ایدرو، رهبرکنسرسیومیکه رکورد زد

گزارشی از آغاز تا پایان پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اب)IPMI(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.