حمایت پارک فناوری پردیس از شرکتهای فناور ایرانی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ریی//س پارک فناوری پردیس گف//ت: این مجموعه قرار اس//ت به توانمندسازی شرکتهای فناور ایرانی کمک کند تا در توسعه فناوری و حضور در بازارهای خارجی در سطح جهان موفقتر باشند.

به گزارش پایگاه اطالعرس//انی پ//ارک فناوری پردیس، مهدی صفارینی//ا اظهار کرد: پارک فناوری پردیس قطب فناوری ایران اس//ت و بهترین شرکتهای فنی کشور عضو آن هس//تند. بیش//ک همکاری بین ش//رکتهای ایرانی و فرانسوی باعث توسعه ظرفیت فنی و بازار آنها میشود.

صفارینیا گفت: در حال حاضر پارک فناوری پردیس ۰۶ هکتار اس//ت و به طور تقریبی هر 3س//ال یک فاز پارک را به مساحت ۰۲ هکتار توسعه میدهیم و در هر فاز نزدیک به ۰۰۱ ش//رکت جدید اضافه میشود. حدود ۰۰۲ شرکت عضو پارک فناوری پردیس هستند و در رشتههای فناوری اطالعات، فناوری نانو و بیو بیش از ۰۰۷ محصول تولیدی دارن//د. همچنی//ن دهها پتنت ثبت ش//ده و بیش از 3هزار نفر نیروی متخصص در این شرکتها مشغول کار هستند.

وی در انته//ا با اش//اره ب//ه فعالیت ۲۱ ش//رکت خارجی در پارک فناوری پردیس گفت: ش//رکتهایی از اس//پانیا، بلژیک، انگلیس، هند، روسیه، فرانسه و چین همکاریهای مش//ترکی با ش//رکتهای ایرانی تعری//ف کردهاند و آنها از مزی//ت معافیتهای ۰۲ س//اله مالیاتی بهرمند میش//وند، ضمن اینکه قانونکار و مبادالت مالی با کشورهای خارجی در پارک مشابه مناطق آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.