پذیرش ریسک سرمایهگذاری در صندوقهای جسورانه

در‹آیین‹بازگشایی‹بازار‹شرک‹تهای‹کوچک‹و‹متوسط‹در‹فرابورس‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-صنای/ع کوچک:

در الیحه برنامه شش//م توسعه کش//ور به مجلس در حالی بر لزوم تقویت بازار س//رمایه تاکید شده که س//هم شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران رق//م قابلتوجهی را به خود اختصاص داده اس//ت. با راهاندازی بازار SME از عصر دوش//نبه قیمتگذاری ایده ناب در بازار سرمایه کلید زده شد. راهاندازی این بازار پیامی به افراد خالق و ابزاری برای جلوگیری از فرار مغزها از کشور است.

بازگش//ایی بازار ش//رکتهای کوچک و متوس//ط فراب//ورس با حضور علی یزدانی مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، س//ورنا س//تاری معاون علم//ی و فن//اوری رییسجمهوری، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمع دیگری از مدیران ارش//د بازار سرمایه در سالن مدرس وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

‹معرفی‹78‹بنگاه‹صنعتی‹به‹بورس ‹

ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران اظهار کرد: در ح//ال حاضر 69درصد بنگاههای کش//ور جزو بنگاههای کوچک و متوس//ط هس//تند که این آمار رو به رش//د نی//ز خواهد بود. از اینرو ورود شرکت کوچک و متوسط به بازار سرمایه امری بس//یار ض//روری ب//ود. امیدواریم اس//تقبال از حمای//ت از واحدهای کوچک و متوس//ط که بخش بزرگ//ی از اش//تغال در ایران وابس//ته به آن اس//ت، افزایش یابد.

یزدان//ی در آیی//ن رونمای//ی از صندوقه//ای س//رمایهگذاری جسورانه و گشایش بازار شرکتهای کوچ//ک و متوس//ط فراب//ورس ای//ران اظه//ار کرد: براس//اس آمارهای موجود بی//ش از 08هزار بنگاه در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای پروانه بهرهبرداری اس//ت که از این مجم//وع 59درصد در قالب بنگاههای کوچک و متوس//ط در حوزه صنعت مطرح است و اگر واحدهای صنفی را بخواهیم درنظر بگیریم آمار قابل توجهی خواهد شد.

ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران ادام//ه داد: حس//ب دس//تور رییسجمهوری و تش//کیل ستاد اقتصاد مقاومتی در امس//ال درباره حمایت از بنگاهها فهمیدیم مهمترین مش//کل نقدینگی اس//ت و اغلب بنگاهها به بازار پول متکی بودند.

یزدانی با بیان اینک//ه هماکنون بیش از 24درصد اش//تغال صنعتی در کش//ور را همین 08هزار بنگاه کوچک تشکیل میدهد، افزود: در آخرین نظرسنجی از این بنگاهها در امس//ال و پس از تش//کیل س//تاد اقتص//اد مقاومتی معلوم ش//د که مهمترین مش//کل بنگاههای کوچک و متوس//ط مسئله نقدینگی است که اغلب آنها هم متکی به بازار پول بودند.

یزدان//ی گفت: ب//ا توجه به مصوبات ش//ورای پول و اعتبار در اس//فند س//ال گذش//ته تفاهمنامهای با فرابورس امضا ش//د که به موج//ب آن امروز بیش از ٧8 بنگاه را با ش//رایط قابل قبولی که مشخص شده ب//ه فرابورس معرفی کردیم ک//ه 4 واحد آن پذیرش شده است.

ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران افزود: از ما پرس//یده شده که چرا اسم این صندوقها را «جس//ورانه» گذاشتهاید؟ پاسخ ما این اس//ت که وقتی بانکها نمیتوانس//تند با توجه به شرایطش//ان حمایت کنند، این صندوقها ش//کل گرف//ت و بنابراین ب//ا توجه به این موض//وع نام آنها جسورانه گذاشته ش//د. قطعی است که ورود به بازار س//رمایه راهکار تحول بنگاههای کوچک و متوس//ط خواهد بود و استقبال بیشتر هم خواهد شد.

یزدان//ی گفت: امیدوارم با برپایی این نشس//تها و تداوم آن و آنچه در س//ازمان صنایع کشور باید برای حمایت از بنگاهها انجام دهیم، زمینه ورود بنگاهها را به فرابورس بیشتر فراهم کنیم.

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت اطمینان داد: از این پس با همکاری بنگاههای کوچک و متوس//ط زمینه ورود آنها به فرابورس تسهیل میشود.

‹کارآفرینی‹و‹کس ‹بوکار ‹

س//ورنا س//تاری، مع//اون علم//ی و فن//اوری رییسجمه//وری نیز در این مراس//م با اس//تقبال از راهاندازی بازار صندوقهای س//رمایهگذاری جسورانه )VC( در فرابورس گفت: ایران کش//وری اس//ت که تاریخ 5 هزارس//اله در زمینه علم، تج//ارت، فناوری و آقای//ی بر دنیا دارد. در بازار س//نتی ایران فرهنگ صندوقهای جسورانه همواره وجود داشته و جوانانی که در حجرهها به کار گرفته میشدند، نیز بر همین اساس صاحب کسبوکار میشدند و حال این روش به شکل مدرن در حال تجربه است.

این مقام مس//ئول با بیان اینکه حضور شرکتهای دانشبنیان، ایجاد محیط کسبوکاری نوین است که معرف تمام ش//دن عصر استخدام در کارخانههایی با دودکشهای بلند است، افزود: هماکنون یک شرکت دانشبنی//ان در یک طبقه س//اختمان از درآمدهای هزار میلیاردی برخوردار است.

وی اف//زود: هماکن//ون 2 ه//زار و 850 ش//رکت دانشبنی//ان و ه//زاران اس//تارتآپ در این محیط کس//بوکار جدید فعالیت میکنن//د و چندین هزار جوان با قدرت فزایندهای که حداکثر تا 5سال آینده شکوفا خواهد شد، به کار مشغولند.

‹قیم ‹تگذاری‹ایده‹ناب‹در‹بازار‹سرمایه‹ ‹

ش//اپور محمدی، رییس س//ازمان ب//ورس و اوراق به//ادار در مراس//م رونمای//ی از راهان//دازی ب//ازار معامالت ش//رکتهای کوچک و متوسط و)SME( صندوقهای جسورانه در وزارت اقتصاد اظهار کرد: با راهاندازی بازار SME قیمتگذاری ایده ناب در بازار س//رمایه کلید زده میشود. راهاندازی این بازار پیامی به افراد خالق و ابزاری برای جلوگیری از فرار مغزها از کشور است.

محمدی گفت: در الیحه برنامه ششم توسعه کشور به مجلس در حالی بر لزوم تقویت بازار سرمایه تاکید ش//ده که س//هم ش//رکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران رقم قاب//ل توجهی را به خود اختصاص داده است.

رییس س//ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در حال حاضر تنها سرمایه فیزیکی با ارزش نیست، بلکه سرمایه انسانی در کنار دانش قابل قیمتگذاری است و در این زمینه صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند به تامین مالی شرکتها و افزایش شفافیت اقتصادی کمک کنند.

محمدی گفت: معام//الت مختلف از طریق بورس میتواند به افزایش شفافیت در اقتصاد با وجود برخی ایرادها بینجامد، راهاندازی ب//ازار ایده در فرابورس و همچنین معامالت ش//رکتهای کوچک و متوس//ط میتوان//د منش//أ فرصت ب//رای همه بازیگ//ران بازار سرمایه باش//د، رشد شرکتهای دانشبنیان سریعتر از شرکتهای صنعتی، خدماتی و حتی تجاری بوده و حض//ور در بازار س//رمایه میتواند به ش//رکتهای دانشبنی//ان ب//رای افزایش ص//ادرات کم//ک کند، همچنین این شرکتها میتوانند بهطور منسجمتری برای تامین مالی قدم بردارند.

رییس س//ازمان بورس و اوراق به//ادار اظهار کرد: بازار سرمایه، محلی برای تامین مالی شرکتها بدون اتکا به بانکها اس//ت و تنها به اندازه شرکتها توجه نمیکند، بلکه ب//ا راهاندازی بازار ایدههای نوآورانه به ظرفیتهای رشد آنها نیز توجه خواهد داشت.

رییس س//ازمان بورس و اوراق بهادار به مزیتهای ش//رکتهای کوچک و متوسط اش//اره کرد و گفت: این ش//رکتها اش//تغالزایی به همراه خواهند داشت و پی//امآور مقابله با یأس و ناامیدی هس//تند چراکه فرهنگ «توانس//تن» و «به نتیجه رسیدن» را ترویج میکنند. سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: حضور شرکتهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه کاهش هزینهه//ای مالی نشانس//ازی و ص//ادرات ایده را به هم//راه دارد و ظرفیتهای بس//یاری برای آنها ایجاد خواهد کرد.

‹پذیرش‹2‹صندوق‹در‹فرابورس ‹

ح//دود 100 ش//رکت درخواس//ت ورود ب//ه بازار شرکتهای کوچک و متوسط بازار سرمایه داشتهاند و تاکنون 6 شرکت پذیرش شده است.

امی//ر هامون//ی، مدیرعام//ل فرابورس در مراس//م راهاندازی شرکتهای کوچک، متوسط و صندوقهای جسورانه در بازار سرمایه افزود: امروز شاهد راهاندازی صندوقهای جس//ورانه )VC( و ورود ش//رکتهای کوچک و متوسط )SME( به بازار سرمایه بودیم.

هامون//ی گفت: در راهان//دازی اسامایها از تجربه س//ایر کش//ورها اس//تفاده کردیم. تاکنون ٧ شرکت جس//ورانه بررسی ش//ده که 2 صندوق برای ورود به بورس پذیرش ش//ده اس//ت. بر این اساس، صندوق رویش لوتوس با سرمایه 005میلیارد ریال و صندوق آرم//ان آتی ب//ا س//رمایه 001میلیارد ریال ب//ه بازار سرمایه وارد شدهاند.

مدیرعام//ل فراب//ورس اف//زود: مجم//وع ارزش شرکتهای واردشده به بازار اسامای و صندوقهای جس//ورانه پذیرش شده به 2هزار و 004میلیارد ریال میرسد.

به گ//زارش گس//ترش صنع//ت، س//رمایهگذاری جس//ورانه یک مدل س//رمایهگذاری برای راهاندازی کس//بوکارهای نوپا و شرکتهای کوچک با ظرفیت رش//د بلندمدت اس//ت؛ البته این نوع سرمایهگذاری منبع مهمی برای راهاندازی کسبوکارهایی است که کوچکتر از آن هستند که دسترسی مناسب به بازار س//رمایه یا بانکها داش//ته باش//ند و از ریسک باال و بهتبع بازدهی مورد انتظار زیادی برای س//رمایهگذار برخوردارند.

پیش از این بهصورت پراکنده و از طریق دانشگاهها، در بخشهای جدید و نوظهور سرمایهگذاری میشد اما س//اختار منس//جمی برای حمایت و تامین مالی آنها وجود نداش//ت. در س//ال 5002میالدی بیش از 821میلیارد دالر در دنیا برای صندوقهای جسورانه سرمایهگذاری شده است.

صنایع کوچک و متوس/ط در ایران ب/رای تامین مالی به بانکها وابستهاند و هنگامی که بانکها نمیتوانستند با توجه به شرایطشان از این صنایع حمایت کنند، از این رو صندوقهای جسورانه شکل گرفت تا ورود به بازار سرمایه به عنوان راهکار تحولی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط عملیاتی شود.

سرمایهگذاری جسورانه یک مدل سرمایهگذاری برای راهاندازی کسبوکارهای نوپا و شرکتهای کوچک با ظرفیت رشد بلندمدت است؛ البته این نوع سرمایهگذاری منبع مهمی برای راهاندازی کسبوکارهایی است

که کوچکتر از آن هستند که دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانکها داشته باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.