مرکز‹ملی‹آمار‹در‹گزارش‹3‹ماه‹دوم‹59‹اعالم‹کرد آهنگ رو به رشد مشارکت اقتصادی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

براس//اس آخری//ن گزارش مرک//ز ملی آمار نرخ مش//ارکت اقتصادی تابستان ‪40/4 59،‬ اعالم ش//ده که این رقم حاکی از رش//د 5/1درص//دی نس//بت به تابس//تان 94 اس//ت. با توجه به اینکه این آمار نس//بت به بهار 95 نیز رشد 8/0درصدی را تجرب//ه کرده میتوان نتیج//ه گرفت که آهنگ نرخ رش//د مشارکت اقتصادی در س//ال 95 رو به افزایش است. مطابق این گزارش بیشترین درصد اشتغال در بخش خدمات و کمترین درصد نیز در بخش کش//اورزی بوده؛ با این وجود آهنگ رش//د اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات با 3/0درصد رشد نسبت به بخش صنعت با رشد 0/1 درصدی بیشتر بوده است .

‹نرخ‹اندک‹مشارکت‹اقتصادی‹زنان‹ ‹

براس//اس تعریف مرکز ملی آمار نرخ مش//ارکت اقتصادی نشان میدهد که چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند.این ش//اخص در بین مردان 9/46درصد و در بین زنان 9/51درصد محاسبه ش//ده است. همچنین نتایج نش//ان میدهد که درصد جمعیت فعال 01س//اله و باالتر در نقاط روس//تایی بیش//تر از نقاط شهری است بهطوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روس//تایی د//صرد42/2 و در نقاط ش//هری 39/8 درصد بوده است.

مقایس//ه نرخ مش//ارکت اقتصادی در گروههای س//نی نیز حاکی از این اس//ت که بیش//ترین نرخ مش//ارکت اقتصادی 58/8 درصد در گروه س//نی 35-39 س//اله بوده اس//ت. این ش//اخص در بین مردان گروه 35-39ین//س س//اله با 6/49درصد و در جمعیت زنان برای گروه س//نی 25-29 س//اله با 62درصد بیش//ترین مقادیر را به خود اختصاص دادهاند.

‹آهنگ‹مثبت‹نرخ‹رش/د‹اقتصادی‹در‹ ‹ تمام‹بخ ‹شها

بررسی تغییرات نرخ مش//ارکت اقتصادی نشان میدهد که در تابس//تان 1395 نسبت به تابستان 1394 این شاخص 1/5 درصد افزایش داشته و این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1/6 درصد، در نقاط روستایی1/1درصد، در بین مردان 8/0درصد و در بین زنان2/2 درصدی افزایش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی تابستان 1395 نس//بت به بهار ،1395 8/0درصد افزایش داش//ته اس//ت. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1/1 و در نقاط روستایی 2/0درصد، در بین مردان یکدرصد و در بین زنان 7/0درصد افزایش داشته است.

بررس//ی مرکز آم//ار در زمینه نرخ بی//کاری نش//ان از ای//ن دارد که نرخ بیکاری جمعیت 01س//اله و بیشتر در کل کشور 7/21درصد بوده که نسبت به بهار 95 با 4/0درصد رشد و نسبت ب//ه تابس//تان 94 با 8/1درصد رش//د همراه بوده است.

‹ن/رخ‹ دو‹ براب/ری‹ بی/کاری‹ ‹ نقاط‹شهری‹نسبت‹به‹روستایی

ش//اخص نرخ بیکاری نش//اندهنده این اس//ت که چند درصد از جمعیت فعال، بی//کار هس//تند. در مقابل نرخ اشتغال نش//ان میدهد چند درصد از جمعیت فعال شاغل هستند بنابراین، بررس//ی نرخ بی//کاری بهطور ضمنی بررس//ی نرخ اش//تغال را نیز دربردارد. بر اس//اس نتایج به دست آمده در فصل تابستان، نرخ بیکاری در بین مردان د//صرد10/4 و در بین زنان 8/12درصد محاس//به شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط ش//هری بیش//تر از نقاط روستایی اس//ت بهطوری ک//ه نرخ بیکاری در نقاط ش//هری 4/41درصد و در نقاط روستایی 9/7درصد است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که این شاخص در تابستان 1395 نسبت به تابستان4931 در نقاط ش//هری 2/2درصد و در نقاط روس//تایی6/0درصد افزای//ش یافته اس//ت. در جمعیت م//ردان نیز این ن//رخ 5/1درص//د و در بین زن//ان 2 درصد افزایش یافته اس//ت. ن//رخ بی//کاری جمعیت 01س//اله و بیش//تر در تابستان 1395 نس//بت به بهار5931، 4/0درص//د افزایش یافته اس//ت. این ش//اخص در نقاط شهری7/0درصد افزایش و در نقاط روستایی 0/3 درصد کاهش یافته اس//ت. همچنین تغییرات ای//ن نرخ در بین م//ردان 1/0درصد و در بین زنان 5/1درصد افزایش یافته است.

‹سهم‹5/13درصدی‹صنعت‹از‹اشتغال ‹

بررسی میزان اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی نشان میدهد که بیشترین درصد شاغالن در بخش خدمات و کمترین درصد ش//اغالن در بخش کشاورزی مشغول به کار بودهاند بهطوری که س//هم شاغالن 01ساله و بیشتر در بخش خدمات 1/94درصد، در بخ//ش صنع//ت 5/13درصد و در بخش کش//اورزی د//صرد19/4 بوده است.

بررس//ی س//هم اش//تغال برحسب بخشهای عمومی و خصوصی نش//ان میدهد که درصد ش//اغالن در بخش خصوص//ی (کارفرمای//ان، کارکن//ان مس//تقل، م//زد و حقوقبگیران بخش خصوصی و تعاون//ی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بی//ش از درصد ش//اغالن در بخ//ش عمومی (مزد و حقوقبگی//ران بخ//ش عمومی) اس//ت، بهطوری که س//هم اش//تغال جمعیت 01س//اله و بیشتر در بخ//ش خصوصی د//صرد83/9 و در بخش عمومی 1/61درصد بوده است. این وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط ش//هری و روس//تایی نیز مش//اهده میشود.

‹زنجان،‹پیشتاز‹مشارکت‹اقتصادی ‹

بررسی نرخ مش//ارکت اقتصادی بین استانهای کش//ور نشان میدهد که نرخ مش//ارکت اقتصادی جمعی//ت 01س//اله و بیش//تر در اس//تان زنجان با 1/54درصد در جایگاه نخس//ت قرار دارد و پس از آن استان خراسان شمالی با 8/34درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده اس//ت. در مقابل اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان با 9/23درصد پایینترین نرخ مش//ارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده و این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 4/04درصد به دست آمده است.

براس//اس مقایس//ه ش//اخص نرخ بی//کاری بین اس//تانها نیز اس//تان کرمانش//اه ب//ا 3/02درصد باالترین نرخ بیکاری را داش//ته و پس از آن، استان چهارمحال و بختی//اری با 19/8 درصد قرار گرفته اس//ت. از س//وی دیگر پایینترین ن//رخ بیکاری با 7/6درصد مربوط به استان مرکزی است.

در مقایس//ه اس//تانها به لحاظ بخشهای عمده فعالیت اقتصادی در بخش کش//اورزی بیش//ترین شاغالن در استان خراس//ان شمالی با 8/93درصد مش//غول ب//ه کار بودهاند و در مقاب//ل آن تهران با 8/1درصد کمترین ش//اغالن در بخش کش//اورزی را داشته؛ ش//اغالن بخش کشاورزی در کل کشور 19/4 درصد بوده است.

‹البرز‹در‹جایگاه‹نخست‹اشتغال‹صنعتی‹ ‹

در بخش صنعت، اس//تان البرز ب//ا 44/7 درصد بیش//ترین و اس//تان آذربایجان غرب//ی با02درصد کمتری//ن درص//د ش//اغالن را به خ//ود اختصاص دادهاند. س//هم شاغالن در این بخش در کل کشور 5/13درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 8/56درصد باالترین و استان زنجان با 6/23درصد پایینترین درصد شاغالن در بخش خدمات را به خود اختصاص دادهاند. سهم شاغالن در ای//ن بخ//ش در کل کش//ور د//صرد49/1 بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان گروه 35-39ىنس ساله با

6/49درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنى 25-29 ساله با 62درصد بیشترین مقادیر

را به خود اختصاص دادهاند

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.