اعتبارات بانکی در سیطره صنایع بزرگ

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بخش خصوصی میتواند موتور محرکه اقتصاد کش//ور باش//د و تقویت فرابورس در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوس//ط راهگشا خواهد بود. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: با تالش 3س//ال و نیم دولت یازدهم، بس//یاری از مش//کالت اقتصادی برطرف شد که ازجمله آنها تکرقمی شدن تورم و خروج از رکود است.

خوانس//اری در مراس//م رونمایی از صندوقهای س//رمایهگذاری جس//ورانه و همچنین بازگش//ایی بازار ش//رکتهای کوچک و متوسط فرابورس گفت: ایران اس//المی با توجه به قابلیتهای موجود ازجمله منابع انرژی، منابع طبیعی، نیروی انس//انی تحصیلکرده و منطقه جغرافیایی که با ٧ کش//ور مرز خش//کی دارد، میتواند عالوه بر نیازهای خود نیازهای بازار 004میلیونی منطقه را تامین کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی تهران اظهار کرد: در ٧3سال گذشته کمتر به این باور رسیدیم که بخش خصوصی میتواند موتور محرکه اقتصاد باشد و در بودجههای ساالنه کمتر به این بخش توجه شد. خوانساری افزود: امروز بنگاههای کوچک و متوسط شالوده بخش خصوصی هستند، بهطور نمونه 06درصد اشتغال صنعتی دراختیار این بنگاهها است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: هر قدر برای تقویت این بنگاهها بیش//تر هزینه ش//ود، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری بهعنوان بزرگترین بحران کشور خواهد انجامید.

خوانس//اری تاکید کرد: ایران جزو 10 کشور نخس//ت جهان از نظر تحصیلکردههای دانشگاهی است، اما زمینه اشتغال آنها فراهم نشده و نیازمند سرمایهگذاری روی بنگاههای کوچک و متوسط هستیم.

به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی تهران، برای ایجاد و تداوم این بنگاه موانعی از جمل//ه مجوزهای بیش از اندازه و پیچ و خمهای اداری وجود دارد و دولت و اتاقهای بازرگانی باید هر چه زودتر مجوزهای زائد را از س//ر راه بردارند. خوانس//اری با اشاره به اقتصاد بانکمحور ایران بیان کرد: عمده اعتبارات بانکها دراختیار بنگاههای بزرگ قرار میگیرد و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوس//ط دشوار است، اما با تقویت فرابورس میتوان آنها را تامین مالی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.