انتقال فناوری مهمترین رکن بومیسازی

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹آخرین‹وضعیت‹صنعت‹هوافضای‹کشور‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دان//ش و صنعت هوافضا ام//روزه نق//ش مهم//ی در تح//والت کش//ورها و منطق//های ب//ازی میکند. اثرگ//ذاری این فن//اوری تا حدی است که شاید بتوان عمدهتری//ن بودجهه//ای تخصیصیافت//ه در برخ//ی کش//ورهای پیش//رفته ی//ا حتی در حال پیش//رفت را ش//امل محص//والت هوافضا و زیرش//اخههای آن دانست. بیتردید آنچه چرخ این فناوری گسترده و حیاتی را به حرکت در میآورد، تحقیقات، پژوهش و فعالیته//ای علم//ی متخصصان و اندیش//مندان دانش//گاهی و صنعتی است اما موضوعی که در این میان اهمیت دارد این اس//ت که چرا با وجود اینکه ایران رتبه علمی ۱۱ را در این حوزه کسب کرده اما هنوز با توجه به سابقه دیرینه در توسعه کاربریهای فضایی جزو کش//ورهای مطرح نیس//ت؟ از س//وی دیگر نظر به اینکه در کش//ورهای پیش//رو، توس//عه کاربریهای هوافضا در توس//عه اقتصادی موثر بوده و با توجه به فرصتهای موجود در زمینه ارتباطات بینالمللی چگونه میتوانیم ش//کاف ایجادش//ده را پوش//ش دهیم؟ برای رفع این مس//ئله توجه به دو موضوع بررسی نحوه توسعه فناوریهای فضایی در کشورهای پیشرو و ارائه الگوی بومی برای دستیابی به اهداف توسعه کاربری افق ۴۰۴۱ و دیگری ترویج صنعت//ی بخش فضای//ی و ماهوارهها ب//رای صنایع ذینفع و دانشجویان ضروری به نظر میرسد.

‹سند‹جامع‹فناوری‹ ‹

منوچهر منطقی، ریی//س مرکز ملی فضایی ایران با بیان اینکه سند جامع توسعه هوافضای کشور در بهمن ۱۹ به تصویب ش//ورای عالی انقالب فرهنگی رسید به گسترش صنعت گفت: براساس این سند ۴ کارگروه فضایی، هوانوردی، هوایی و موشکی تا سال ۴۰۴۱ دارای سند جامع فناوری شدند.

او اف//زود: صنع//ت هوافضا یک//ی از صنایع بزرگ کش//ور اس//ت که پرداختن به بخشه//ای مختلف آن س//اده نیست. سیاستگذاری برای بخش هوایی کش//ور قبل از انقالب شروع شده است. در آن زمان خطوط هوای//ی ایران ج//زو بهترینه//ای دنیا بود و برنامهریزیه//ای خوب//ی برای آموزش و س//اخت هواپیماهای کوچک ش//ده ب//ود همچنین در حوزه نگهداری هواپیما سرمایهگذاری خوبی شده که این روند بع//د از انقالب به صورت عمیقت//ر ادامه پیدا کرد.

رییس مرکز ملی فضایی ایران با اش//اره به اینکه در سند جامع توس//عه هوافضای کشور برای بخش هوانوردی 3بخش مجزا تعیین ش//ده، تصریح کرد: بخش اول هوانوردی عمومی اس//ت که به س//اخت هواپیماهای کوچک میپردازد و کاربرد آنها بیش//تر در آموزش و مصارف ش//خصی است. در سند جامع توسعه هوافضا مشخص شده که این حوزه به بخش خصوصی واگذار ش//ود که در حال حاضر ۴ شرکت هواپیماس//ازی بخش خصوصی در این حوزه خیلی قوی عمل کردهاند و موفق به س//اخت هواپیماهای ‪۴ ۲،‬ و ۶ نفره ش//دهاند. تاکنون بین ۰۵ تا ۰۶ مورد از این هواپیماها ساخته و به مصرفکنندگان تحویل داده شده است.

منطق//ی با بیان اینکه بخش دوم حوزه هوانوردی به س//اخت جنگندههای نظام//ی برمیگردد، اظهار ک//رد: همانطور ک//ه این موض//وع در س//ند جامع هوافضا مشخص شده برای ساخت این نوع هوانورد س//رمایهگذاری خوبی کردهایم و در حال س//اخت هواپیماهای آموزش//ی و سبک هستیم البته ساخت برخی از آنها به اتمام رس//یده و نیروی هوایی کشور در حال اس//تفاده از آنهاس//ت. اغل//ب هوانوردهای ی//ک کابی//ن ج//زو جنگندهه//ا و دو کابینها جزو هوانوردهای آموزشی به شمار میآیند.

او اف//زود: در حوزه س//اخت جنگندههای س//بک خ//وب عمل کردهایم و صاحب فناوری هس//تیم. به طور کلی فناوریه//ای الزم برای طراحی در بخش هوافض//ا در 3 زیرگروه بدنه ب//اال، بدنه زیرمجموعه موتور و متعلقات تعریف میش//ود. پژوهشگران این حوزه تاکنون موفق به طراحی و ساخت هوانوردهای آموزش//ی و جنگندهها ش//دهاند و در بخش ساخت سازهها نیز وضعیت کشورمان مطلوب است و موفق شدهایم س//اخت موتور برخی از هواپیماها را بومی کنیم. ب//ه تازگی نیز از یک//ی از موتورجنگندههای هوای//ی رونمایی کردهایم. تاکن//ون صادراتی در این بخش نداش//تهایم و نیاز است ابتدا در سطح جهانی اعتمادس//ازی و در مرحل//ه بعد اقدام ب//ه صادرات محصوالت کنیم.

منطقی بخش س//وم حوزه هوانوردی را س//اخت هواپیماهای مس//افربری دانس//ت و گفت: س//اخت این ن//وع هوانوردها در 3 گ//روه هواپیماهای ۰۵ تا ۰۰۱نفره، ۰۵۱ تا ۰۰۲ نفره و ۰۰۲ نفره به باال قرار میگیرد. س//اخت هوانوردهای ۰۵ نفره را از حدود ۸۱ سال پیش ش//روع کردهایم و کشورمان توانایی ساخت هواپیماهای ۰۵ تا ۰۰۱ نفره را دارد و تمامی زیرساختهای آن فراهم است.

رییس مرکز ملی فضایی ایران افزود: برای ساخت هوانورده//ای ۰۵۱ نف//ره نیز طرح مل//ی را تعریف کردهایم تا بتوانیم به فناوریهای کلیدی دست پیدا کنیم. ساخت برخی اجزا، تعمیر و نگهداری این نوع هواپیما در کش//ور انجام میش//ود. فناوریهایی که در بخش هوافضا به کار میرود بس//یار متنوع است ب//ه عنوان نمونه بین 3 تا ۶میلیون قطعه در صنایع هوانوردی وجود دارد که س//اخت هرکدام از قطعات به ۲ یا 3 نوع فناوری نیاز دارد. با وجود حجم باالی تجهی//زات حوزه هوافضا فناوریه//ای این حوزه به بخشهای مختلف ازجمله طراحی، یکپارچهسازی، آزمایش ...و تقسیم میشود.

‹تنوع‹محصوالت‹هوافضا ‹

مسعود قاس//می، نایبرییس اول اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران بیشتر صنایع هوافضای کشور را وارداتی دانس//ت و به گس//ترش صنعت گفت: در برخی قس//متهای خدماتی و تعمیرات و س//اخت قطعات خوب رشد کردهایم و در اصالح هواپیماهای پهنپیکر خودکفا شدهایم.

به گفته قاس//می برای رسیدن به فناوریهای روز در این حوزه باید از انتقال فناوری شروع کنیم و در مرحله بعد به س//اخت و بومیس//ازی بپردازیم زیرا بسیاری از ش//رکتهای بزرگ هوافضا فعالیت خود را از چندین سال گذشته شروع کردهاند و در حرفه خود قوی عمل میکنند از اینرو س//اخت قطعات با توج//ه به زمانبر بودن آن خیلی برای پژوهش//گران به صرفه نخواهد بود و بهتر اس//ت از انتقال فناوری شروع کنیم. این موضوع در کشورهای پیشرفته هم صدق میکند به عنوان نمونه بسیاری از شرکتهای بزرگ هواپیماس//ازی خود س//ازنده موتور هواپیما نیس//تند و ترجیح میدهند به جای ساخت آن را از کمپانیهای بزرگ ساخت موتور هواپیما بخرند. این موضوع درباره س//اخت بال و دیگر قطعات هواپیما نیز صدق میکند.

نایبرییس اول اتحادی//ه صنایع هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه شرکتهای بزرگ هواپیماسازی به این نتیجه رس//یدهاند که ب//رای طراحی صنایع هوافضا دیگر نیازی به ساخت تمام تجهیزات نیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه دانش ساخت هواپیما در کش//ور وجود دارد از ای//نرو امروز نیاز داریم که ابزارآالت ساخت آن را از دیگر کشورها وارد کنیم.

به گفته وی تنوع محصوالت هوافضا زیاد است و کشوری مانند ژاپن که در بسیاری از حوزهها پیشرو اس//ت برای س//اخت قطعات هوافضا وارد نمیشود؛ این در حالی اس//ت که بس//یاری از مسئوالن تاکید بر ساخت این قطعات در داخل دارند و این موضوع نش//ان میدهد که فرهنگ بومیسازی در کشور به خوبی جا نیفتاده است.

منوچهر منطقی: کشورمان توانایی ساخت هواپیماهای ۰۵ تا ۰۰۱ نفره را دارد و تمامی زیرساختهای آن فراهم است

مسعود قاسمی: شرکتهای بزرگ هواپیماسازی به این نتیجه رسیدهاند که برای طراحی صنایع هوافضا دیگر نیازی

به ساخت تمام تجهیزات نیست

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.