ارائه طرح قانون تجاریسازی علم به مجلس تا پایان امسال

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اسالمی از ارائه طرح قانون تجاریسازی علم تا پایان سال در مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش ایس//نا، محمدرضا پورابراهیم//ی با اعالم این خب//ر گفت: در حال حاض//ر در موضوع اقتصاد دانشبنیان اقداماتی ش//ده ولی مطلوب نیس//ت؛ چراکه جریان رش//د علمی کش//ور سابقه زیادی ندارد و ما حدود یک دهه است که به عنوان یک قدرت علمی در دنیا در حال مطرح شدن هستیم.

وی در ادام//ه ب//ه بزرگتری//ن چالش در مس//یر اقتصاد دانشبنی//ان اش//اره کرد و اف//زود: ما برای اینک//ه بتوانیم توانمندیهای علمیمان را به اقتصاد دانشبنیان گره بزنیم مس//تلزم زیرس//اختهایی چون قانون تجاریس//ازی علم هس//تیم که در حال حاضر این مسئله (تجاریسازی علم) بزرگترین چالش پیش روی ماست.

رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر تجاریس//ازی علم از یکس//ری زیرساختهای قانونی برخوردار اس//ت که س//اختارهای اجرای//ی ندارد و این مس//ئله از مشکالت تجاریسازی علم به شمار میآید؛ چراکه تجاریس//ازی علم عالوه بر اینکه به قانون نیاز دارد به ساختارهای اجرایی و هماهنگی بین دستگاهها هم نیاز دارد.

پورابراهیم//ی تاکید کرد: با توجه به اینکه جنس اقتصاد دانشبنی//ان جدید اس//ت باید بهتدریج و با ش//تاب خیلی بیشتر از سرعت کنونی به سوی جلو گام برداریم.

وی به مرکز خبر ش//ورای عالی انق//الب فرهنگی گفت: مجلس در حال تدوین پیشنویس قانون تجاریسازی علم اس//ت و امیدواریم تا پایان امسال این پیشنویس بهعنوان طرح قانون تجاریس//ازی علم در مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.