کاهش هزینه پس از تولید با شرکتهای مجازی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دفاتر کار الکترونیکی مجازی در راستای اطالعرسانی بهتر و کارآمدتر به صنایع کوچک و متوسط طراحی و واگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.