ظرفیت سازی در صنعت قطعه با «مدوالر»ها

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

از قدیم گفتهاند همه تخممرغهای خود را در یک س//بد نچینید. به قول معروف باید س//خنان گذش//تگان را با طال نوش//ت و سرلوحه امور قرار داد. هر اندازه وابستگی صنعت قطعه به صنعت خودرو کاهش یابد سودمندی آن برای هر دو صنعت بیشتر خواهد بود چراکه در نوسانات موقعیتی هر یک تحتش//عاع دیگری قرار نگرفته و بهاینترتیب اقتصاد کش//ور در شکل کالن دچار آسیب کمتری میشود. البته این وابستگی برای صنعت قطعه آسیبرسانتر است زیرا قطعهسازان جایگزین برای این صنعت، بهشدت در دسترس هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.