بازارهای تهاتری راهکار برونرفت از بحران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دولته//ا بهمنظ//ور کنت//رل تورم درص//دد کاهش نقدینگی برآمدهان//د و ای//ن ام//ر موجب نامتعادل//ی نیازه//ای اقتصادی ب//ا می//زان پ//ول عرضهش//ده میشود. به نظر میرسد انتخاب جایگزین مناس//بی ب//رای پول بتواند دوب//اره چرخهای اقتصاد کش//ور را که در اثر این کمبود ب//ه رکود فرورفت//ه، به چرخش درآورد. از دی//دگاه موافقان، کمک ب//ه ایجاد بازارهای تهاتری و بهرهگیری از برات، ضمن جلوگیری از عملیات تورمزا، به گردش نقدینگی تاجران و ایجاد تحرک جدید در بازار منجرشده و مانع از گس//ترش رکود خواهد شد. مهمترین ویژگی برات را میتوان آس//انی در انتقال به غی//ر، راحتی در دریاف//ت وجه آن، حذف زمان و مکان در اس//تفاده از آن، جایگزینی مناسب برای پول و قابلیت پذیرش در تمام بنگاههای اقتصادی برشمرد. ضمن اینکه استفاده از آن قیمت تمامشده را کاهش و فروش کاال و خدمات را افزایش میده//د و در نهایت موجبات کاهش تورم و افزایش اشتغال را فراهم میآورد. تهاتر یا مبادله کاال به کاال قدیمیترین شکل انجام مبادالت در جهان بهشمار میرود. در اصطالح فقه و حقوق، تهاتر عبارت اس//ت از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفهای معامله به همدیگر.

در حق//وق ای//ران منظور از اس//ناد تجاری، به ط//ور معمول اس//نادی است که از بس//یاری جهات به برات ش//بیه هستند و خصایص عمده آن را دارند از این رو به چنین اس//نادی، «اسناد براتی» نیز گفته میش//ود که این اس//ناد عبارت است از: برات، س//فته و چک. برات ماهیت ویژه خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه سندی است مجرد، که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگیهای خود است که وسیله پرداخت بوده و در مبادالت بازرگانی نقش پول را ایفا میکند. معامالت تهاتری شفافیت زیادی دارد چرا که واسطهای به نام پول وجود نداشته و چیزی که دو طرف خریدار و فروش//نده از معامله کس//ب میکنند واضح است. اما در تهاتر س//نتی، بهدلیل محدود بودن و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو طرف، معامالت به صورت مس//تقیم و پایاپای انجام میشد ولی امروزه به علت تنوع و گس//تردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بس//یار کمتر است، بنابراین در بازارهای تهاتری نوین باید یک وس//یله مبادله یا سندی تعریف شود تا با مبادله آن میان اعضای چرخه، تهاتری شفاف و روان انجام شود. بهطور مثال، یک موسس//ه چاپ و نش//ر نی//از خدماتی خود در زمینه نقاش//ی محل کارش را به یک شرکت خدمات ساختمانی ارجاع میدهد و ش//رکت خدمات س//اختمانی نی//ز نیاز خود در زمینه دریافت خدمات گردشگری و تفریحی برای کارکنانش را ب//ه یک هتل ارجاع میدهد و هتل نی//ز نیازهای خود در زمینه چاپ و نش//ر بروش//ورهای تبلیغاتی را به موسس//ه چاپ ارجاع میده//د. به همین دلیل باید یک وس//یله مبادله اعتباری مانند کارت اعتباری در بازار تهاتری تعریف کرد که با مبادله آن میان اعضای این چرخه تهاتری اتفاق بیفتد. کسی که سند مبادله یا کارت اعتباری دراختیار داش//ته باشد میتواند با خرید خدمات کاال یا خدمات مورد نیاز خود در بازار تهاتری آن اعتبار را هزینه کند و کسانی که کاال و خدمات خود را در این بازار میفروشند میتوانن//د این اعتبار را دریاف//ت کنند و دوباره در داخل همین ب//ازار، کاال یا خدمات مورد نیاز خود را با اس//تفاده از آن اعتبار، خرید کنند. به طور معمول دولتها از این سیاست برای خروج از رکود و رس//یدن به رونق اقتصادی استفاده میکنند. بازارهای تهاتری از این قابلی//ت برخوردارند که در دوران رکود اقتصادی امکان انجام فعالیتهای بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادالت در سطح بازار به وجود آورند و با استفاده از یک سند اعتباری برای انجام معامالت، مشکل کمبود نقدینگی در بازار را برطرف سازند.

تش//کیل بازار تهات//ری نوین از طریق ایجاد ارتباط مس//تقیم بین خریداران و فروش//ندگان و در یک بازار شبکهای و مبتنیبر فناوری اطالعات و فناوری وب در محیطهای اینترانتی، اینترنتی و اکس//ترانتی، باعث کاهش هزینه مبادل//ه و در نتیجه افزایش تقاض//ا و در مقابل، افزای//ش ظرفیت تولید میش//ود. از اینرو، تش//کیل این بازار میتواند مورد عالقه بسیاری از تولیدکنندگان ک//ه ظرفیت تولید اضافی دارند و بس//یاری از خری//داران که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند و دولت که همواره به دنبال اجرای سیاستهایی است که اقتصاد ملی را از ورطه رکود نجات دهد، باش//د. تامی//ن منابع و افزایش منافع اعض//ای بازار، ایجاد ام//کان تبدیل کاال و خدمات قابل عرضه از س//وی هر ش//خص حقیقی یا حقوقی به کاال و خدمات مورد نیاز خود بدون نیاز به تبدیل کاال و خدمات قابل عرضه به پول، زمینهسازی برای ورود به بازار در زمینه کاالهایی که بهدلیل تبدیل نشدن به نقدینگی از چرخه اقتصاد ملی خارج شدهاند، ایجاد زمینه برای تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان در ازای فروش محصول تولیدی آنها، کاهش قیمت، کاهش هزینه اطالعرسانی، کاهش هزینههای معامالت، امکان گرفتن وامهای کمهزینه، استفاده از ظرفیت تولید اضافی و... . ابزار مبادله در بازار تهاتری ش//بکهای برات کارت است که این براتکارته//ا دارای تضمین بانکی ب//ه منظور پرداخت در زمان سررس//ید هس//تند یعنی در واقع چرخ//ه معامالت میان افراد و ش//رکتهای نیازمند این نیست که افراد بر سر یک میز بنشینند و درباره تبادل مستقیم کاال و خدمات با یکدیگر توافق کنند. هر کس براساس کاال یا خدماتی که عرضه میکند دارای میزان اعتبار مش//خصی به صورت برات میشود و با این براتها میتواند از طریق اعضای دیگر بازار کاال، خدمات یا امالک مورد نیاز خود را تهیه کند.

غالمرضا ساالری/ کارشناس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.