انتقال‹و‹ساماندهی‹اصناف‹شهری‹به‹ناحیه‹صنعتی‹جدید‹بستک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نشست مش//ترک مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعت//ی هرمزگان، ریی//س اداره صنعت، معدن و تج//ارت و رییس اتاق اصناف شهرس//تان بس//تک ب//ا محوریت انتقال و س//اماندهی صنوف مزاحم و واحدهای تولیدی ش//هری برای استقرار در ناحیه صنعتی جدید بستک برگزار شد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان هرم//زگان، بهمن غالمپور در اینب//اره اظهار کرد: پس از بحث و بررس//یها، مقرر ش//د اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس//تان به ارائه اطالع//ات مربوط به مجتمعهای صنفی به تفکیک و ب//ا بیان مت//راژ و تع//داد و فهرس//ت واحدهای تولیدی اقدام کند و پس از نیازسنجی مربوط برای بازنگری طرح ش//هرک و ایجاد زونهای صنفی از س//وی شرکت شهرکهای صنعتی اقدام شد و این شرکت نیز مصصم است تا پایان امسال برای تعیین قیم//ت این ناحیه صنعتی و واگذاری آن طبق نیاز واحدهای صنعتی شهرس//تان اقدامات الزم انجام دهد.

غالمپور همچنین درب//اره احداث ناحیه صنعتی جناح از توابع شهرستان بستک یادآور شد: مصوبه هیاتمدی//ره ناحی//ه صنعتی جن//اح در 3ماه دوم امس//ال دریافت شده و اقدامات الزم جهت اجرایی ش//دن عملی//ات اح//داث ناحیه صنعت//ی نامبرده در ح//ال انجام اس//ت که امیدواری//م در دهه فجر امسال سومین ناحیه صنعتی شهرستان بستک که نیازمند توسعه است، عملیاتی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.