راهاندازی شورای اطالعرسانی شرکت شهرکهای صنعتی سمنان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون توس//عه مدیریت و منابع ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان سمنان گفت: شورای اطالعرسانی شرکت شهرکهای صنعتی سمنان به دنبال شکلگیری شورای مشابه در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور سرعتبخشی در اثرگذاری مثبت بر روند توسعه صنعتی و تولید ملی راهاندازی شد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از س//منان، رامی//ن فراهانی در نخستین جلسه شورای اطالعرسانی با اشاره به اهداف و وظایف این شورا افزود: این شورا موظف است به منظور امیدبخشی به مردم در قالبهای مختلف و متنوع، انعکاس خدمات نظام و دولت را در اولویت قرار دهد.

فراهان//ی ارتق//ای س//طح آگاهی جامع//ه بهوی//ژه اصحاب رس//انه از سیاس//تها و ماموریتهای اصلی س//ازمان، تبیین جایگاه اطالعرسانی و شفافس//ازی در تقویت نگرش جامعه به س//رمایهگذاری، گسترش و تعمیق اطالعرسانی با محوریت معرفی جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کس//بوکار، مدیریت ش//رایط بحرانی و فضاسازی منفی رسانهای و شناساندن ظرفیتهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی مانند واحدهای دانشبنیان، شهرکهای فناوری و مراکز خدمات فناوری کس//بوکار خوشههای صنعتی به مخاطبان را از جمله اهداف این شورا برشمرد.

معاون توس//عه مدیریت و منابع ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان س//منان با بی//ان اینکه تدوین اس//تراتژی ب//رای ارتقای س//طح آگاهی مخاطب//ان از ماموریته//ای ویژه س//ازمان و نقش ای//ن ماموریتها در بهبود فضای کس//بوکار و توس//عه صنعتی کش//ور، بررسی مشکالت و چالشهای پیشروی اطالعرس//انی و تنوی//ر افکار عمومی و تالش برای رفع آن و بسترس//ازی در فضای رس//انه برای جذب س//رمایهگذاری در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساختهای صنعتی ازجمله وظایف این شورا است، گفت: تدوین چارچوب و روشهای اطالعرسانی، تکریم مخاطبان و ذینفعان، تبلیغات با بهرهمندی از ش//یوههای نوین، سیاس//تگذاری برای انعکاس مناس//ب توانمندیهای سازمان و انتقال فعالیتها، اقدامات و دس//تاوردهای مجموعه به مخاطبان و برنامهریزی برای تشکیل اتاق فکر با محوریت جامعه، رسانه و صنایع کوچک از دیگر وظایف این شوراست.

فراهان//ی با اش//اره به نح//وه تعیین اعضای این ش//ورا تصریح کرد: در این ش//ورا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بهعنوان رییس، مش//اور مدیرعامل و مس//ئول روابط عمومی اس//تان بهعنوان، مس//ئول خبرگزاری ایرنا اس//تان، یک نفر از مدیران مسئول جراید استان، معاون صداوس//یمای استان و نماینده روزنامه گس//ترش صنعت بهعنوان عضو شورا حضور دارند.

در این جلس//ه با حضور اعضا، درباره اهداف و وظایف شورا و همچنین برش استانی بحث و تبادلنظر و مقرر شد اعضا پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را برای جلسه آینده ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.