خدمات متقابل فرهنگ و صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

انتخاب اعضای ش//ورای فرهنگی در سطح شرکتهای استانی در حالی پیگیری میش//ود که این ش//ورا خدمات مطلوبی در سطح سازمانی و با محور فرهنگی میتواند ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.