

جوانمردی افزود: شناسایی و ایجاد کنسرسیوم صادراتی در خوشههای صنعتی مختلف در سطح کش//ور، گامی مهم در توس//عه پای//دار و هدفمند صادرات کاالهای غیرنفتی کشور است.

‹ارتق/ای‹س/طح‹کیفی‹تولید‹و‹توس/عه‹ ‹ بازارها

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی گیالن، طهم//ورث الهوتیاش//کوری، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گیالن در حاش//یه برگزاری این دوره آموزشی گفت: آمادهسازی آن دسته از واحدهای صنعتی که دارای ظرفی//ت هم//کاری با ش//رکتهای آلمانی هس//تند، از مهمترین اهداف این دوره آموزشی بهشمار میرود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گی//الن تاکید کرد: برگزاری دورههای آموزشی مدیریتی، مهارت//ی و کارآفرین//ی ب//ا ه//دف توانمندس//ازی نیروهای انس//انی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط اس//تان و هم//ه صنایع مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی و ارتقای سطح علمی و مهارتی ش//رکتکنندگان از اهداف شرکت ش//هرکهای صنعتی استان در بخش آموزش است.

الهوتیاش//کوری حمایت از صنای//ع کوچک و متوسط در بخشهای تسهیالتی، بیمهای، توسعه خوش//ههای صنعتی و کنسرس//یومهای صادراتی ب//ا تمرکز بر دورهه//ای آموزش//ی را از مهمترین برنامههای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن در ادامه با بی//ان لزوم ارج نهادن به مقوله ارتقای س//طح کیفی تولی//د و توس//عه بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: این دوره آموزش//ی ب//ا هدف جذب س//رمایهگذاران خارجی بهویژه از کشور آلمان بهعنوان یکی از کشورهای صاحبنام در صنعت دنیا، برگزار ش//ده اس//ت تا با استفاده از فن//اوری روز در افزای//ش تولی//د ملی، کاهش هزینهه//ا و توس//عه صادرات بس//یار موث//ر واقع شود.

الهوتیاش//کوری کمک به توس//عه صنایع کوچک و متوسط را مهمترین بس//تر تحق//ق اقتص//اد مقاومت//ی دانس//ت و افزود: تالش ب//رای جذب سرمایهگذاران و ارائه خدمات مطلوب به آنها و تقوی//ت و حمایت از صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی میتوان//د در تحق//ق اه//داف اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان گی//الن در ادامه از حمای//ت علم//ی ای//ن مجموع//ه در راس//تای فعالیته//ا و پژوهشه//ای دانش//گاهی و فعالی//ت ش//رکتهای دانشبنیان در عرصه صنعت خبر داد و افزود: ارائه کمکه//ای مالی از پایاننامههای دانش//گاهی در مقاطع کارشناس//ی ارشد و دکترا به منظور ایجاد ارتباط بنیادین و هدفمند بین صنعت و دانشگاه و اس//تفاده از نتایج پژوهشهای دانشگاهی از سوی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، در طول 3 س//ال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

الهوتیاش//کوری همچنی//ن از تالش ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی گی//الن ب//رای برگ//زاری دورههای آموزش//ی و تورهای صنعت//ی خبر داد و افزود: در 3س//ال گذش//ته 115 دوره آموزشی با هدف افزایش س//طح دان//ش و مهارت مدیران، کارشناسان و کارگران و فعاالن صنعتی در گیالن برگزار ش//ده اس//ت ک//ه در این دورهه//ا بیش از 4هزار نفر از خدمات آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی گیالن بهرهمند شدهاند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن همچنی//ن از برگزاری 20 ت//ور صنعتی و بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور در طول 3سال اخیر، خبر داد و افزود: تورهای صنعتی به منظور ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی با دستاوردها و آش//نایی با نحوه فعالیت واحدهای صنعتی سایر استانها برگزار شده است.

گفتنی اس//ت، در این دوره آموزش//ی یکروزه استادان آموزشدیده در آلمان، مطالبی در زمینه مدیری//ت روابط بین فرهنگی، ن//وع ایجاد ارتباط و آموزشه//ای بینالمللی، ب//رای بیش از 80 نفر از مدیران و صاحبان صنعت استان ارائه کردند.

کارگاه آموزش/ی یکروزه کس/ب آمادگی هم/کاری با ش/رکتهای آلمانی با هدف بازآموزی مدیران و صاحبان صنایع در رش/ت برگزار شد. توسعه زیرس/اختها و حمای/ت نرمافزاری از صنایع کوچک و متوس/ط، ش/الوده اصلی فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی ایران است. این دوره آموزشی

با هدف جذب سرمایهگذاران خارجی

بهویژه از کشور آلمان بهعنوان یکی از کشورهای صاحبنام در صنعت دنیا، برگزار شده است تا با استفاده

از فناوری روز در افزایش تولید ملی، کاهش هزینهها و توسعه صادرات بسیار

موثر واقع شود

طهمورث‌الهوت ‌یاشکوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.