تاثیرگذاران خاص خودروسازی جهان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در س//ال ۶۱۰۲میالدی تعدادی از نام//داران صنعت خودرو در جهان برای همیشه خاموش شدند.

صنعت خودرو بهطور قطع خدم//ات این بزرگان را هرگز از یاد نخواهد ب//رد. به خدمات این افراد که نگاه//ی بیندازیم، خواهیم دید که هریک از آنه//ا تاثیری خ//اص بر صنعت خودرو از خود به جا گذاش//تهاند. از مردی ک//ه برای امنیت مصرفکنندگان در خودرو جنگید تا زنی که محصوالت کارخان//هاش ۰۹درصد قطعات ش//رکتهای خودروس//ازی در امریکای شمالی را تامین میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.