استیضاح وزیر راه به صالح نیست

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

عضو کمیس//یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: تغییر وزیر راه و شهرسازی در شرایط کنونی ک//ه چند م//اه از دوره دول//ت یازده//م باقیمانده است، به صالح نیس//ت. یوناتن بت کلیا در اینباره افزود: با فرض اس//تیضاح وزیر راه و شهرس//ازی و ن//دادن رای اعتماد به وی، حضور ف//رد دیگری به 3م//اه در مقام سرپرس//ت یا وزیر، چه مش//کلی را از کش//ور رفع میکند؟ وی گف//ت: آقای آخوندی چن//د ب//ار در کمیس//یون عمران مجل//س حضور یافته و ب//ه نمایندگان توضیحاتی درباره س//انحه برخ//ورد دو قطار ارائه کرده اس//ت، آق//ای ترکان نی//ز که از طرف دولت مام//ور پیگیری حادثه قطار بود، پس از بررس//ی موضوع، به کمیسیون گزارش دادند. کمیس//یون تخصصی نیز پس از بررس//ی و جمعبن//دی، گ//زارش تفصیلی خ//ود را در صحن علن//ی خواند. وی گف//ت: مجلس میتوان//د از هر وزیری درباره اتفاقه//ای رخ داده توضیح بخواهد اما اینکه بالفاصله بحث اس//تیضاح پیش کش//یده شود، جایز نیس//ت. آقای آخوندی در دوره فعالیت خ//ود مذاکرات خ//وب و موفقیتآمیزی با مدیران ش//رکتهای هواپیمایی ب//رای خری//د هواپیما و نوس//ازی ناوگان هوایی و نیز توس//عه ناوگان ریلی ...و انج//ام دادهان//د ک//ه نباید اقدامه//ای مثبت او با این س//انحه که ناش//ی از خطای انسانی یا حتی مش//کل فنی بود، زیر سوال برود. وی افزود: وزیر راه و شهرسازی برای تحقق رقابتپذیری در منطقه و جهان و حذف واسطهها، قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس و ای.تی.آر را امضا کرد که انصاف نیس//ت اقدامهای مثب//ت و اهداف بلن//د وزیر راه نادیده گرفته شود. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اس//المی گفت: نوس//ازی ناوگان فرسوده ریل//ی و هوایی یکی از اولویتهای برنامه وزارت راه در ای//ن دوره بود که ج//ای قدردانی دارد. وزیر راه و شهرسازی نیز از آغاز، بر نوسازی ناوگان حملونقل عمومی اصرار داش//ت ک//ه بیانگر اهمیت دادن وی به ایمنی و کیفی//ت خدماتدهی و نگرانی از جان مردم است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در سانحه برخورد دو قطار نمیتوان کل وزارتخانه یا ش//خص وزیر را مقصر معرفی کرد بلکه زیرمجموعه شرکت راهآهن خطاهایی داشت که مدیرعامل شرکت با استعفای خود، مسئولیت آن را پذیرفت، همین کافی اس//ت و نشان میدهد خطاها نادیده گرفته نمیش//ود. بتکلیا افزود: در حالی که دش//منان ایران در خارج از مرزها علیه ما جبههگیری کردهاند، شایسته نیست ما در داخل با هم درگیر شویم و به جای رفع مشکل، تقصیر را به گ//ردن یکدیگر بیندازی//م. وی تاکید کرد: به جای استیضاح وزیر به فکر رفع مشکالت باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.