پذیرش ریسک سرمایهگذاری در صندوق جسورانه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

صنای/ع کوچ/ک و متوس/ط در ای/ران برای تامین مالی به بانکها وابستهاند و هنگامی که بانکها نمیتوانستند با توجه به شرایطشان از این صنایع حمایت کنند، از این رو صندوقهای جسورانه ش/کل گرفت تا ورود به بازار سرمایه ب/ه عن/وان راه/کار تحول/ی در تامی/ن مال/ی بنگاههای کوچک و متوسط عملیاتی شود.

در الیح/ه برنام/ه شش/م توس/عه کش/ور به مجل/س در حالی بر لزوم تقویت بازار س/رمایه تاکی/د ش/ده که س/هم ش/رکتهای کوچک و متوس/ط در اقتص/اد ای/ران رق/م قابلتوجهی را ب/ه خود اختصاص داده اس/ت. ب/ا راهاندازی بازار ازعصردوش/نبهقیمتگذاریایده ناب در بازار س/رمایه کلید زده شد. راهاندازی این ب/ازار پیامی به افراد خ/اق و ابزاری برای جلوگیری از فرار مغزها از کشور است.

SME

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.