عکس روز

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

عکس: گسترش صنعت

برداشت از سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان آبان 22درصد افزایش یافت (وزارت نیرو)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.