اشتغالزایى با توزیع عادالنه صنایع

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

با توجه به گذش//ت 3سال از دولت تدبی//ر و امید و تالشها ب//رای افزای//ش مش//ارکت اقتص//ادی رش//د در این زمینه دور از انتظار نبوده است. بهطور قط//ع افزایش ف//روش نفت و ورود بیش//تر بخ//ش خصوصی ب//ه عرص//ه اقتص//ادی در این امر بیتاثیر نبوده و رش//د نرخ مشارکت اقتصادی میتواند در توسعه اقتصاد نقش مهمی ایفا کند. تغییر در این شاخص بستگی به فعال ش//دن واحدهای اقتصادی غیرفعال دارد. درحالحاضر حدود 7هزار واحد تعطیل یا نیمهفعال وجود دارد که فعال شدن آنها بزرگترین تاثیر را بر نرخ مش//ارکت اقتصادی خواهد داشت. در این بخش صنعت در مقایس//ه با س//ایر بخشها نقش مهمتر و تاثیرگذارت//ری ایفا میکند. البته وج//ود 7هزار واحد صنعتی تعطیل یا نیمهفعال نشان از این دارد که صنعت سهم اندکی در رشد مشارکت اقتصادی داشته و اغلب بخش کشاورزی به دلیل برنامههای دولت در خودکفایی گندم و حمایتهای وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان در این بخش سهم داشتهاند. با نگاهی به آمارهای اشتغال متوجه خواهیم شد که سهم زنان در مشارکت اقتصادی نس//بت به مردان اندک اس//ت در حالی که سهم زنان در تحصیالت دانش//گاهی رو به افزایش است بنابراین دولت در برنامهریزی اش//تغال باید به س//هم زنان نیز توجه کافی داش//ته باشد. درحالحاضر زنان در بخش خدمات حضور پررنگتر و در بخش کش//اورزی حضور کمرنگتری دارند. دولت برای افزایش سهم زنان باید در حوزه صنعت برنامهریزی کند تا از این طریق بتواند س//هم زن//ان را افزایش دهد. بخش دیگ//ری که میتواند س//هم زنان را افزایش دهد حوزه آموزش اس//ت ک//ه البته زنان در این بخش حضور دارند اما میتوان س//هم آنها را افزایش داد. درحالحاضر در توزیع اشتغال در سطح کشور دچار سردرگمی هس//تیم که باعث شده در بخش اشتغال زنان و فارغالتحصیالن دانش//گاهی با مشکل مواجه باشیم. دولت برای آنکه کشور را در فرآیند توس//عهیافتگی قرار دهد باید صنعتی ش//دن را به بخش روستایی توسعه دهد و از صنایع برای اشتغال روستایی استفاده کن//د. به عب//ارت دیگر واحدهای صنعتی را از ش//هرها دور و به روس//تاها نزدیک کند. بهطور مثال در تبریز بخشهای صنعتی زیادی در ش//هر فعال هستند و باعث آلودگی هوا شدهاند اما در 50 کیلومتری ش//هر با مشکل اش//تغال روبهرو هستیم. بنابراین توزی//ع صنایع به صورت عادالنه از نظر جغرافیایی توس//عه پیدا نک//رده و بخش روس//تایی در صنایع فراموش ش//دهاند. دولت و مجلس باید در تدوین برنامه شش//م توس//عه به توسعه اشتغال روس//تایی و توزیع مناس//ب صنایع توجه ویژه داشته باشند. در بحث اشتغال باید توجه داشته باشیم که تزریق منابع بهتنهایی منجر به اش//تغالزایی نخواهد شد به همین دلیل تزریق 61هزار میلیارد تومان تسهیالت نتوانست به قدر کافی اشتغالزایی کند. اگ//ر پول به تنهایی کافی بود در فاصله س//الهای 84 تا 91 که نزدی//ک به 800 تا 009میلیارد دالر درآمد نفتی داش//تیم باید معضل بیکاری را بهطور کلی ریش//هکن میکرد بنابراین اشتغال نی//از به برنامهریزی و هدفگذاری درس//ت دارد تا تزریق منابع هدف//دار انجام ش//ود درنتیجه اگر دولت با وج//ود تزریق منابع نتیج//ه مورد نظ//ر را نگرفته بهدلیل برنامهریزی نادرس//ت بوده است.

محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.