اتمام‹طراحی‹نانوماهواره‹مکعب‹ایرانی‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ریی//س س//ازمان فضایی ایران با اش//اره به طراحی مفهومی س//اخت نانوماهواره مکعب ایرانی از سوی گروههای دانشجویی ایرانی گفت: این ماهوارهها در آینده نزدیک جایگزین ماهوارههای سنگین میشوند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان فضایی ایران، محسن بهرامی در مراسمی از گروههای راه یافته به مرحله سوم مسابقه دانشجویی ماهواره مکعب ایرانی تقدیر کرد.

رییس سازمان فضایی ایران گفت: ماهوارههای مکعبی با نگاه به آینده طراحی و برنامهریزی میشوند و کوچک بودن آنها دلیل بر ناتوان بودن این نوع ماهوارهها نیس//ت بلکه با توجه به پیشرفتهای علمی در آینده نزدیک، این ماهوارهها جایگزین ماهوارههای سنگین خواهد شد.

معاون وزی//ر ارتباطات افزود: به منظور گس//ترش فناوری فضایی در میان قشر دانشگاهی، س//ازمان فضایی ایران در اواخر سال ۴۹ اقدام به برگزاری مس//ابقه دانشجویی طراحی و ساخت نانوماهواره مکعب ایرانی کرد. این مسابقه به طور رسمی در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی آغاز ش//د. به س//ازمان همکاریهای فضایی آس//یا و اقیانوسیه (اپسکو) پیشنهاد شده که این مسابقات به صورت منطقهای برگزار و ماهوارههای برگزیده از س//وی این سازمان به فضا پرتاب شود که در صورت تصویب در ش//ورای اپسکو که س//ال آینده در تهران برگزار خواهد شد این مهم انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.