اجرای‹91‹طرح‹پژوهشی‹و‹صنعتی‹در‹خراسان‹شمالی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان ش//مالی در بازدید از نمایشگاه کتاب استان گفت: یکی از راههای پیشرفت صنایع، ارتباط با علم است.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از خراس//ان شمالی، سیاوش وحدت افزود: باید ارتباط میان صنعت و دانشگاه تقویت شود و دانشگاهیان با ارائه جدیدترین پیش//رفتهای صنعتی و فناوری ب//ه صنعتگران، عرصه ارتب//اط علمی و صنعت//ی را تقویت کنن//د. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ادامه داد: این شرکت تاکنون 19 طرح پژوهشی را با مراکز علمی انجام داده است. وحدت تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان ش//مالی در پژوهش ماندگاری آبنبات بجنورد از ظرفیت علمی دانش//گاه آزاد استفاده کرد که نتایج بس//یار مطلوبی داشته اس//ت. رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان ش//مالی گفت: بررس//ی و شناس//ایی عوامل موث//ر ب//ر بازاریابی فرش دستباف اس//تان خراسان ش//مالی و ارائه الگویی برای توس//عه آن، طراح//ی 12 طرح و نقش فرش براس//اس نقوش و موتیوهای اس//تان، زمینهیابی و هویتس//ازی ط//رح و نقش فرش منحصربهفرد خراس//ان ش//مالی و تکمیل زنجیره ارزش هویت فرش دس//تباف خراس//ان شمالی و بافت دو نمونه فرش با المانهای بومی محلی خراسان شمالی نیز از طرحهای پژوهشی انجام شده در حوزه توس//عه خوشه صنعتی فرش استان است. وحدت تاکید کرد: مطالعات امکانس//نجی صنایع پاییندستی فوالد اس//فراین، آلومینای جاجرم، پتروشیمی خراسان و س//یمان بجن//ورد نی//ز ب//رای اس//تفاده متقاضی//ان سرمایهگذاری صنعتی در این حوزهها انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.