خویشاوندساالری و پارتى بازی چالش نظام مدیریت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مش//اور رییسجمهوری گفت: خویشاوندساالری، پارتیبازی و نبود یک سیستم مناس//ب برای تربیت مدیران در بخشهای دولتی، غیردولتی و ش//بهدولتی از اش//کاالت و چالشهای مهم نظام مدیریت در کشور است.

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی عصر دوشنبه در چهاردهمین کنفران//س بینالملل//ی مدیریت در س//الن همای//ش برج میالد افزود:04درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تش//کیل میدهند که این موض//وع بهرهوری را پایی//ن آورده اس//ت.جذب نیروی انس//انی بیانگی//زه وضعیت س//ازمانها را در ش//رایط ضعیفی قرارداده و در دولتهای نهم و دهم نیروهایی که تخصص آنچنانی نداشتند وارد سازمانهای دولتی ش//دند. وی اظهار کرد: در س//ال 1376 مجموعه نیروی انسانی ریاس//تجمهوری یکهزار و 467 نفر بود که این میزان در سال 1392 رشد 167 درصدی پیدا کرد.

ب//ه گفته نجفی، این رقم در س//ال 1384 به یکهزار و 624 نفر رس//ید که نسبت به س//ال 92 با 3هزار و 923 نیرو افزایش 141درصدی را نشان میدهد در حالی که نهاد ریاستجمهوری برای جذب نیروی انسانی سختگیریهای زیادی دارد.

وی افزود: وجود نیروی انس//انی متورم و بیانگیزه از مشکالت مهم مدیران در سازمانها به حساب میآید.

نجفی گفت: جمهوری اس//المی تاکنون نتوانس//ته یک نشان تجاری مدیریت ایرانی مشابه مدیریت ژاپنی با ویژگی خاص ارائه دهد، زیرا مطالعات جدی با فلسفه مدیریت و نسبت آن با علوم انس//انی و اسالمی در کشور انجام نشده و هنوز ابهامهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

به گفته مشاور رییسجمهوری، امروز کار به جایی رسیده که بهدلیل نبود یک نظام ارتقای مدیریت در کش//ور شاهد مدیریت چتربازی هستیم که وقتی پستی خالی شد یک نفر با چتر فوری بر این پست فرود میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.