بازارهای تهاتری راهکار برونرفت از بحران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تهاتر یا مبادله کاال به کاال قدیمیترین شکل انجام مبادالت در جهان بهشمار میرود.

سال بیست و هشتم

شماره 16

پیاپی 1989

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.