95 اعالم کرد آهنگ رو به رشد مشارکت اقتصادی

مرکز ملی آماردر گزارش 3 ماه دوم سال

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ‪4۰/4 5۹،‬ اعالم شده که این رقم حاکی از رشد 5/۱درصدی نسبت به تابستان 4۹ است. با توجه به اینکه این آمار نسبت به بهار 5۹ نیز رشد 8/۰درصدی را تجربه کرده میتوان نتیجه گرفت که آهنگ نرخ رشد مشارکت اقتصادی در سال 5۹ رو به افزایش است. مطابق این گزارش بیشترین درصد اشتغال در بخش خدمات و کمترین درصد نیز در بخش کشاورزی است...

ش/رکت نف/ت و گاز پ/ارس جنوبی فازهای 17 و 81، س/ازمان گس/ترش و نوس/ازی صنایع ایران(ایدرو)،مدیریتطرحهایصنعتی مشاورهموسسهمشاورساحلوهمکاری ش/رکت تدبیر نوینسازان، کنسرس/یوم پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به رهبری ایدرو تش/کیل دادند. اردیبهش/ت 93 ب/ود که 650 نی/روی متخصص ایرانی در قال/ب دو تیم کاری ب/رای راهاندازی دو س/کوی ف/از 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی راهی خلیجفارس ش/دند. غالمرضا منوچهری، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با یادآوری اینکه هماکنون س/کوهای ف/از 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی در موقعی/ت خود در خلیجفارس نصب ش/دهاند، افزود: هماکنون کش/تی ابوذر0021 این شرکت با بیش از 300 نفر خدمه درحال انجام عملیات هوکآپ (اتصال خط لوله فاز به سکوها) و راهاندازی فاز 18 پارس جنوبی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.