دست‹رد‹کارخان ‹ههای‹رب‹به‹گوج ‹هفرنگ‹یهای‹انباشت‹شده

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در حالی با انباش//ت گوجهفرنگیهای رسیده در بازار و افت قیمت این محصول مواجه هس//تیم که با توجه به تعطیلی کارخانههای کنسرو، رب گوجه فرنگی و فعالیت فصلی آنها، امکان کنسرو این محصول وجود ندارد.

محم//د میررضوی، دبیرکل س//ندیکای صنایع کنس//رو ای//ران درباره انباش//ت گوجهفرنگی و افت قیمت این محصول در بازار و امکان کنس//رو این محص//ول غذایی، اظهار کرد: کارخانههای کنس//رو رب گوجهفرنگی ب//ه صورت فصل//ی کار میکن//د و دوره زمانی مربوط ب//ه فعالیت آنها از اردیبهشت تا پایان تابستان است. میررضوی به ایسنا گفت: گوجه فرنگی انبار شده مربوط به شهرهای گرمسیری ایران ازجمله بندرعباس و بوشهر است و باید بدانیم که در هیچ مقطع زمانی تا این حد قیمت گوجه فرنگی کاهش پیدا نکرده است. دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران با تاکید بر اینکه امکان فعالیت کارخانههای کنس//رو رب گوجه فرنگی در این مقطع زمانی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به اینکه کارخانهها بهصورت فصلی فعالیت میکنند و کارگران آنها نیز بهصورت فصلی استخدام میشوند در حال حاضر ش//رایط فعالیت آنها وجود ندارد مگر اینکه دولت تدبیری در این زمینه بیندیش//د تا ضرر و زی//ان مربوط به بخشهای مختلف جبران شود، چراکه کارخانهها در حال حاضر تعطیل هستند و دستگاههای خود را شستوش//و دادهاند و کارگرانش//ان در مرخصی فصلی بهسر میبرند و در ش//غلهای دیگری فعالیت میکنند. میررض//وی ادامه داد: همانگونه ک//ه دولت درباره پرتقالهای س//رمازده تصمیمگیری و ب//ا تامین اعتبار تا حد ممکن از خس//ارت واردش//ده به باغداران جلوگی//ری کرد باید در زمین//ه گوجهفرنگی نیز تدبیر مش//ابهی اتخاذ ش//ود، چراک//ه با توجه به رس//یده بودن گوجهفرنگیها در مقطع زمانی فعلی ام//کان انبار آنها نیز وجود ندارد. بهدلیل انباش//ت تولی//د گوجهفرنگی، قیمت این محصول در مغازههای سطح شهر کاهش یافته به طوریکه حدود یک ماه قبل قیمت گوجهفرنگی به ازای هر کیلوگرم 4 هزار تومان بود که در روزهای اخیر به کیلویی 500 تا هزار تومان کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.