اجرای‹پروژ‹ههای‹مشترک‹فضایی‹با‹همکاری‹مراکز‹پژوهشی‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس پژوهشگاه فضایی ایران از گسترش روابط با دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای اجرای پروژههای مشترک و ساخت مرکز یکپارچهسازی و آزمون سامانههای فضایی خبر داد.

به گزارش مهر، حسن حدادپور از عزم این پژوهشگاه درجهت توسعه ارتباطات و همکاریهای خود با مراکز دانش//گاهی و پژوهشی در عرصه فعالیتهای فضایی و دس//تیابی به فناوریهای نوین و کاربردی در این حوزه خبر داد.

وی افزود: پژوهشگاه فضایی ایران در جهت اجرای اهداف خود مبنی بر پاس//خ به نیازهای کش//ور در حوزه فضایی به منظ//ور همکاریهای مشترک در اجرای پروژههای فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به دنبال گسترش روابط خود با مراکز دانشگاهی و پژوهشی است.

رییس پژوهش//گاه فضایی ایران گفت: بنابر دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پژوهشگاه فضایی ایران نقطه ثقل ارتباطات این وزارت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در حوزه فعالیتهای فضایی است و میتواند نقش محوری در ایجاد همس//ویی این مراکز داش//ته باشد تا ب//ه جای پراکندهکاری و تعریف جزیرهای پروژهها، پروژهمحوری تعریف ش//ود که همه متخصصان دانش//گاه پیرامون آن برای تبادل اطالعات و تجربیات جمع شوند و به گفتمان و هدفگذاری مشترک برسند.

حدادپ//ور اف//زود: البت//ه پژوهش//گاه فضایی ای//ران در گذش//ته نیز همکاریهای پژوهش//ی با برخی مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشته اما در جهت توس//عه این همکاریها، گفتوگو با برخی دانشگاهها و مراکز پژوهش//ی آغاز ش//ده و امیدواریم به نتایج خوب//ی در اجرای پروژههای مشترک برسیم.

رییس پژوهش//گاه فضایی ایران در تشریح فعالیتهای این پژوهشگاه در حوزه فناوریهای فضایی اظهار کرد: این پژوهشگاه افزون بر طراحی و س//اخت ماهوارههای سنجش//ی و مخابراتی مانند ناهید۱، ناهید ۲ و پ//ارس ۱ و پروژههای دیگر درب//اره ناوبری و موقعیتیابی در حوزه فضا به ایجاد و توسعه زیرس//اختهای الزم برای توسعه سامانههای فضایی نیز پرداخته است.

وی اف//زود: یک//ی از زیرس//اختهای حیات//ی م//ورد نظ//ر، مرک//ز یکپارچهس//ازی و آزمون این پژوهش//گاه اس//ت که فاز یک آن با هدف پش//تیبانی از توسعه محصوالت فضایی پیشبینی شده تا افق ۴۰۴۱ با حمایت سازمان فضایی ایران راهاندازی شده است.

حدادپ//ور گفت: مرکز یکپارچهس//ازی و آزمون س//امانههای فضایی پژوهش//گاه فضایی ایران با ۹ آزمایشگاه و یک کارگاه ساخت آماده ارائه خدم//ات برای انجام آزمونهای الزم در این حوزه به مراکز دانش//گاهی و پژوهش//ی و صنایع کش//ور ازجمله صنایع هوافضایی، دریایی، هوایی، خودروسازی و مخابراتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.